Giáo án Ngữ văn 6 - Tiết 128: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

A. Mục tiêu bài học

*Kiến thức::Giúp học sinh:

- Nhận ra những lỗi thường gặp khi viết đơn và tim phương pháp sửa chữa.

- Ôn tập những hiểu biết về kiểu đơn từ.

* Kĩ năng:Luyện kĩ năng phát hiện và sửa chữa các lỗi trong khi viết đơn

* Tình cảm, thái độ: ý thức học tập tốt.

B. Chuẩn bị:

- Giáo viên: NCTL- soạn g.a.

- Học sinh: Đọc trước bài.

C. Các bước lên lớp:

* Ổn định tổ chức.ktss.

* Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu các mục không thể thiếu trong một lá đơn?

2. Nêu những điểm lưu ý khi trình bày một lá đơn?

* Các hoạt động dạy học.

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 08/03/2014 | Lượt xem: 4785 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 - Tiết 128: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 18.4.2009. TiÕt 128 LuyÖn tËp c¸ch viÕt ®¬n vµ söa lçi A. Môc tiªu bµi häc *KiÕn thøc::Gióp häc sinh: NhËn ra nh÷ng lçi th­êng gÆp khi viÕt ®¬n vµ tim ph­¬ng ph¸p söa ch÷a. ¤n tËp nh÷ng hiÓu biÕt vÒ kiÓu ®¬n tõ. * KÜ n¨ng:LuyÖn kÜ n¨ng ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a c¸c lçi trong khi viÕt ®¬n * T×nh c¶m, th¸i ®é: ý thøc häc tËp tèt.. B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: NCTL- so¹n g.a. - Häc sinh: §äc tr­íc bµi. C. C¸c b­íc lªn líp: * æn ®Þnh tæ chøc.ktss. * KiÓm tra bµi cò: 1. Nªu c¸c môc kh«ng thÓ thiÕu trong mét l¸ ®¬n? 2. Nªu nh÷ng ®iÓm l­u ý khi tr×nh bµy mét l¸ ®¬n? * C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. H§1. Giíi thiÖu bµi. H§2. Bµi míi. I. C¸c lçi th­êng m¾c khi viÕt ®¬n: - Yªu cÇu HS ®äc - Chia nhãm ®Ó HS lµm viÖc theo nhãm - Mçi HS ®äc mét l¸ ®¬n - C¸c nhãm lµm viÖc, thêi gian trong 5 phót, ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. Bµi tËp 1: L¸ ®¬n 1 m¾c c¸c lçi: - ThiÕu quèc hiÖu - ThiÕu ngµy th¸ng, n¬i viÕt ®¬n, hä vµ tªn ng­êi viÕt ®¬n. - Ng­êi, n¬i nhËn ®¬n kh«ng râ. - ThiÕu ch÷ kÝ cña ng­êi viÕt ®¬n. *C¸ch söa: Bæ sung nh÷ng phÇn thiÕu. Bµi tËp 2: L¸ ®¬n m¾c lçi: - Thõa phÇn viÕt vÒ bè, mÑ v× kh«ng cÇn thiÕt ph¶i khai trong ®¬n. - LÝ do tr×nh bµy trong ®¬n ch­a râ rµng, x¸c ®¸ng. - thiÕu thêi gian, lêi cam ®oan, ch÷ kÝ cña ng­êi viÕt ®¬n. * C¸ch söa: Bæ sung nh÷ng phÇn thiÕu, bá phÇn ch÷ viÕt thõa. Bµi tËp 3: c¸c lçi m¾c ph¶i: - LÝ do viÕt ®¬n kh«ng x¸c ®¸ng (®ang sèt kh«ng thÓ viÕt ®¬n) mµ ph¶i do phô huynh viÕt. * C¸ch söa: Thay ng­êi viÕt b»ng tªn vµ c¸ch x­ng h« cña mét phô huynh. - Tr×nh bµy l¹i phÇn lÝ do cho thÝch hîp. H§3. II. LuyÖn tËp: - GV chia nhãm - Mçi tæ lµm mét nhãm, mçi nhãm viÕt mét l¸ ®¬n, cö ®¹i diÖn tr×nh bµy l¸ ®¬n cña nhãm m×nh. - Thêi gian lµm viÖc trong 10 phót - C¸c nhãm nhËn xÐt, bæ sung - HS tù hoµn thiÖn ®¬n vµo vë c¶u m×nh. 1. §¬n xin cÊp ®iÖn cho gia ®×nh. yªu cÇu: NhÊt thiÕt ph¶i cã lêi cam kÕt tu©n thñ nghiªm tóc qui chÕ dïng ®iÖn, yªu cÇu vÒ ®­êng d©y, c«ng t¬... 2. §¬n xin vµo ®éi t×nh nguyÖn b¶o vÖ m«i tr­êng. - Cã thÓ göi ng­êi ®éi tr­ëng hoÆc hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng vµ ph¶i cã sù ®ång ý cña GV chñ nhiÖm líp, cña gia ®×nh. 3. §¬n xin cÊp bµn ghÕ míi. - NhÊt thiÕt ph¶i tr×nh bµy mét c¸ch cô thÓ t×nh tr¹ng háng cña bµn ghÕ hiÖn nay. 4. §¬n xin chuyÓn tr­êng. * Cñng cè: Gv kh¸i qu¸t l¹i n.d bµi häc. * H­íng dÉn häc bµi. - Häc bµi cò- lµm b.tËp 3. - ViÕt ®¬n xin vµo ®éi TNTP Hå ChÝ Minh - Giê sau häc v¨n häc: “ §éng Phong Nha”./.

File đính kèm:

  • doctiet 128.doc