Giáo án Vật lý khối 8 tiết 7 bài 7: Áp suất

 Tiết 7-Bài 7: ÁP SUẤT

 I. Mục tiêu:

*KT: HS nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì.

*KN: Vận dụng công thức

* T§: Tích cực học tập, cẩn thận, hợp tác nhóm.

II.Đồ dùng dạy học.

 -GV: chuÈn bÞ cho mçi nhãm hs: 3 khối kim loại, bột mịn, khay đựng, bảng phụ ghi

 bảng KQ thí nghiệm.

 -HS: vẽ sẵn bảng kết quả TN C2.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lý khối 8 tiết 7 bài 7: Áp suất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 01/10/2012. Ngµy gi¶ng: 04/10/2012. TiÕt 7-Bài 7: ÁP SUẤT I. Mục tiêu: *KT: HS nêu được áp lực, áp suất và đơn vị đo áp suất là gì. *KN: Vận dụng công thức * T§: Tích cực học tập, cẩn thận, hợp tác nhóm. II.§å dïng d¹y häc. -GV: chuÈn bÞ cho mçi nhãm hs: 3 khối kim loại, bột mịn, khay đựng, bảng phụ ghi b¶ng KQ thÝ nghiÖm. -HS: vẽ sẵn bảng kết quả TN C2. III.Tæ chøc giê häc. H§ GV H§ HS *Khëi ®éng.(2’) - GV §V§ nh­ SGK-T25 H§1:Tìm hiểu về áp lực:(7’) -Môc tiªu:HS biÕt thÕ nµo lµ ¸p lùc. -C¸ch tiÕn hµnh:(H§ c¸ nh©n). +GV th«ng b¸o: Người và tủ tác dụng lên nền nhà một lực (lực ép) Áp lực. ?VËy ¸p lực là gì? -Yêu cầu HS quan sát H7-3 trả lời C1? ?Träng lùc P cã ph¶i lµ ¸p lùc kh«ng? V× sao? -GV? thêm: Hãy dùng mũi tên biểu diễn áp lực của hòn gạch lên mặt sàn trong các trường hợp. *KÕt luËn: GV Chốt: Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mÆt bị ép. * Hoạt động2: Tìm hiÓu về áp suất (12’) -Môc tiªu:HS biÕt thÕ nµo lµ ¸p suÊt,BiÕt c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt. -§å dïng d¹y häc: +GV: chuÈn bÞ cho mçi nhãm hs: 3 khối kim loại, bột mịn, khay đựng, bảng phụ ghi b¶ng KQ thÝ nghiÖm. +HS: vẽ sẵn bảng kết quả TN C2. -C¸ch tiÕn hµnh:(H§ nhãm). +GV:§ặt trọng vật vào bột mịn => NX: Vật gây áp lực lên mặt bị ép. Dựa vào đâu để biết áp lực g©y lên mặt bị ép mạnh hay yếu? ? T¸c dụng của áp lực phụ thuộc vào áp lực và tiết diện bị ép có p/a nào ®Ó kiÓm tra? -Yêu cầu HS hoạt động nhóm lµm C2 ( p/a 1+2) - GV nhận xét K/q hoạt động của nhóm . -Xử lý K/q: ? Từ K/q ở dòng (1) => NX g×? ? Từ K/q ở dòng(2) => NX? *GV Chốt: T/d của áp suất phụ thuộc vào áp lực và diện tích bị ép. ? Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong kết luận Tr¶ lêi C3 -Gọi 1HS ®äc hoµn chØnh kÕt luËn. *ĐVĐ: Để xác định t/d của áp lực ta dùng áp suất.Vậy áp suất là gì? Công thức ntn? phÇn 2 -GV giíi thiÖu §N ¸p suÊt,công thức tính áp suất. ? Em hãy nêu tên các đại lượng có trong công thức đó? ? Muốn làm tăng áp suất => có những cách nào? -GV TB: Đơn vị của áp suất là Pa xcan ký hiệu: pa, 1pa =1N/ m2 (Ngoµi ra cßn dïng ®¬n vÞ Bar, atm«tphe) *GV Chốt: Nếu áp suất càng lớn thì tác dụng của áp lực lên mặt bị ép càng lớn .Hay áp lực gây ra áp suất trên bề mặt bị ép. ? phân biệt áp suất và áp lực -KÕt luËn:GV Chốt: +T/d của áp lực phụ thuộc vào áp lực và diện tích bị ép. +¸p suÊt ®­îc tÝnh b»ng ®é lín cña ¸p lùc trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch p = ( p là áp suất, F Là áp lực, S là dt bị ép). Nếu áp suất càng lớn thì tác dụng của áp lực lên mặt bị ép càng lớn. *Tæng kÕt vµ h­íng dÉn vÒ nhµ.(24’). +Tæng kÕt. ? phân biệt áp suất và áp lực ? *BVMT:¸p suÊt lín do c¸c vô næ g©y ra cã g©y ¶nh h­ëng vµ nguy hiÓm g× ®èi víi chóng ta kh«ng?. ?VËy ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p an toµn nµo? -Gäi HS ®äc ghi nhí. -Yêu cầu HS HĐ nhóm ngang lµm C4 trong tg3', gäi ®¹i diÖn 1 nhãm tr¶ lêi ? Lấy VD minh hoạ . *Chốt: Áp lực phụ thuộc vào dt bị ép. - YCÇu một HS đọc, ghi tóm tắt đầu bài C5 + Hướng dẫn HS: Tính áp suất dựa vào CT nµo? ? Tìm áp lực F ntn? - YC HS H§ c¸ nh©n tự giải , 1 hs lªn b¶ng ?Tr¶ lêi c©u hái ĐVĐ ở đầu bài? * GV Chốt: Nội dung kiến thức của bài -Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lÊy giÊy ra kiÓm tra 15’(GV treo b¶ng phô.) §¸p ¸n Tãm t¾t. F1= 30.000N F2 = 20.000N S1=2m2 S2=0,5m2 Tính p1, p2 . so sánh p1 và p2? Gi¶i: p1==15(N/m2) (4®’) p2==40000(N/m2) (4®’) So sánh áp suất: p2> p1 (2®’) * Hướng dẫn về nhà: -Häc ghi nhí(SGK-T27) -Tìm hiểu điều có thể em chưa biết (27-SGK) -Làm bài tập 7-1đến 7-5 (SBT) -Đọc trước bài áp suất chất lỏng, bình thông nhau. I.Áp lực là gì? -HS t×m hiÓu phÇn th«ng b¸o,nªu §N ¸p Lùc. *ĐN: ¸p lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép. - H§ c¸ nh©n qs H7.3tr¶ lêi C1 C1: Áp lực là a, Lực ép của máy t/d lên mặt đường. b, Lực ngón tay tác dụng lên đầu đinh và lực của mũi đinh t/d lên gỗ. -HS: NÕu träng l­îng P kh«ng vu«ng gãc víi diÖn tÝch bÞ Ðp th× kh«ng gäi lµ ¸p lùc -HS hoạt động cá nhân (Chú ý phương của lực vuông góc với mặt sàn ). NX: Trường hợp mặt bị ép có phương nằm ngang H.a .thì F=P, H.b. th× FP -HS nghe vµ ghi nhí. II. Áp suất 1/Tác dụng của áp suất phụ thuộc vào những yếu tố nào - HS: Dựa vào độ lún của vật nhiều hay ít -HS: Cã 2 p/¸n +p/a(1):Thay đổi áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép. +p/a(2): Thay đổi diện tích bị ép, giữ nguyên áp lực. - HS HĐ nhóm: + Quan sát H 7-4, Làm TN. + điền dấu vào chỗ trống b¶ng 7.1sgk C2: TN h×nh 7.4 ¸p lùc ( F) DiÖn tÝch bÞ Ðp (S) §é lón (h) F2.>..F1 S2.=. S1 h2 >...h1 F3.=..F1 S3 <.S1 h3 >...h1 -HS: S bị ép không đổi, F lớn=> T/d của áp lực lớn. -HS: Lực không đổi, S bị ép nhỏ => T/d của áp lực lớn. -HS H§ c¸ nh©n tr¶ lêi C3 *KÕt luËn: C3 (1) Càng mạnh (2) càng nhỏ +1HS ®äc hoµn chØnh kÕt luËn. 2/Công thức tính áp suất *Áp suÊt ®­îc tÝnh b»ng ®é lín cña ¸p lùc trªn 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch. +Công thức: p = ( p là áp suất, F Là áp lực, S là dt bị ép). -HS: p là áp suất, F Là áp lực, S là dt bị ép. -HS: §Ó tăng p: + HoÆc tăng áp lực F. +HoÆc giảm diện tích bị épS + HoÆc tăng áp lực F và gi¶m S -Đơn vị ¸p suÊt : pa, ( Pa xcan ). 1pa = 1N/m2 +HS: -Áp lực:Lực ép của vật lên mặt bị ép . -Áp suất: Là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. -HS chó ý nghe,ghi nhí kiÕn thøc. III..Vận dụng: +HS: -Áp lực:Lực ép của vật lên mặt bị ép . -Áp suất: Là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép. -HS:-Cã thÓ lµm nøt,®æ vì c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng sinh th¸i,¶nh h­ëng ®Õn søc khoÎ con ng­êi.ViÖc sö dông chÊt næ trong khai th¸c ®¸ sÏ t¹o ra c¸c chÊt khÝ th¶i ®éc h¹i ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng ,ngoµi ra cßn g©y c¸c vô s©p,s¹t lë ®¸ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh m¹ng c«ng nh©n. -HS: Nh÷ng ng­êi thî khai th¸c ®¸ cÇn ®­îc ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ an toµn lao ®éng(®eo khÈu trang,®éi mò c¸ch ©m,c¸ch li c¸c khu vùc mÊt an toµn). *Ghi nhí: SGK- 27 -HS ®äc ghi nhí (SGK-T27). * HĐ nhóm ngang lµm C4 trong tg3', ®¹i diÖn 1 nhãm tr¶ lêi, c¸c nhãm kh¸c nx, bæ sung C4: -Cùng áp lực để tăng (giảm) áp suất phải tăng (giảm)diện tích bị ép . - HS: tự lấy VD (dao mỏng, sắc gọt dễ hơn) -HS HĐ cá nhân ®äc vµ tóm tắt C5 C5: Cho:F1= 40000N F2 = 20000N S1=1,5m2 S2=250cm2=0,025m2 Tính p1, p2 . so sánh p1 và p2? -HS: CT: p = -HS: Mặt đường nằm ngang=> Áp lực bằng trọng lực. -HS H§ c¸ nh©n tự giải, 1 hs lªn b¶ng Gi¶i: p1==226667(N/m2) p2==800000(N/m2) So sánh áp suất: p2> p1 ( p2 lớn gần gấp 4 lần p1) -1hs tr¶ lêi . * Giải thích: Máy kéo nặng nhưng diện tích bị ép của bánh xích lớn => áp suất của máy t/d lên mặt đường nhỏ, còn ô tô nhẹ hơn nhưng diện tích bị ép của bánh ô tô lên mặt đường nhỏ => áp suất t/d lên mặt đường lớn -HS ®ọc ghi nhớ. (SGK- 27) -HS lÊy giÊy ra kiÓm tra 15’ KiÓm tra 15'. §Ò bµi Cho mét m¸y xóc cã ¸p lùc 30.000N vµ diÖn tÝch bÞ Ðp 2m2. Mét xe « t« cã ¸p lùc 20.000N vµ cã diÖn tÝch bÞ Ðp lµ 0,5 m2 . TÝnh ¸p suÊt cña m¸y xóc vµ ¸p suÊt cña « t« .So s¸nh ¸p suÊt cña m¸y xóc vµ ¸p suÊt cña « t« .

File đính kèm:

  • docTiet 7+BVMT.doc
Giáo án liên quan