Giáo án ngữ văn 12 - Tiết 67 - Giảng văn: Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu

A.Phần chuẩn bị:

I. Yêu cầu bài dạy:

1. Giúp HS hiểu:

- Vẻ đẹp lí tưởng của con ng trong c.tranh chống Mĩ cứu nước qua

nh.vật Nguyệt thể hiện cái nhìn trong sáng, giàu chất thơ, chất

l.mạn

của t.giả về con ng và đời sống c.tranh. Đấy cũng là nét chung của

phần lớn các TP VH trong thời kì này.

- Thấy được cảm hứng l.mạn, chất trữ tình còn thông qua hình tượng

th.nhiên

- Nắm được đ.điểm NT của truyện: Tạo tình huống, XD nh.vật,

h.ảnh giàu chất thơ, giọng trần thuật.

- RLKN phân tích

2.GD HS: lòng yêu nước, yêu VH thời chống Mĩ .

II. Chuẩn bị:

- GV: đọc tài liệu, soạn giáo án.

- HS: đọc văn bản, chuẩn bị bài theo HD của GV, SGK.

B. Phần trên lớp:

* Ổn định tổ chức:

 

doc8 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 28/02/2014 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án ngữ văn 12 - Tiết 67 - Giảng văn: Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 67 - Gi¶ng v¨n: M¶nh tr¨ng cuèi rõng NguyÔn Minh Ch©u A.PhÇn chuÈn bÞ: I. Yªu cÇu bµi d¹y: 1. Gióp HS hiÓu: - VÎ ®Ñp lÝ t­ëng cña con ng trong c.tranh chèng MÜ cøu n­íc qua nh.vËt NguyÖt thÓ hiÖn c¸i nh×n trong s¸ng, giµu chÊt th¬, chÊt l.m¹n cña t.gi¶ vÒ con ng vµ ®êi sèng c.tranh. §Êy còng lµ nÐt chung cña phÇn lín c¸c TP VH trong thêi k× nµy. - ThÊy ®­îc c¶m høng l.m¹n, chÊt tr÷ t×nh cßn th«ng qua h×nh t­îng th.nhiªn - N¾m ®­îc ®.®iÓm NT cña truyÖn: T¹o t×nh huèng, XD nh.vËt, h.¶nh giµu chÊt th¬, giäng trÇn thuËt. - RLKN ph©n tÝch 2.GD HS: lßng yªu n­íc, yªu VH thêi chèng MÜ . II. ChuÈn bÞ: - GV: ®äc tµi liÖu, so¹n gi¸o ¸n. - HS: ®äc v¨n b¶n, chuÈn bÞ bµi theo HD cña GV, SGK. B. PhÇn trªn líp: * æn ®Þnh tæ chøc: I. KiÓm tra bµi cò: (5’) 1. C©u hái: Nªu ý hiÓu cña em vÒ nhan ®Ò “M¶nh tr¨ng cuèi rõng” ? 2. §¸p ¸n: §ã lµ nh÷ng ng­êi lÝnh Tr­êng S¬n cã phÈm chÊt ®Ñp nh­ ¸nh tr¨ng nh­ng khiªm nh­êng, khuÊt lÊp ta ph¶i t×m kiÕm kh«ng ngõng míi thÊy ®­îc. II. D¹y bµi míi: * Lêi vµo bµi: (1’) NguyÖt – c« g¸i thanh niªn xung phong ë cung ®­êng T.S¬n- cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× vÒ ngo¹i h×nh vµ néi t©m.Ta cïng t×m hiÓu trong tiÕt häc nµy. II. Ph©n tÝch: ? TruyÖn ng¾n ®­îc XD trªn nh÷ng hiÖn thùc ®êi sèng nµo? ? Ng ®­îc miªu t¶ nh×n ng¾m qua con m¾t cña ai? Tdông? ? ChØ ra nh÷ng nÐt ®Ñp c¬ b¶n nhÊt cña nh.vËt Ng? ? §äc tr 233. Ng ®· ®­îc hiÖn ra trong vÎ ®Ñp ngo¹i h×nh NTN? 2 hiÖn thùc: con ng vµ thiªn nhiªn TS¬n. 1. Nh©n vËt NguyÖt: (34’) - NguyÖt lµ thanh niªn xung phong ë cÇu §¸ Xanh. C« hiÖn lªn qua lêi kÓ cña L·m- anh l¸i xe ®­êng TS¬n. -> T¹o giäng trÇn thuËt cã lîi thÕ cho c©u chuyÖn. KÓ theo quan ®iÓm nh.vËt, phï hîp víi dông ý cña nh.v¨n-> C¸ch kÓ chuyÖn theo lèi bãc më dÇn lµm cho nh.vËt tù thuyÕt phôc ng ®äc dÇn dÇn. VÎ ®Ñp mang tÝnh ph¸t hiÖn kh¸m ph¸ vµ cuèi cïng nh.vËt hiÖn ra vÎ ®Ñp tuyÖt vêi vµ trän vÑn nhÊt. - 2 khÝa c¹nh( ph­¬ng diÖn): ngo¹i h×nh t©m hån. a. VÎ ®Ñp ngo¹i h×nh: - NMC kh«ng miªu t¶ Ng kÜ l­ìng ngay 1 lÇn, mµ ®· thÓ hiÖn vÎ ®Ñp cña c« theo nhiÒu b­íc, tõ nhiÒu gãc ®é, nhiÒu t×nh huèng ®Ó lµm næi bËt vÎ ®Ñp lung linh nhiÒu Ên t­îng. NÕu nh­ THoµi kÓ nh.vËt MÞ xuÊt hiÖn ngay ë c©u v¨n më ®Çu ªm nh­ ru... vÞ trÝ bªn t¶ng ®¸, c¹nh tµu ngùa. NKh¶i m.t¶ nh©n vËt §µo bªn m¸y tuèt l¹c c¹nh Hu©n. Ng ®Õn víi b¹n ®äc qua giäng nãi, c¸ch tr¶ lêi cøng cái tinh nghÞch, giäng nãi trong trÎo -> g©y Ên t­îng tèt ®Ñp ®Çu tiªn (giäng nãi phï hîp víi con ng) ? Qua quan s¸t cña L·m, Ng ®Ñp NTN? ? Nhê ®©u L·m nhËn ra vÎ ®Ñp Êy? / 236, 237. ? Cô thÓ ®ã lµ nh÷ng ¸nh s¸ng nµo, L·m c¶m nhËn g× vÒ vÎ ®Ñp cña NguyÖt? ? Theo E, vÎ ®Ñp Êy cã t¸c ®éng tíi L·m kh«ng? NÕu cã th× h·y nãi vÒ th¸i ®é ®ã? §äc tr 239. ? NguyÖt cµng ®Ñp léng lÉy h¬n khi nµo? ? §äc ®.v¨n võa råi. E cã nhËn xÐt g×? - VÎ ®Ñp cña Ng hiÖn ra qua c¸i nh×n cña L·m -> C« g¸i ®Ñp hiÖn th©n cña sù tinh khiÕt, trÎ trung, t­¬i s¸ng (kh¸c víi c« c«ng nh©n giao th«ng ho¶ tuyÕn kh¸c th­êng thÊp vµ ®Éy ®µ) -> D­íi nh÷ng ¸nh s¸ng kh¸c nhau. + Qua ¸nh ®Ìn gÇm: vÎ ®Ñp tinh khiÕt s¹ch sÏ “®«i gãt ch©n bãng hång, ®«i dÐp cao su còng s¹ch sÏ” -> S¾c ®Ñp qua thêi gian bom ®¹n kh«ng hÒ thay ®æi + Qua ¸nh ®Ìn xe xÝch: NguyÖt hiÖn ra víi vÎ ®Ñp nhÑ nhµng, kÝn ®¸o víi d¸ng h×nh thon th¶ “1 vÎ ®Ñp gi¶n dÞ vµ m¸t mÎ nh­ s­¬ng nói...” 1 vÎ ®Ñp thanh tho¸t ®èi lËp víi c¶nh ch.tranh ngét ng¹t mïi thuèc sóng, bom ®¹n vµ bãng ®en cña thÇn chÕt ®ang r×nh rËp xung quanh. NguyÖt cã nÐt riªng chø kh«ng loÌ loÑt ph« tr­¬ng: c¸i ¸o xanh chÝt h«ng; M¸i tãc dµi tÕt thµnh 2 d¶i; ChiÕc lµn, nãn kho¸c ë tay... -> Cã: chÝnh vÎ ®Ñp Êy, ngay tõ ®Çu ®· khiÕn L·m ph¶i thay ®æi th¸i ®é khã chÞu tr­íc ®ã, tá vÎ thiÖn c¶m h¬n “ Ra vÎ c« nµy kh«ng ph¶i ng lao ®éng råi’’. Nªn L·m mêi c« lªn c¸cbin ngåi -> cµng cã ®iÒu kiÖn ng¾m nh×n, cµng ph¸t hiÖn ra nh÷ng vÎ ®Ñp kh¸c cña NguyÖt. + D­íi ¸nh tr¨ng: NguyÖt cµng ®Ñp 1 c¸ch k× ¶o, kh¸c th­êng “m¸i tãc dµy vµ trÎ trung lµm sao.. khu«n mÆt t­¬i m¸t ngêi lªn vÎ ®Ñp l¹ th­êng”. H¬n n÷a ®iÖu ngåi cña c« ý tø, gi÷ g×n, thÓ hiÖn ng con g¸i ®øng ®¾n “C« ngåi s¸t mÐ cöa, chiÕc lµn cãi «m gän trong lßng, gi÷a 2 chóng t«i ®Ó 1 kho¶ng c¸ch réng”, vµ khi ¸nh tr¨ng chiÕu vµo khu«n mÆt ®ã khiÕn L·m cho¸ng ngîp nh­ tr«ng vµo ¶o ¶nh vµ “nh×n tr¨ng ra ph¸o s¸ng”. Vµ khi biÕt c« g¸i tªn Ng L·m cã 1 niÒm tin v« cí: c« Êy chÝnh lµ Ng cña anh. => Cã lÏ ®©y chÝnh lµ nh÷ng c©u v¨n xu«i ®am mª nhÊt cña nh.v¨n. C¸i tø tr¨ng thiÕu n÷ ®· ®­a ®Èy ngßi bót NMC ®Õn 1 ¸ng th¬ v¨n xu«i ®Çy vÎ tr÷ t×nh. Sù ®an cµi gi÷a h×nh ¶nh cña tr¨ng vµ Ng ®· biÕn kh«ng gian chiÕn tranh thµnh kh«ng gian cña th¬. Bëi tõ cuéc sèng thanh b×nh “1 HS miÒn xu«i dêi ghÕ nhµ tr­êng...’’ b­íc vµo löa ®¹n chiÕn tranh Ng ®· mang trän vÑn vÎ ®Ñp cña cuéc sèng Êy vµo lµm dÞu m¸t c¶ n¬i tuyÕn löa. ? C¶m nhËn cña E vÒ Ng? ? Ngoµi ra , Ng cßn hiÖn lªn qua lêi kÓ cña ai? Cô thÓ ? => §Ñp tuyÖt vêi, ®¸ng yªu, hoµn thiÖn, ®øng ®¾n, ý tø.( 1 c« g¸i ®Ñp ) * Qua lêi kÓ cña chÞ TÝnh: (kh¸ch quan, t¸c gi¶ kh«ng trùc tiÕp nãi.) Trong l¸ th­ göi cho L·m, th­ nµo chÞ còng khen ngîi Ng: + KÓ lÓ ®ñ c¸c ®øc tÝnh tèt ®Ñp + C« giê ®· lín cµng ngoan, d.c¶m, l¹i xinh ®Ñp h¬n tr­íc n÷a. + Trªn ®êi khã mµ t×m ®­îc 1 ng con g¸i nh­ thÕ. Tãm l¹i: NMC ®· göi g¾m niÒm yªu mÕn ng con g¸i cña m×nh - c¸ch soi s¸ng vÎ ®Ñp cña Ng tõ nhiÒu gãc ®é, tõ nhiÒu c¸i nh×n, khiÕn cho vÎ ®Ñp Êy nh­ ®­îc nh×n qua “1 èng kÝnh v¹n hoa’’. ? E cã nhËn xÐt g× vÒ vÎ ®Ñp ngo¹i h×nh cña Ng? => Ng lµ 1 c« g¸i ®Ñp hiÖn th©n cña sù tinh khiÕt, trÎ trung t­¬i s¸ng VÎ ®Ñp cña Ng mang tÝnh bÒn v÷ng “cè ®Þnh’’. 1 vÎ ®Ñp tr«ng nh­ ¶o ¶nh, lµm mª ®¾m lßng ng ®äc chØ cã thÓ lµ s¶n phÈm cña c.høng l.m¹n vµ bót ph¸p lÝ t­ëng ho¸ ®Õn ®é tuyÖt ®èi. VÎ ®Ñp Êy l¹i ®­îc NMC ®Æt trong c¸i nh×n cña chµng trai ®ang yªu. H¬n n÷a ®ang ®­îc nh¾c tíi, (håi t­ëng ®Çy Ên t­îng nång nµn vÎ ®Ñp huyÒn tho¹i) qua t.yªu lÝ t­ëng ho¸ -> cµng ®Ñp. XD nh.vËt Ng chñ ®Ých cña nhµ v¨n kh«ng dõng l¹i ë vÎ ®Ñp bÒ ngoµi, bëi nh­ ®· nãi nhµ v¨n chñ ý: “§i t×m h¹t ngäc Èn dÊu trong bÒ s©u t©m hån con ng’’. V× thÕ, Ng cßn Ên t­îng víi chóng ta bëi vÎ ®Ñp t©m hån. ? TiÕp theo... L·m kÓ vÒ sù kiÖn g×? §äc ®.v¨n tr 241, 242. Ng cã phÈm chÊt g×? ? Dùa vµo ®©u mµ E cã kÕt luËn ®ã? ? §ã lµ ý nghÜ, hµnh ®éng nµo? ? E cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña Ng? TÝnh c¸ch cña c«? ? Ng cã hµnh ®éng nµo khi xe bÞ ®¸nh bom to¹ ®é? ? Chi tiÕt kÐo L vµo chç an toµn, nãi lªn ®iÒu g×? b. VÎ ®Ñp t©m hån: -> Kh«ng gian ë ngÇm ®¸ xanh: sù kiÖn chÝnh ®Ó Ng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng phÈm chÊt cña m×nh; cøu ng, cøu xe khi m¸y bay MÜ nÐm bom Cã nghÜa lµ ®Æt nh©n vËt vµo thö th¸ch bom ®¹n *Ng lµ c« g¸i dòng c¶m biÕt sèng v× ng kh¸c: Tõ suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña Ng. - Trong cuéc sèng: ( §¸ng lÏ Ng xuèng ngang qu·ng tr¹m g¸c bªn ngÇm, nh­ng råi c« còng quyÕt ®Þnh ®i cïng L·m sang bªn s«ng, bëi qu·ng ®­êng ®ã ®Þch nÐm bom lu«n,) . Ng tù nguyÖn ®i cïng ®Ó h­íng dÉn, chØ ®­êng cho L v× c« am hiÓu t­êng tËn con ®­êng nµy. . Ng ®øng b¸m trªn c¸nh cöa h­íng dÉn L ®i ®óng gi÷a 2 hµng cäc tiªu. . C« véi nh¶y ïm xuèng n­íc... . Giäng nãi rµnh rät “Anh cø t¾t..’’ -> Ng ®· chØ dÉn cho L l¸i xe qua 1 ®o¹n ®­êng ®Çy nguy hiÓm. ViÖc lµm ®ã võa thÓ hiÖn t×nh c¶m cña c« dµnh cho anh ch.sÜ l¸i xe cho c« ®i nhê võa chøng tá tinh thÇn tr¸ch nhiÖm rÊt cao cña 1 n÷ c«ng nh©n giao th«ng háa tuyÕn ®­êng T.S¬n. -> Mét ng con g¸i ®Çy n÷ tÝnh biÕt quan t©m ®Õn ng kh¸c, biÕt sèng v× ng kh¸c. -> Ng cßn lµ ng sèng cã tr­íc cã sau : §­a L ®i tiÕp sang s«ng, qua khã kh¨n “A ®· cho em ®i nhê xe, lóc khã kh¨n l¹i bá anh ­ ?’’-> Lµm L xóc ®éng ®Õn ngì ngµng. - Trong chiÕn ®Êu: §ã lµ nÐt ®Ñp cña b¶n lÜnh kiªn c­êng. + §óng: V× khi xe bÞ ®¸nh bom to¹ ®é Ng võa tuyÖt vêi dòng c¶m võa d¹n dµy kinh nghiÖm qua th¸i ®é chñ ®éng, b×nh tÜnh, tù tin tr­íc t×nh thÕ khã kh¨n => Xe L qua ngÇm an toµn, Ng võa lªn bê m¸y bay Ëp xuèng nÐm bom to¹ ®é, ta l¹i chøng kiÕn c¶nh c« Ng: + HÕt lßng gióp ®ì L: Nhanh nhÑn dÉn ®­êng; Lµm cäc tiªu cho xe ®i; V­ît s«ng buéc d©y têi... + D.c¶m dËp löa cøu xe. + NhËn nguy hiÓm vÒ m×nh, nh­êng chç an toµn cho ng­êi l¸i xe, Ng nãi “Anh bÞ th­¬ng..’’ -> §©y lµ chi tiÕt c¶m ®éng vµ®¸nh nhí nhÊt trong thiªn truyÖn . §«i trai g¸i cè giµnh nhau ®Ó ®­îc chç nguy hiÓm nhÊt, vµo lóc gian nguy . C¶m ®éng biÕt bao, lóc ®Õn n¬i an toµn tr­íc m¾t L·m Ng “­ít nh­ 1 con c«ng võa t¾m..” vµ m¸u tõ vÕt th­¬ng trªn vai…”khu«n mÆt h¬i t¸i, nh­ng vÉn t­¬i tØnh vµ xinh ®Ñp”, nhÊt lµ nô c­êi r¹ng rì trªn m«i khi c« nh×n vµo vÕt th­¬ng cña m×nh, g¹t ®i lêi ®Ò nghÞ cña L·m vµ r¾n rái nãi “A cø yªn t©m..’’ ? ý nghÜa cña chi tiÕt nµy? ? Cô thÓ ®ã lµ t×nh c¶m g×? ? VËy, cßn th¸i ®é, t×nh c¶m cña t.gi¶? => Nhµ v¨n ®· chiÕu thªm 1 gãc nh×n kh¸c vµo Ng. Nh­ chóng ta ®· kh¼ng ®Þmh: 1 b¶n lÜnh chiÕn sÜ kiªn c­êng. Ng vèn ®Ñp d­êng nh­ lóc nµy cµng ®Ñp h¬n. Nô c­êi cña c« cø nh­ b«ng hoa m·i në t­¬i trong lßng ng ®äc- 1 b«ng hoa trong bom ®¹n. GV: Cho nªn, kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ ®óng vµo lóc Êy, t.gi¶ m« t¶ râ t.c¶m cña L ®èi víi Ng. -> 1 thø t×nh yªu thøc dËy trong lßng L·m gÇn nh­ mª muéi vµ c¶m phôc (T¹o søc m¹nh t.thÇn, khi chia tay, L·m lªn xe phãng nh­ bay vÒ tiÒn tiªu.) -> ChÝnh t.gi¶ còng béc lé râ ý t­ëng cña m×nh qua h×nh ¶nh Ng lóc nµy: ¤ng kh«ng h­íng vÒ c¸i bi th­¬ng mµ say mª víi c¸i cao c¶, c¸i ®Ñp tuyÖt vêi v­ît lªn trªn bom ®¹n (®au th­¬ng) ®Ó chiÕn th¾ng. -> §ã lµ nÐt ®Ñp t©m hån vµ hµnh ®éng cña 1 dòng sÜ n¬i tuyÕn löa cã ý nghÜa ®Çy ®ñ nhÊt Cã thÓ trong h.c¶nh Êy, trong 1 t­ thÕ nh­ thÕ, 1 c« g¸i TNXP nµo còng lµm ®­îc ®iÒu nµy. Ng thùc tÕ lµ ®¹i diÖn cña hä, song Ng l¹i mang vÎ ®Ñp kh¸c cña riªng m×nh c«, kh«ng ph¶i c« g¸i nµo còng cã ®­îc. ? Theo em, nÐt ®Ñp riªng cña Ng lµ g×? ? T¹i sao l¹i nãi ®ã lµ t×nh yªu lÝ t­ëng? ? T.yªu Êy ®· t¸c ®éng NTN ®Õn L? ? Mong muèn, ý t­ëng cña nhµ v¨n khi XD T.yªu Êy? ? Theo E nhê ®©u mµ N cã t.yªu chung thuû? BiÓu hiÖn? Tr 246 ? H.¶nh “sîi chØ xanh..’’ cã ý nghÜa, t­îng tr­ng cho ®iÒu g×? ? H·y liªn t­ëng, so s¸nh h.¶nh chiÕc cÇu bÞ c¾t ®«i vµ h.¶nh sîi chØ xanh..? ? Th«ng ®iÖp mµ nhµ v¨n giö g¾m qua nh©n vËt? * T×nh yªu thuû chung, niÒm tin m·nh liÖt vµo cuéc sèng: - T×nh yªu chung thuû: + Ng yªu L·m qua sù mèi l¸i cña chÞ TÝnh. §iÒu ®ã còng ch¼ng cã g× l¹ nÕu lµ Ng ®· gÆp L·m. §»ng nµy Ng ch­a hÒ gÆp, ch­a biÕt mÆt... Tõ kh©m phôc mµ yªu. §óng lµ t×nh yªu thêi chiÕn: C¶m ng c¶m lu«n c¸i phong c¸ch dòng khÝ vµ Ng ®· h­íng tr¸i tim m×nh vÒ 1 t×nh yªu lÝ t­ëng víi L. -> Bëi L còng biÕt chuyÖn chÞ TÝnh lµm mèi cho 2 ng. Thùc t©m anh ch¼ng mÊy s©u s¾c trong t×nh c¶m Êy. 1 vµi lêi th¨m hái, høa hÑn, sau b½ng ®i 1 thêi gian nhËn ®­îc th­ chÞ TÝnh: ChÞ nãi nh­ qu¶ quyÕt: Ng vÉn chê ®îi, thuû chung (d.c) T×nh yªu mang vÎ ®Ñp kh¸c th­êng: L·ng m¹n; Kh«ng hÒ suy chuyÓn; §Ñp h¬n trong thö th¸ch + L·m ng¹c nhiªn sung s­íng vµ v« cïng c¶m phôc, nh÷ng c©u hái L·m tù vÊn m×nh “Qua bao nhiªu..’’ l¸y ®i l¸y l¹i chÝnh lµ lêi ngîi ca ®Ñp ®Ï nhÊt mµ NMC dµnh cho c« g¸i cã 1 t×nh yªu tuyÖt vêi Êy. => NMC viÕt TP víi 1 mong ­íc ®Ó l¹i cho ®êi sau 1 huyÒn tho¹i ®Ñp: r»ng cã 1 c« g¸i ®Ñp trong 1 ®ªm tr¨ng non ®Ñp d¸m 1 m×nh ®i nhê xe v­ît chÆng ®­êng nguy hiÓm, ®Ó mong gÆp ®­îc ng yªu mµ kh«ng hÒ hay biÕt... C« ®Õn víi t.yªu nhê vµo ®øc hi sinh, lßng dòng c¶m. Nhê t.yªu v­ît qua c¸i chÕt, sù huû diÖt cña ch.tranh. - NiÒm tin m·nh liÖt vµo cuéc sèng: + RÊt tin L mÆc dï ch­a quen gÆp. +1 t×nh yªu dùa trªn niÒm tin cuéc sèng; hoµ trén t×nh yªu lÝ t­ëng, chiÕn ®Êu v× ®éc lËp tù do cña tæ quèc. + H.¶nh “Sîi chØ..’’ thÓ hiÖn 1 c¸ch tinh tÕ biÓu t­îng cña niÒm tin, t×nh yªu kh¸t väng còng nh­ nh÷ng nÐt ®Ñp t©m hån cña Ng. §©y lµ h.¶nh dÔ g©y Ên t­îng m¹nh mÏ trong lßng ng ®äc vÒ søc sèng m·nh liÖt cña t.yªu con ng trong ch.tranh + T.gi¶ so s¸nh 1 t­¬ng quan ®èi träng gay g¾t gi÷a yÕu tè vËt chÊt vµ tinh thÇn, gi÷a hiÖn thùc vµ ­íc m¬-> kh¼ng ®Þnh søc sèng bÊt diÖt cña t×nh yªu vµ lÝ t­ëng cao ®Ñp trong hoµn c¶nh ch.tranh. => Sù chiÕn th¾ng cña t×nh yªu tr­íc ch.tranh, cña sù sèng tr­íc c¸i chÕt-> VÎ ®Ñp bÊt diÖt §ã lµ 1 ®iÓm nh×n tinh tÕ, tr÷ t×nh vµ l.m¹n nh»m thÓ hiÖn vÎ ®Ñp t©m hån vµ b¶n lÜnh con VN trong ch.®Êu. Cµng gian nguy cµng cÇn hi väng, cÇn niÒm tin vµo nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®Ó v­ît qua mäi thö th¸ch. Tãm l¹i ¨ng ten NT cña NMC thu nhËn, lµm hiÖn lªn h.¶nh, t×nh c¶m 1 thêi- lóc ®ã con ng dèc søc sèng ®Ñp vµ phÊn ®Êu sèng ®Ñp v× 1 lÝ t­ëng ®Ñp. Nã ®óng lµ minh chøng cho lêi cña Ni cu lin “C¸i ®Ñp d­êng nh­ ®­îc gi¶i tho¸t khái g¸nh nÆng cña c¸i xÊu, bay khái lªn c¸i th­êng nhËt” C¸i ®Ñp vót lªn nh­ 1 khóc kh¶i hoµn ca, C¸i ®Ñp lµ bÊt tö, c¸i ®Ñp lµ chiÕn th¾ng. ? §¸nh gi¸ thµnh c«ng cña nhµ v¨n khi XD nh©n vËt Ng? => Nh©n vËt NguyÖt ®· thÓ hiÖn t­ t­ëng chñ ®¹o cña nhµ v¨n “§i t×m h¹t ngäc Èn ....’’ Ng mang vÎ ®Ñp tuyÖt ®èi giµu tÝnh lÝ t­ëng. Nhµ v¨n bµy tá lßng c¶m phôc yªu mÕn, th¸i ®é ngîi ca tr©n träng nh÷ng con ng ®· ®em tuæi trÎ, t×nh yªu, sù sèng cña m×nh cho TQ. §©y chÝnh lµ thµnh c«ng cña nhµ v¨n khi XD nh©n vËt NguyÖt trong viÖc thÓ hiÖn t­ t­ëng chñ ®Ò cña TP. *Cñng cè :(3’) ? NguyÖt ®­îc nh×n ng¾m qua con m¾t cña ai? Dông ý cña t¸c gi¶ §¸p: NguyÖt hiÖn lªn qua c¸i nh×n cña L·m (ng­êi yªu NguyÖt) vµ chÞ TÝnh (bµ mèi). NguyÖt sÏ ®Ñp lªn nhiÒu lÇn nh­ng vÉn t¹o ®­îc tÝnh kh¸ch quan ch©n thùc. III. H­íng dÉn HS häc, lµm bµi: (2’) 1. Bµi cò: - §äc l¹i TP - N¾m ND bµi häc. 2. Bµi míi: - TiÕp theo bµi nµy.

File đính kèm:

  • docTiet 67 Manh trang cuoi rung.doc