Kế hoạch chương bài môn Vật lý khối 11 - Ban cơ bản

Chuyển động cơ 1 - Kiến thức: Hiều được k/n chất điểm, chuyển động, tọa độ và hệ quy chiếu.

- Kỹ năng: Xác địngh vị trí, tọa độ và vận dụng hệ quy chiếu

Chuyển động thẳng đều 1 - Kiến thức: K/n chuyển động thẳng đều, vận tốc , quãng đường và thời gian chuyển đông. Đồ thị, phương trình chuyển động.

- Kỹ năng: Xác đinh vm vectơ vận tốc. Vẽ đồ thị và giải bài tập.

 

doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 19/11/2014 | Lượt xem: 728 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch chương bài môn Vật lý khối 11 - Ban cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH CHƯƠNG BÀI MÔN VẬT LÝ KHỐI 11 - BAN CƠ BẢN Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 9 1 1 Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Chuyển động cơ 1 - Kiến thức: Hiều được k/n chất điểm, chuyển động, tọa độ và hệ quy chiếu. - Kỹ năng: Xác địngh vị trí, tọa độ và vận dụng hệ quy chiếu Chất điểm Hệ quy chiếu Chuyển động Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải. SGK, tài liệu tham khảo 2 Chuyển động thẳng đều 1 - Kiến thức: K/n chuyển động thẳng đều, vận tốc , quãng đường và thời gian chuyển đông. Đồ thị, phương trình chuyển động. - Kỹ năng: Xác đinh vm vectơ vận tốc. Vẽ đồ thị và giải bài tập. - Vận tốc - Chuyển động thẳng đều ( v, phương trình, đồ thị ) Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải. SGK, tài liệu tham khảo, hình ảnh minh họa 2 3 Chuyển động thẳng biến đổi đều 2 Tiết 1: - Kiến thức: k/n vận tốc tức thời. Định nghĩa CĐTBĐĐ. Khái niệm gia tốc. Phương trình v – đồ thị. - Kỹ năng: Bài toán về chuyển động biến đổi. Viết biểu thức v. - CĐTBĐĐ - Gia tốc. Vận tốc tưc thời - Đồ thị vận tốc. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải. SGK, tài liệu tham khảo. 4 Tiết 2: - Kiến thức: Công thức tính S – phương trình CĐ của vật CĐBĐĐ - Kỹ năng: Giải bài toán về CĐ biến đổi. - Công thúc tính quãng đường S - Phương trình chuyển động của vật CĐBĐ Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo, 3 5 Bài tập 1 - Nắm được các kiến thức về chuyển động đều và biến đổi đều - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập vẽ đồ thị chuyển động Bài tập cơ bản về xác định: v,a, S, t và vê đồ thị chuyển động Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải. SGK, tài liệu tham khảo. Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 9 3 6 Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Rơi tự do 2 Tiết 1: - Kiến thức: Trình bsỳ và nêu các VD về sự rơi tự do. - Kỹ năng: Tiến hành TN, phân tích kết quả, so sánh. - Khái niệm về sự rơi tự do - Sự rơi các vật và ĐK ảnh hưởng của KK Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải. SGK, tài liệu tham khảo. TN khảo sát. 4 7 Tiết 2: - Kiến thức: Định luật về sự rơi tự do. Đặc điểm sự rơi tự do. - Kỹ năng: Phân tích hình ảnh hoạt nghiệm. Giải bài tập áp dụng. - Định luật và đặc điểm của sự rơi tự do. - Bài tập áp dụng Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo. TN khảo sát. 8 Chuyển động tròn đều 2 Tiết 1: - Kiến thức: Định nghĩa CĐ tròn đều. Công thức: v, w, , T, f - Kỹ năng: Nêu VD thực tế, Chứng minh công thức. Giải bài tập áp dụng - CĐ tròn đều - Công thức tính các đại lượng đặc trưng - Giải bài tập áp dụng. Gợi ý, Đàm thoại SGK, tài liệu tham khảo, hình ảnh minh họa 10 5 9 Tiết 2: - Kiến thức: Hướng của gia tốc hướng tâm. -kỹ năng: Chứng minh, nhận xét. Áp dụng giải bài tập. - Gia tốc hướng tâm. - Giải bài tập áp dụng. Gợi ý, Đàm thoại SGK, tài liệu tham khảo, hình ảnh minh họa 10 Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc 1 - kiến thức: Nắm được tính tương đối của quỹ đạo, vận tốc. Phân biệt hệ quy chiếu đứng yên và CĐ. Công thức cộng vận tốc. - kỹ năng: Phân biệt 2 hệ q/c. Giải thích hiện tượng – giải BT. - Tính tương đối. - 2 hệ q/c - Công thức cộng vận tốc. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải. SGK, tài liệu tham khảo, hình ảnh minh họa 6 11 Bài tập 1 - Giải các dạng bài tập vận dụng về sự rơi tự do và Công thức cộng vận tốc. - Các dạng bài tập cơ bản. Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo. Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 10 6 11 Chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài tập 1 - Vận dụng được phương pháp giải bài tập cơ bản. 12 Sai số của phép đo các đại lượng vật lý 1 - kiến thức: Hiểu được ý nghĩa của phép đo các đại lượng VL. Phân biệt được các phép đo. Sai số và cách tính sai số trong phép đo. - kỹ năng: Cách xác định và phát hiện, khắc phục sai số trong phép đo. - Định nghiac về phép đo. - Phân biệt các phép đo - Các loại sai số và cách tính. Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo. 7 13 Thực hành Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do. 2 Tiết 1: - kiến thức: Khắc sâu kiến thức về CĐ rơi tự do và CĐTNDĐ. Nghiệm lại đặc điểm của sự rơi tự do. - kỹ năng: Thao tác thí nghiệm với bộ tn chuẩn. Xử lý sai số. - Chứng minh sự rơi tự do là 1 CĐTNDĐ. - Nắm được cấu tạo và cách tiến hành t/n Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải - SGK, tài liệu tham khảo. - Bộ TN 14 Tiết 2: - kiến thức: Xác định được g qua bộ thí nghiệm. - kỹ năng: Tính năng và cách thao tác thí nghiệm. Tính sai số. - Đo g bằng bộ thí nghiệm chuẩn. - Tính sai số trong báo cáo. - Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải -Thực hành - SGK, tài liệu tham khảo. - Bộ TN 8 15 Kiểm tra 1 Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh, giảng dạy của GV trong chương I. Nội dung chương I Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi 16 Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm 1 - kiến thức: Phát biều được k/n lực và tác dụng 2 lực. Quy tắc tổng hợp lực – phân tích lực và ĐKCB. - kỹ năng: Phân tích kết quả TN. Vận dụng quy tắc tổng hợp lực. - K/n lực - Tổng hợp và phân tích lực - ĐKCB của chất điểm. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải. - SGK, tài liệu tham khảo. - Bộ TN Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 11 9 17 Chương I ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Ba định luật Niutơn 2 Tiết 1: - kiến thức: Phát biểu được quán tính. ĐL I, II. Định nghĩa khối lượng. Ý nghiac và công thức định luật. - kỹ năng: Vận dụng lý thuyết giải thích các hiện tượng thực tế. - Quán tính - Nội dung định luật I và II. - Định nghĩa m và đặc điểm m. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải. SGK, tài liệu tham khảo. 18 Tiết 2: - kiến thức: Nắm được ĐL III và đặc điểm của lực và phản lực. - kỹ năng: Vận dụng lý thuyết giải thích các hiện tượng thực tế. Áp dụng giải bài tập. - Nội dung ĐL 3 Niutơn. - Lực và phản lực. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo. 10 19 Lực hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn 1 - kiến thức: Nắm được lực hấp dẫn và công thức đặc điểm của lực. - kỹ năng: Giải thích hiện tượng. So sánh phân biệt. - Lực hấp dẫn công thức. - Định luật vận vật hấp dẫn. Trong lực Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 20 Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc. 1 - kiến thức: Đặc điểm của lực đàn hồi. Nội dung ĐL Húc. Giới hạn đàn hồi … - kỹ năng: Sự dụng các lực kế. Vận dụng giải thích hiện tượng. - Lực đàn hồi - Định luật Húc. SGK, tài liệu tham khảo Thí nghiệm - SGK, tài liệu tham khảo. - Bộ TN 11 21 Lực ma sát 1 - kiến thức: Nắm được đặc điểm của các loại lực ma sát. Công thức tính. Ý nghĩa và vai trò. - kỹ năng: Vận dụng giải thích hiện tượng. - Các loại lực ma sát. Công thức tính. - Vai trò. SGK, tài liệu tham khảo Thí nghiệm - SGK, tài liệu tham khảo. - Bộ TN 22 Bài tập 1 - Các dạng bài tập về các loại lực cơ học. Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 11 11 22 Chương II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Bài tập 1 - Phương pháp giải bài tập cơ bản - Các dạng bài tập cơ bản. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 12 23 Lực hướng tấm – Bài tập 1 - kiến thức: Định nghĩa và viết được biểu thức lực hướng tâm. Nhận biêt được CĐ li tâm. - kỹ năng: Giải thích được vai trò của lực hướng tâm và li tâm. Sự chuyển động các vật văng ra khỏi quỹ đạo. - Lực hướng tâm biểu thức. - Lực li tâm. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo - TN khảo sát 24 Bài toán về chuyển động ném ngang 1 - kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của CĐ ném ngang. Phương pháp phân tích CĐ. - kỹ năng: Vận dụng phương pháp tọa độ trong phân tích chuyển đông. - CĐ ném ngang. - Phương pháp tọa độ. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 12 13 25 Thực hành Đo hệ số ma sát 2 Tiết 1: - Chứng minh công thức xác định m. Nêu và nắm được phương pháp tiến hành đo các đại lượng. - Lắp ráp và biết các dụng cụ trong bộ thí nghiệm chuẩn. - Công thức tính m - Phương pháp xác định các đại lượng - Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải -Thực hành SGK, tài liệu tham khảo - TN khảo sát 26 Tiết 2: - Biết cách đo m thông qua đo các đại lượng. Xử lý kết quả thí nghiệm, tính sai số. Viết báo cáo. - Biết cách đo các thông số. Khắc phục sai số. - Đo hệ số m - Tính sai số. - Đàm thoại. -Thực hành TN khảo sát Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 12 14 27 Chương III CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Cân bằng của một vật chịu tác dụng của 2 lực và 3 lực không song song – Bài tập 2 Tiết 1: - kiến thức: Nắm được k/n vật rắn và giá của lực. Quy tắc tổng hợp 2 lực có giá đồng quy. ĐKCB chịu tác dụng 2 lực. - Kỹ năng: Vận dụng vào giải thích hiện tượng. Và phương pháp làm thí nghiệm. - Quy tắc hợp lực đồng quy. - ĐKCB vật chịu 2 lực không song song. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo - TN khảo sát 28 Tiết 2: - kiến thức: Phát biểu được ĐKCB vật rắn chịu tắc dụng của 3 lực không song song. Cách xác định G - kỹ năng: Giai thích và cách xác định G của chất rắn. - ĐKCB vật chịu 3 lực không song song. - Xác định G Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo - TN khảo sát 15 29 Cân bằng của một vật có trục quay cố đinh. Mômen lực 1 - Kiến thức: phát biểu định nghĩa vàviết biểu thức M. ĐKCB vật có trục quay cố đinh. - Kỹ năng: Vận dụng M để giải thích hiện tượng vật lý. - Định nghĩa M - Quy tắc M. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 30 Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 1 - Kiến thức: Phát biểu quy tắc hợp lực song song cùng chiều. ĐKCB của vật chịu tắc dụng của 3 lực song song. - Kỹ năng: Vận dụng các quy tắc và ĐKCB để giải thích các hiện tượng và giải bài tập cơ bản. - Quy tắc tổng hợp 2 lực song song cùng chiều. - ĐKCB của một chất điển chịu tác dụng của 3 lực song song. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải - SGK, tài liệu tham khảo - TN Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 12 16 31 Chương III CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN Bài tập 1 - Kiến thức: Vận dụng lý thuyết giải các dạng bài tập cân bằng của vật rắn. - Kỹ năng: Phân tích, k/s và phương pháp giải bài tập. Các dạng bài tập vận dụng cơ bản về cân bằng của chất rắn Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 32 Các dạng cân bằng. Cân bằng của vật có mặt chân đế. 1 - Kiến thức: Phân biệt được các dạng CB và ĐKCB của vật rắn có mặt chân đế. - Kỹ năng: Xác định được các dạng cân bằng. Sử dụng TN k/s. - Các dạng CB - ĐKCB của vật có mặt chân đế. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo - TN k/s 1 17 33 Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh 1 trục cố định - Bài tập 2 Tiết 1: - Kiến thức: Nắm được CĐ tịnh tiến. Xây dựng công thức ĐL II cho vật. - Kỹ năng: Chứng minh công thức, giải thích hiện tượng. - Chuyển động tịnh tiến - ĐL II cho vật CĐ tịnh tiến Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo Hình ảnh 34 Tiết 2: - Kiến thức: Nắm được tác dụng của M đối với quay quanh 1 trục cố định. K/n M quán tính và yếu tố ảnh hưởng. - Kỹ năng: Vận dụng K/n M quán tính để giai thích hiện tượng. So sánh và phân tích kết quả vật lý. - Tác dụng M với vật CĐ quay quanh 1 trục cố định. - Mômen quán tính. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo Hình ảnh 18 35 Ngẫu lực - Bài tập 1 - Kiến thức: Nắm được định nghĩa và đặc điểm của ngẫu lực. Vai trò của ngẫu lực trong kỹ thuật và trong đời sống. - Kỹ năng: Vận dụng giải thích hiên tượng. - K/n, công thức tính Ngẫu lực - Vai trò và tác dụng của ngẫu lực. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo Hình ảnh Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 1 18 36 Kiểm tra học kỳ I 1 Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh, giảng dạy của GV trong học kỳ I Nội dung trong chương trình học kỳ I Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi 19 37 Chương IV CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng 2 Tiết 1: - Kiến thức: Phát biểu định nghĩa động lương- đơn vị và hệ quả. Viết và xây dựng được ĐL biến thiên động lương. - Kỹ năng: Vận dụng ĐL II và ĐL biến thiên động lượng giải bài tập. - K/n, công thức tính Ngẫu lực - Vai trò và tác dụng của ngẫu lực. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo Hình ảnh 38 Tiết 2: - Kiến thức: Nắm được k/n hệ cô lập. Nội dung định luật bảo toàn động lượng. - Kỹ năng: Vận dụng ĐL giải thích các hiện tượng. - Hệ cô lập. - Định luật - Bài toán va chạm và CĐ bằng phản lực. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải T/n khảo sát SGK, tài liệu tham khảo Hình ảnh Thí nghiệm 20 39 Công và công suất 2 Tiết 1: - Kiến thức: Phát biểu và nắm được định nghĩa công của 1 lực tác dụng. Đặc điểm A - Kỹ năng: So sánh A cơ học và A trong đời sống. Vận dụng giai thích và làm bài tập. - Đ/n công cơ học - Đặc điểm của A. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo Hình ảnh Thí nghiệm 40 Tiết 2: - Kiến thức: Phát biểu định nghĩa, đơn vị của công suất. - Kỹ năng: Vận dụng giải bài tập. - Công suất - Đơn vị Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 2 21 41 Bài tập 165 - Vận dụng lý thuyết để giải các dạng bài tập cơ bản về công và P Các dạng bài tập Đàm thoại, thảo luận SGK, tài liệu TK Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 2 21 42 Chương IV CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Động năng 1 - Kiến thức: Phát biểu được Đ/n và viết biểu thức động năng. Chứng minh ĐL biến thiên động năng. - Kỹ năng: Vận dụng k/n và ĐL để giải thích các hiện tượng. - Đ/n động năng - Định lý biến thiên động năng. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 22 43 Thế năng 1 - Kiến thức: Định nghiã trong trường, trọng trường đều. Định nghĩa và đặc điểm của 2 loại thế năng. - Kỹ năng: Vận dụng công thức giải bài tập. - Thế năng hấp dẫn - Thế năng đàn hồi. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 44 Bài tập 1 - Kiến thức: Vận dụng giải các dạng bài tập về động năng và thế năng của vật. - Kỹ năng: So sánh,phân tích và vận dụng thành thạo phương pháp giải. Các dạng bài tập cơ bản về tính động năng và thế năng. Gợi ý, Đàm thoại SGK, tài liệu tham khảo 23 45 Cơ năng 1 - Kiến thức: Xây dựng được công thức tính cơ năng. Nội dung ĐL bảo toàn cơ năng trong 2 trường hợp. - Kỹ năng: Vận dụng công thức tính để so sánh và giải thích hiện tượng. - Nội dung định luật bảo toàn cơ năng. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 46 Bài tập 1 - Vận dụng ĐLBTCN để áp dạng giải các dạng bài tập. - So sánh với phương pháp động lực học. Phân tích và rút ra được phương pháp giải tổng quát cho 2 cách áp dụng. Các dạng bài tập cơ bản áp dụng ĐL bảo toàn cơ năng. Gợi ý, Đàm thoại SGK, tài liệu tham khảo Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 3 24 47 Chương V CHẤT KHÍ Cấu tạo chất. Thuyết động học phân từ 1 - Kiến thức: Nắm được ND thuyết cấu tạo chất. Đ/n khí lý tưởng và so sánh được đặc điểm các thể với nhau. - Kỹ năng: Vận dụng giai thích hiện tượng. - Nội dung thuyết cấu tạo chất. -Khí lý tưởng. - Thể rắn, lỏng và khí. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải SGK, tài liệu tham khảo 48 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ - Mariốt 1 - Kiến thức: Nhận biết và phân biệt được: trạng thái, quá trình. Đ/n quá trình đẳng nhiệt. ĐL B-M. Vẽ được dạng đường đẳng nhiệt. - Kỹ năng: Xử lý số liệu thu thập. Vận dụng ĐL giải thích hiện tượng. - Quá tình đẳng nhiệt. - Nội dung ĐL - Dạng đường đẳng nhiệt. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải T/n khảo sát SGK, tài liệu tham khảo - Bộ t/n 25 49 Quá trình đẳng tích. Định luật Sáclơ 1 - Kiến thức: Nắm được quá trình đẳng tích. Nội dung ĐL Sáclơ theo nhiệt độ t, T. Vẽ được dạng đường đẳng tích. - Kỹ năng: Xử lý số liệu thu thập. Vận dụng ĐL giải thích hiện tượng. - Quá trình đẳng tích. - Nội dung ĐL - Dạng đườn đẳng tích. Gợi ý, Đàm thoại, thảo luận, Diễn giải T/n khảo sát SGK, tài liệu tham khảo - Bộ t/n 50 Bài tập 1 - Kiến thức: Vận dụng 2 định luật trong 2 quá trình áp dụng giải các dạng bài tập cơ bản về chất khí lý tưởng. - Kỹ năng: Phân tích và vận dụng giải thích so sánh. Các dạng bài tập cơ bản về đẳng quá trình Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo 26 51 Phương trình trạng thái khí lý tưởng- Bài tập 2 Tiết 1: - Kiến thức: Từ các định luật xây dựng phương trình trạng thái. - Kỹ năng: vận dụng vào giải bt - Phương trình trạng thái. Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 3 26 52 Chương V CHẤT KHÍ Phương trình trạng thái khí lý tưởng- Bài tập 2 Tiết 2: - Kiến thức: Nắm được quá trình đẳng áp. Dạng đường đẳng áp. Ý nghĩa độ không tuyết đối. Nhiệt giai. - Kỹ năng: Vận dụng PTTT xây dựng quá trình đẳng áp. - Quá trình và đưởng đắng áp. - Độ không và nhiệt giai. Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo Thí nghiệm 27 53 Kiểm tra 1 Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh, giảng dạy của GV trong 2 chương 4, 5 Nội dung 2 chương: 4 - 5 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi 54 Chương VI CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Nội năng và sự biến đổi nội năng 1 - Kiến thức: Nắm được Đ/n nội năng. Phân biệt được các cách biến đổi nội năng. Xây dựng công thức tính nhiệt lượng. - Kỹ năng: Giải thích hiệ tượng. Vận dụng công thức áp dụng làm bài tập. - Nội năng và cách biến dổi nội năng. - Nhiệt lượng Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo Thí nghiệm 4 28 55 Các nguyên lý của nhiệt động lực học 2 Tiết 1: - Kiến thức: Phát biểu và viết được biểu thức của NL I. Nêu được tên đơn vị và quy ước dấu của các đại lượng. - Kỹ năng: Vận dung NL cho các quá trình biến đổi. Giải thích và giải bài tập. - Nội dung và biểu thức nguyên lý I - Quy ước dấu. - NL I cho các quá trình. Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo Thí nghiệm 56 Tiết 2: - Kiến thức: Nêu và hiểu được quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch. - Kỹ năng: Vận dụng giải thích. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch. Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo TN Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 4 29 57 Bài tập 1 - Kiến thức: Vận dụng các quá trình và NL I, Quá trình thuận nghịch áp dụng giải bài tập. - Kỹ năng: Phương pháp giải bài tập. Các dạng bài tập cơ bản vận dụng nội dung cơ sở của nhiệt ĐLH Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo TN 58 Chương VII CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình 1 - Kiến thức: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Chất đa tinh thể và đơn tinh thể. - Kỹ năng: Phân tích và so sánh - Chất rắn kết tinh và vô định hình. - Đa và đơn tinh thê. Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo 30 59 Biến dạng cơ của vật rắn 1 - Kiến thức: Nêu được nguyên nhân gây ra biến dạng của vật rắn. Nội dung ĐL Húc. Đ/n giới hạn bền và hệ số an toàn. - Kỹ năng: Giải thích các hiện tượng. Vận dụng ND định luật giải bài tập. - Các dạng biến dạng. - Nội dung ĐL Húc. - Giới hạn bền và hệ số an toàn. Gợi ý, thảo luận - Xử lý TN SGK, tài liệu tham khảo Bộ TN 60 Sự nở vì nhiệt của vật rắn 1 - Kiến thức: Phát biểu và viết biểu thức nở dài. Công thức và ý nghĩa của hệ số nở dài. - Kỹ năng: Sử dụng TN. Giải thích các hiện tượng liên quan đến sự nở vì nhiệt của chất rắn. - Sự nở dài và sự nở khối - Công thức áp dụng. Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo 31 61 Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng 2 Tiết 1: - Kiến thức: Mô tă được hiện tượng căng bề mặt ngoài.Dính ướt và không dính ướt. - Kỹ năng: Giải thích các hiện tượng thường gặp trong đời sống KT. Vận dụng làm bài tập cơ bản về chất lỏng. - Lực căng mặt ngoài chất lỏng - Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Gợi ý, thảo luận Thí nghiệm khảo sát. SGK, tài liệu tham khảo Bộ thí nghiệm Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 5 31 62 Chương VII CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng 2 Tiết 2: - Kiến thức: Mô tả hiện tượng mao dẫn của chất lỏng. - Kỹ năng: Vận dụng công thức áp dụng giải các dạng bài tập. - Hiện tượng mao dẫn Gợi ý, thảo luận Thí nghiệm khảo sát. SGK, tài liệu tham khảo Bộ thí nghiệm 32 63 Bài tập 1 - Kiến thức: Vận dụng các kiến thức về các hiện tượng ở bề mặt chất lỏng áp dụng giải bài tập. - Kỹ năng: Phương pháp giải bài tập. So sánh phân tích và tổng hợp Các dạng bài tập cơ bản hay gặp về chất lỏng Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo 64 Sự chuyển thể của các chất. 2 Tiết 1 - Kiến thức: Nắm được đặc điểm của sự nóng chảy và đông đặc. Hiểu được sự bay hơi và ngưng tụ. - Kỹ năng: Vận dụng công thức áp dụng giải bài tập. - Sự nóng chảy và đông đặc - Sự bay hơi vf ngưng tụ. Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo 33 65 Tiết 2 - Kiến thức: Phân biệt hơi khô và hơi bão hòa. Định nghĩa và nêu các đặc điểm của sự sôi. - Kỹ năng: Giải thích các hiện tượng liên quan. Vận dụng làm BT - Hơi khô và hơi bão hòa - Sự sôi Gợi ý, thảo luận Thí nghiệm khảo sát. SGK, tài liệu tham khảo Bộ thí nghiệm 66 Độ ẩm không khí 1 - Kiến thức: Nắm được k/n các loại độ ẩm. Phân biệt được sự khác nhau. - Kỹ năng: Giải thích hiện tượng thường gặp liên quan đến độ ẩm. Vận dụng các công thức xác định độ ẩm. - Các loại độ ẩm. - Ẩm kế. Gợi ý, thảo luận Thí nghiệm khảo sát. SGK, tài liệu tham khảo Bộ thí nghiệm Tháng Tuần Tiết theo PPCT Tên Chương Tên bài Số Tiết Mục Tiêu Kiến thức Trọng tâm Phương pháp dạy học Đồ dùng Ghi Chú 5 34 67 Chương VII CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG Thực hành Đo hệ số căng mặt ngoài 2 Tiết 1 - Kiến thức: Khắc sâu kiến thức về hiện tượng bề mặt chất lỏng. - Kỹ năng: Vận dụng và tổng hợp kiến thức. - Cổng thức tính hệ số căng mặt ngoài Gợi ý, thảo luận Thí nghiệm khảo sát. SGK, tài liệu tham khảo Bộ thí nghiệm 68 Tiết 2: - Kiến thức: Đo lực căng bề mặt, xử lý và tính hệ số căng mặt ngoài của chất lỏng. - Kỹ năng: Thực hành thí nghiệm và cách xác định sai số. - Đo lực căng. - Tính s - Viết báo cáo Gợi ý, thảo luận Thí nghiệm khảo sát. SGK, tài liệu tham khảo Bộ thí nghiệm 6 35 69 Bài tập 1 - Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học áp dụng giải các dạng bài tập liên quan đến chất lỏng. - Kỹ năng: So sánh phân tích và k/s hiện tượng bài toán Các dạng bài tập cơ bản Gợi ý, thảo luận SGK, tài liệu tham khảo 70 Kiểm tra học kỳ II 1 Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh, giảng dạy của GV trong học kỳ II Nội dung trong chương trình học kỳ II Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi

File đính kèm:

  • docke hoach chuong bai 10.doc