Giáo án môn Vật lý lớp 8 tiết 9: Áp suất

Bài dạy : ÁP SUẤT

I. Mục Tiêu

 1. Kiến thức:

-Nêu được áp lực là gì.

-Nêu được áp suất và đơn vị đo áp suất là gì.

-Vận dụng công thức tính

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 06/01/2017 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý lớp 8 tiết 9: Áp suất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 9 TiÕt ct : 9 Ngµy so¹n: 25/ 9 Bµi dạy : ÁP SUẤT I. Môc Tiªu 1. KiÕn thøc: -Nêu được áp lực là gì. -Nêu được áp suất và đơn vị đo áp suất là gì. -Vận dụng công thức tính 2. KÜ n¨ng [NB]. Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. [NB].- Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. - Công thức tính áp suất : trong đó : p là áp suất; F là áp lực, có đơn vị là niutơn (N) ; S là diện tích bị ép, có đơn vị là mét vuông (m2) ; - Đơn vị áp suất là paxcan (Pa) :1 Pa = 1 N/m2 [VD]. Vận dụng được công thức để giải các bài toán, khi biết trước giá trị của hai đại lượng và tính đại lượng còn lại. - Giải thích được 02 trường hợp cần làm tăng hoặc giảm áp suất. 3.Th¸i ®é: . Nghiªm tóc, trung thùc vµ hîp t¸c trong thÝ nghiÖm. II. ChuÈn bÞ :+ GV Cho mçi nhãm: + 1 chËu nhùa ®ùng c¸t (bét m×) + 3 miÕng kim lo¹i h×nh hép. III. KiÓm tra bµi cò : 5’ HS1 : Cã nh÷ng lo¹i lùc ma s¸t nµo? Chóng xuÊt hiÖn khi nµo? Ch÷a bµi tËp 6.4 (SBT). HS2 :Ch÷a bµi tËp 6.5 (SBT). HS3 : V. Tiến trình tiết dạy 1. æn ®Þnh lớp 2. Các hoạt động dạy học TG HĐGV HĐHS NỘI DUNG 3 Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh 7.1 -T¹i sao m¸y kÐo nÆng nÒ l¹i ch¹y ®­îc b×nh th­êng trªn nÒn ®Êt mÒm cßn «t« nhÑ h¬n nhiÒu l¹i cã thÓ bÞ lón b¸nh vµ sa lÇy trªn chÝnh qu·ng ®­êng nµy? -HS quan s¸t h×nh 7.1 - Häc sinh ®­a ra dù ®o¸n 7 Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm ¸p lùc GV: Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin môc I vµ tr¶ lêi c©u hái: ¸p lùc lµ g×? Cho vÝ dô? (?) Nªu thÝ dô vÒ ¸p lùc? GV: Cho HS quan s¸t khóc gç cã ®ãng 2 chiÕc ®inh: ®inh 1 ®ãng nghiªng; ®inh 2 ®ãng th¼ng vu«ng gãc c¹nh khóc gç. (?) Lùc t¸c dông cña ®inh nµo lªn khóc gç ®­îc gäi lµ ¸p lùc? GV: Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n víi c©u C1: X¸c ®Þng ¸p lùc (H7.3). GV: Chèt l¹i. (?) Träng l­îng P cã ph¶i lóc nµo còng lµ ¸p lùc kh«ng? V× sao? GV: T¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? -> II, HS: §äc, nghiªn cøu .Cho biÕt ¸p lùc lµ g×? HS: §inh 2. HS: Ho¹t ®éng c¸ nh©n quan s¸t h×nh 7.3 – tr¶ lêi C1. HS: Träng l­îng P kh«ng vu«ng gãc víi diÖn tÝch bÞ Ðp th× kh«ng gäi lµ ¸p lùc. I. Áp lùc lµ g×? * Áp lùc lµ lùc Ðp cã ph­¬ng vu«ng gãc víi mÆt bÞ Ðp. C1: H×nh 7.3: ¸p lùc lµ: a, Lùc cña m¸y kÐo t¸c dông lªn mÆt ®­êng. b, C¶ 2 lùc: lùc cña ngãn tay t¸c dông lªn ®Çu ®inh. - Lùc cña mòi ®inh t¸c dông lªn gç. 20 Ho¹t ®éng 3: Nghiªn cøu vÒ ¸p suÊt GV: Treo b¶ng phô h×nh 7.4 – giíi thiÖu. (?) H·y dùa vµo TN cho biÕt t¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo nh÷ng yÕu nµo b»ng c¸ch: So s¸nh c¸c ¸p lùc, diÖn tÝch bÞ Ðp, ®é lón cña khèi kim lo¹i xuèng c¸t mÞn(bét m×) trong tr­êng hîp (2), (3) víi tr­êng hîp (1). GV: Treo b¶ng so s¸nh 7.1 - §¹i diÖn nhãm ®iÒn kÕt qu¶ Y/c HS Tr¶ lêi C3 -> rót ra kÕt luËn - L­u ý HS: Muèn biÕt sù phô thuéc cña P vµ F ta lµm TN 1; 2: Cho S kh«ng ®æi cßn F thay ®æi. GV: Qua b¶ng trªn cho thÊy: - Dßng 1: Víi S kh«ng ®æi, F cµng lín -> ®é lón h cµng lín. - Dßng 2: Víi F kh«ng ®æi, nÕu S cµng nhá -> ®é lón cµng lín GV: §V§: §Ó x¸c ®Þnh t¸c dông cña ¸p lùc lªn mÆt bÞ Ðp ng­êi ta ®­a ra kh¸i niÖm ¸p suÊt. VËy ¸p suÊt lµ g×? C«ng thøc tÝnh nh­ thÕ nµo? -> 2, (?) Em h·y cho biÕt ¸p suÊt lµ g×? viÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt. GV: Giíi thiÖu ký hiÖu -> GV: Giíi thiÖu ®¬n vÞ: §¬n vÞ ¸tmètphe: 1 at = 103 360 Pa. HS: Quan s¸t h×nh 7.4 - §äc C2 HS lµm TN theo nhãm. HS: Ho¹t ®éng nhãm ®iÒn dÊu thÝch hîp vµo b¶ng. C2: ¸p lùc (F) DiÖn tÝch bÞ Ðp (S) §é lón (h) F2 > F1 S2 = S1 h2 > h1 F3 = F1 S3 < S1 h3 > h1 Trả lời C3 . HS viÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt. II. Áp suÊt. 1. T¸c dông cña ¸p lùc phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? C2 Kết luận : C3: T¸c dông cña ¸p lùc cµng lín khi ¸p lùc cµng lín vµ diÖn tÝch bÞ Ðp cµng nhá. 2.C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ¸p suÊt lµ ®é lín cña ¸p lùc trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch bÞ Ðp * C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt Trong ®ã p lµ ¸p suÊt đơn vị là Paxcan (Pa) 1Pa =1N/m2 F lµ ¸p lùc (N) S lµ diÖn tÝch bÞ Ðp (m2) 10 Ho¹t ®éng 4: VËn dông GV: H­íng dÉn HS th¶o luËn nguyªn t¾c lµm t¨ng, gi¶m ¸p suÊt vµ t×m vÝ dô. - Dùa vµo kÕt qu¶ yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái ë phÇn më bµi. HS thữc hiện C4. HS: Dùa vµo nguyªn t¾c p phô thuéc vµo ¸p lùc vµ diÖn tÝch bÞ Ðp :C4: p = . HS: 1 Hs lªn b¶ng , c¶ líp lµm vµo vë. HS thực hiện câu C5 III. VËn dông : C4 Dùa vµo nguyªn t¾c p phô thuéc vµo ¸p lùc vµ diÖn tÝch bÞ Ðp T¨ng ¸p suÊt : + T¨ng F + Gi¶m S Gi¶m ¸p suÊt : + Gi¶m F + T¨ng S C5: Tãm t¾t Fxe tăng= 340000N Sxe t¨ng = 1,5 m2 F«t« = 20000 N S«t« = 250cm2 = 0,025 m2 P xe t¨ng = ? P«t« = ? Gi¶i Áp suÊt cña xe t¨ng lªn mÆt ®­êng n»m ngang lµ:Pxet¨ng = = 226666,6 (N/m2) Áp suÊt cña «t« lªn mÆt ®­êng n»m ngang lµ : p = = 800000 (N/ m2) ¸p suÊt cña xe t¨ng lªn mÆt ®­êng n»m ngang cßn nhá h¬n ¸p suÊt «t« lªn mÆt ®­êng n»m ngang. V. Cñng cè : - ¸p lùc lµ g×? ¸p suÊt lµ g×? BiÓu thøc tÝnh ¸p suÊt? §¬n vÞ ¸p suÊt? - GV giíi thiÖu phÇn: Cã thÓ em ch­a biÕt - GV Y/c HS: §äc phÇn ghi nhí. . VI. H­íng dÉn häc ë nhµ : - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 7.1- 7.6 (SBT). - §äc tr­íc bµi 8: ¸p suÊt chÊt láng - B×nh th«ng nhau. -Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :

File đính kèm:

  • docGA LI 8 TIET 9.doc
Giáo án liên quan