Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 34 Tiếng Việt: Thực hành một số pháp tu từ cú pháp

A.Mục tiêu bài học:

-Củng cố,nâng cao nhận thức về một số biện php tu từ c php(php lặp c php,php liệt k,php chm xen):đặc điểm và tác dụng của chúng

-Biết phân tích các phép tu từ cú pháp trong văn bản,biết sử dụng khi cần thiết

-Có ý thức vận dụng bài học vào đọc hiểu nghệ thuật TP văn chương,sáng tác thơ văn

B.Trọng tâm và Phương pháp:

I.Trọng tâm:

-Phần:Kĩ năng phân tích và kĩ năng sử dụng chúng

II.Phương pháp: Luyện tập(cá nhân,nhóm,thi giải bài tập)

@Tích hợp:Tuyên ngôn Độc lập,Việt Bắc,Đất Nước,Bài viết số 2(nghị luận về thơ)

C.Chuẩn bị:

1.Công việc chính:

@.Giáo viên: SGK,SGV,GA,Tài liệu:Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12

@.Học sinh: Chuẩn bị bài tập

D.Tiến trình:

1.On định ,sỉ số:

2.Bài cũ: Kiểm tra vở soạn bài tập(phần tu từ ngữ âm,tu từ ngữ pháp)

3.Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 26/02/2014 | Lượt xem: 828 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 12 - Tiết 34 Tiếng Việt: Thực hành một số pháp tu từ cú pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn ,Tieát 34, Ngaøy soaïn:,24.9,Ngaøy daïy:29.9.08 Gv: Traàn Coâng Haân,Yersin Đà Lạt Tieáng Vieät: Thöïc haønh moät soá phép tu từ cú pháp A.Muïc tieâu baøi hoïc: -Cuûng coá,naâng cao nhận thức về một số biện pháp tu từ cú pháp(phép lặp cú pháp,phép liệt kê,phép chêm xen):đặc điểm và tác dụng của chúng -Bieát phaân tích caùc pheùp tu töø cuù phaùp trong vaên baûn,bieát söû duïng khi caàn thieát -Coù yù thöùc vaän duïng baøi hoïc vaøo ñoïc hieåu ngheä thuaät TP vaên chöông,saùng taùc thô vaên B.Troïng taâm vaø Phöông phaùp: I.Troïng taâm: -Phaàn:Kó naêng phaân tích vaø kó naêng söû duïng chuùng II.Phöông phaùp: Luyeän taäp(caù nhaân,nhoùm,thi giaûi baøi taäp) @Tích hôïp:Tuyeân ngoân Ñoäc laäp,Vieät Baéc,Ñaát Nöôùc,Baøi vieát soá 2(nghò luaän veà thô) C.Chuaån bò: 1.Coâng vieäc chính: @.Giaùo vieân: SGK,SGV,GA,Taøi lieäu:Thieát keá baøi giaûng Ngöõ vaên 12 @.Hoïc sinh: Chuaån bò baøi taäp D.Tieán trình: 1.Oån ñònh ,sæ soá: 2.Baøi cuõ: Kieåm tra vôû soaïn baøi taäp(phaàn tu töø ngöõ aâm,tu töø ngöõ phaùp) 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng thaày troø Yeâu caàu caàn ñaït HS thöïc hieän baøi taäp 1a! 4 phuùt GV goïi 2 HS leân baûng !2 hs nhaän xeùt! GV kieãm tra vôû 2 hs sau ñoù nhaän xeùt vaø höôùng daãn HS thöïc hieän baøi taäp 1b! 3 phuùt GV goïi 2 HS traû lôøi caâu !2 nhaän xeùt! GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn HS thöïc hieän baøi taäp 1c!(ôû nhaø) HS thöïc hieän baøi taäp 2a! GV goïi 3 HS laàn löôït traû lôøi,nhaän xeùt GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn! HS thöïc hieän baøi taäp 2b! GV goïi 3 HS laàn löôït traû lôøi,nhaän xeùt GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn! HS thöïc hieän baøi taäp 3 ! #GV: nhaán maïnh!! HS thöïc hieän baøi taäp 1a GV goïi 4 HS cuûa 4 nhoùm laàn löôït traû lôøi,nhaän xeùt! GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn HS thöïc hieän baøi taäp1a GV goïi 4 nhoùmHS laàn löôït traû lôøi,nhaän xeùt! GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn HS thöïc hieän baøi taäp1b GV goïi 4 nhoùmHS laàn löôït traû lôøi,nhaän xeùt! GV nhaän xeùt vaø höôùng daãn HS thöïc hieän baøi taäp1c,d taïi nhaø *GV höôùng daãn HS thöïc hieän baøi taäp 2 taïi nhaø GV höôùng daãn ñoaïn vaên tham khaûo GV choát laïi kieán thöùc baøi hoïc I.Pheùp laëp cuù phaùp Baøi 1. a.-Caâu coù laëp cuù phaùp: +Söï thaät laø……(2 laàn) +Daân ta….(2 laàn) -Keát caáu cuù phaùp:: + P(tt)-C-V1-V2 +C-V-P(Tr N) -Taùc duïng:Laëp cuù phaùp ñeå khaúng ñònh Ñoäc laäp daân toäc b.-Caâu coù laëp cuù phaùp: +2 caâu ñaàu +3 caâu sau -Taùc duïng:Laëp cuù phaùp ñeå khaúng ñònh chuû quyeàn,nieàm töï haøo khi ñaát nöôùc daønh ñöôïc ñoäc laäp töï do c.-Caâu coù laëp cuù phaùp: +Nhôù sao…(3 caâu) -Taùc duïng:Laëp cuù phaùp ñeå nhaán maïnh noãi nhôù da dieát Vieät Baéc Baøi 2.a.Tuïc ngöõ-Gioáng:cuøng laëp cuù phaùp(kieåu caâu) -Khaùc:coù theâm pheùp ñoái ôû 2 veá +Ñoái tieáng +Ñoái töø loaïi b.-Khaùc:coù theâm pheùp ñoái ôû 2 veá +Ñoái tieáng +Ñoái töø loaïi +ñoái nghóa C,d:(gioáng nhö caâu b) Baøi 3-Ví duï: + “Vieät Baéc” + “Soùng”:Con soùng döôùi loøng saâu-Con soùng treân maët nöôùcànoãi nhôù trong tình yeâu II.Pheùp lieân keâ Baøi 1.a. -Pheùp laëp cuù phaùp:Khoâng coù..thì. Thì ta cho… -Pheùp lieät keâ:aùo,côm,chöùc ,löông,thuyeàn,ngöïa,… àkhaúng ñònh tình nghóa cuûa TQT vôùi töôùng só… b. -àPhôi baøy toäi caùc cuûa thöïc daân Phaùp III.Pheùp cheâm xen Baøi 1.a. -(thò suy nghó ñeán baây giôø môùi xong) +Vò trí:giöõa caâu +daáu:ngoaëc ñôn +Taùc duïng:roõ nghóa,baøy toû thaùi ñoä cuûa ngöôøi noùi:tính “ñaàn ñoän” cuûa Thò Nôû b..+Vò trí:cuoái caâu +daáu: phaåy +Taùc duïng:roõ nghóa:söï coâ doäc c.+Vò trí:cuoái caâu +daáu:ngoaëc ñôn +Taùc duïng:roõ nghóa,baøy toû caûm xuùc cuûa Giang Nam d.+Vò trí:giöõa caâu +daáu:phaåy +Taùc duïng:roõ nghóa:chuùng toâi laø chính phuûàtính phaùp nhaân Baøi 2 -Tham khaûo ñoaïn vaên :saùch giaùo vieân (trang 146) IV.Ghi nhôù: -Vaän duïng kieán thöùc bieän phaùp tu töø cuù phaùp vaøo ñoïc hieåu vaên baûn vaên hoïc(thô) vaø saùng taùc vaên baûn vaên hoïc 4. Cuûng coá: -Bieát phaân tích caùc pheùp tu töø trong vaên baûn,bieát söû duïng khi caàn thieát -Coù yù thöùc vaän duïng baøi hoïc vaøo ñoïc hieåu ngheä thuaät TP vaên chöông,saùng taùc thô vaên 5. Daën doø:Hoïc kæ Ñeà cöông vaø 4 ñeà veà vaên baûn: “Taây Tieán”, “Vieät Baéc” ñeå chuaån bò vieát baøi vaên kieåm tra ñònh kì .Thôøi gian laøm baøi:90 phuùt,2 caâu @.Caâu hoûi kieåm tra: @Caâu thô sau söõ duïng bieän phaùp tu töø ngöõ aâm naøo:Nhaø ai Pha Luoâng möa xa khôi? a.Ñieäp aâm b. Ñieäp vaàn c.Điệp thanh* d.Điệp từ D.Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docThuc hanh phep tu tu ngu am.doc