Giáo án Vật lý 6 tiết 20 bài 17: Tổng kết chương I cơ học - Trường THCS Ngàm Đăng Vài

Tiết 20, bài 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC

I. Mục tiêu:

-Ôn lại các kiến thức về cơ học đã học ở chương I

-Củng cố và đánh giá sự nắm vững kiến thức về khái niệm của HS

II. Chuẩn bị:

Cho HS chuẩn bị phần ôn tập ở nhà

III. Hoạt động dạy- học:

1/ Kiểm tra bài cũ: Thông qua ôn tập

2/ Nội dung bài mới

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 14/11/2014 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý 6 tiết 20 bài 17: Tổng kết chương I cơ học - Trường THCS Ngàm Đăng Vài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Líp: TiÕt: (tkb). Ngµy gi¶ng: SÜ sè: V¾ng: TiÕt 20, bµi 17: Tæng kÕt ch­¬ng I: C¬ häc I. Môc tiªu: -¤n l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ c¬ häc ®· häc ë ch­¬ng I -Cñng cè vµ ®¸nh gi¸ sù n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ kh¸i niÖm cña HS II. ChuÈn bÞ: Cho HS chuÈn bÞ phÇn «n tËp ë nhµ III. Ho¹t ®éng d¹y- häc: 1/ KiÓm tra bµi cò: Th«ng qua «n tËp 2/ Néi dung bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp: Gäi HS tr¶ lêi lÇn l­ît c¸c c©u hái tõ 1 ®Õn 13 ë SGK phÇn I theo sù chuÈn bÞ ë nhµ -Yªu cÇu c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, GV thãng nhÊt ý kiÕn -Yªu cÇu HS theo dâi c©u tr¶ lêi vµ s÷a ch÷a phÇn chuÈn bÞ cña m×nh nÕu bÞ sai -HS l©n fl­ît tr¶ lêi c¸c c©u ®· chuÈn bÞ -HS nhËn xÐt -HS tù s÷a ch÷a sai sãt TiÕt 20, bµi 17: Tæng kÕt ch­¬ng I: C¬ häc I)¤n tËp: Ho¹t ®éng 2: VËn dông: -Yªu cÇu HS däc vµ tr¶ lêi c¸c c©u vËn dông ë phÇn 2 -Yªu cÇu c¸c nhãm lµm tong c©u vµ gäi ®¹i diÑn lªn b¶ng tr¶ lêi -GV cho líp nhËn xÐt sau ®ã thèng nhÊt d¸p ¸n ®óng -HS ®äc vµ suy nghÜ tr¶ lêi -HS ®¹i diÖn lªn b¶ng tr¶ lêi -C¶ líp cïng nhËn xÐt vµ thèng nhÊt II)VËn dông: Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i « ch÷: GV kÏ s½n « ch÷ vµo b¶ng phô vµ h­íng dÉn c¸ch ch¬i Sau dã GV ®äc lÇn l­ît tõng « ch÷, nhãm nµo cã tÝn hiÖu tr­íc th× tr¶ lêi -HS theo dâi C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi III)Trß ch¬i « ch÷: 3/ DÆn dß: - Hoµn thµnh c¸c phÇn tr¶ lêi vµ «n tËp toµn bé kiÕn thøc ®Ó chuyªn rsang ch­¬ng míi - §äc tr­íc bµi në v× nhiÖt cña chÊt r¾n. ---------------------------------------------

File đính kèm:

  • doctong ket chuong 1vat ly 6.doc
Giáo án liên quan