Giáo án Lý 8 Tiết 9: Áp suất chất lỏng

TIẾT 9: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức

- Mô tả được thí nghiệm chứng tỏ sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng.

- Viết được công thức tính áp suất chất lỏng, nêu được tên và đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức .

- Vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng để giải các dạng bài tập đơn giản.

- Nêu đựơc nguyên tắc bình thông nhau và dùng nó để giải thích một số hiện tượng thường gặp.

2. Kĩ năng

- Rèn kỹ năng làm thí nghiệm .

3. Thái độ

- Thái độ nghiêm túc, trung thực, hợp tác khi làm thí nghiệm .

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 10/01/2017 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lý 8 Tiết 9: Áp suất chất lỏng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 12/10/2012 Ngày giảng:20/10/2012 TIẾT 9: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức - Mô tả được thí nghiệm chứng tỏ sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng. - Viết được công thức tính áp suất chất lỏng, nêu được tên và đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức . - Vận dụng được công thức tính áp suất chất lỏng để giải các dạng bài tập đơn giản. - Nêu đựơc nguyên tắc bình thông nhau và dùng nó để giải thích một số hiện tượng thường gặp. 2. Kĩ năng - Rèn kỹ năng làm thí nghiệm . 3. Thái độ - Thái độ nghiêm túc, trung thực, hợp tác khi làm thí nghiệm . II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên Bình trụ có đáy C và các lỗ A, B bịt màng cao su. Bình trụ có đáy D rời, Bình thông nhau. 2. Học sinh (theo nhóm) Bộ thí nghiệm như giáo viên III. Tiến trình giảng dạy 1. Ổn định tình hình lớp: 2. KiÓm tra bµi cò : HS1 : - ¸p suÊt lµ g× ? BiÓu thøc tÝnh ¸p suÊt, nªu ®¬n vÞ c¸c ®¹i l­îng trong biÓu thøc ? - Ch÷a bµi tËp 7.1 vµ 7.2 HS2 : Ch÷a bµi tËp 7.5. Nãi mét ng­êi t¸c dông lªn mÆt sµn mét ¸p suÊt 1,7 . 104 N/m2 em hiÓu ý nghÜa con sè ®ã nh­ thÕ nµo ? 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG Ho¹t ®éng 1 : Nghiªn cøu sù tån t¹i ¸p suÊt trong lßng chÊt láng GV cho HS lµm TN tr¶ lêi c©u C1. - HS tr¶ lêi c©u C2. - C¸c vËt ®Æt trong chÊt láng cã chÞu ¸p suÊt do chÊt láng g©y ra kh«ng ? - HS lµm thÝ nghiÖm, nªu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. - §Üa D chÞu t¸c dông cña nh÷ng lùc nµo ? ® nhËn xÐt ? - Qua 2 thÝ nghiÖm, HS rót ra kÕt luËn. - HS tù ®iÒn vµo chç trèng hoµn thµnh kÕt luËn. - GV kiÓm tra 3 em, thèng nhÊt c¶ líp, ghi vë. I. Sù tån t¹i cña ¸p suÊt trong lßng chÊt láng. 1. ThÝ nghiÖm 1. H8.3. NhËn xÐt : ChÊt láng g©y ¸p lùc vµ ¸p suÊt lªn ®Êy b×nh thµnh b×nh. 2. ThÝ nghiÖm 2: H8.4. NhËn xÐt : ChÊt láng t¸c dông lªn ®Üa D ë c¸c ph­¬ng kh¸c nhau. 3 - KÕt luËn ChÊt láng kh«ng chØ g©y ra ¸p suÊt lªn ®¸y b×nh, mµ lªn c¶ thµnh b×nh vµ c¸c vËt ë trong lßng chÊt láng. Ho¹t ®éng 2 : X©y dùng c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng Yªu cÇu HS lËp luËn ®Ó tÝnh ¸p suÊt chÊt láng. - BiÓu thøc tÝnh ¸p suÊt ? - ¸p lùc F = ? BiÕt d, V ® P = ? - Gi¶i thÝch c¸c ®¹i l­îng trong biÓu thøc ? - So s¸nh pA, pB, pC ? Gi¶i thÝch ? ® NhËn xÐt II. C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng: p = ® p = d.h 1. C«ng thøc : p = d.h Trong ®ã : - d : Träng l­îng riªng chÊt láng. §¬n vÞ N/m3. - h : ChiÒu cao cét chÊt láng tÝnh tõ mÆt tho¸ng cña cét chÊt láng. §¬n vÞ m - p : ¸p suÊt ë ®¸y cét chÊt láng. §¬n vÞ N/m2. 1N/m2 = 1Pa 2. Chó ý: ChÊt láng ®øng yªn, t¹i c¸c ®iÓm cã cïng ®é s©u th× ¸p suÊt chÊt láng nh­ nhau. Ho¹t ®éng 3 : VËn dông, cñng cè - HS tr¶ lêi c©u C6 - GV th«ng b¸o : h lín tíi hµng ngh×n mÐt ® p chÊt láng lín. - Yªu cÇu HS ghi tãm t¾t ®Ò bµi C7 - Gäi 2 HS lªn ch÷a bµi. - GV h­íng dÉn HS tr¶ lêi c©u C7. * GV chuÈn l¹i biÓu thøc vµ c¸ch tr×nh bµy cña HS. - Ph©n biÖt áp suất chÊt láng vµ ¸p suÊt chÊt r¾n? IV- VËn dông: C7. §é cao cña cét chÊt láng tai B lµ: h2 = 1,2m-0,4m = 0,8m ¸p suÊt cña n­¬c t¸c dông lªn ®¸y b×nh lµ: pA = d.h1 = 10000.1,2 = 12000(N/m2) ¸p suÊt cña n­íc t¸c dông 1 ®iÓm c¸ch ®¸y b×nh 0,4m lµ: pB = d.(hA - 0,4) = 8000(N/m2 4. Củng cố - GV chốt lại kiến thức trọng tâm của bài và khắc sâu nội dung đó cho h/s. - Đọc có thể em chưa biết. 5. Hướng dẫn học ở nhà. - Học bài theo vở và SGK . - Làm bài tập : Từ 8.1đến 8.6 - SBT.

File đính kèm:

  • docGiao an ly 8 tuan 9.doc
Giáo án liên quan