Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp môn Văn học 12 Năm học 2007 - 2008

 

-Hs ôn tập củng cố kiến thức về tác gia NAQ-HCM, nắm vững được những thành tựu trong sự nghiệp văn chương của Người, quan điểm sáng tác, và Phong cách nghệ thuật của thơ văn Bác.

-Hs ôn tập, củng cố kiến thức về Tác phẩm Vi hành: Hoàn cảnh sáng tác-mục đích sáng tác- đối tượng sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật của TP (Chú ý đến chân dung Khải Định và những sáng tạo nghệ thuật độc đáo của TP)

-Hs ôn tập, củng cố kiến thức về Nhật kí trong tù: Hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật của tập thơ (Chú ý: Bức chân dung tự hoạ của Bác)

-Hs ôn tập, củng cố kiến thức về bài thơ Chiều tối: Hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.(Chú ý:vẻ đẹp cổ điển và hiện đại của bài thơ)

-Hs ôn tập, củng cố kiến thức về bài thơ Giải đi sớm: Hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.(Chú ý: sự vận động của bài thơ: Thiên nhiên và tư thế nhà thơ.)

-Hs ôn tập, củng cố kiến thức về bài thơ Mới ra tù tập leo núi: Hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật của tập thơ.(Chú ý:vẻ đẹp cổ điển và hiện đại của bài thơ)

 

doc6 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp môn Văn học 12 Năm học 2007 - 2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng THPT Hång §øc-C¬ së 2. Tæ x· héi. KÕ ho¹ch «n tËp thi tèt nghiÖp m«n V¨n häc 12 N¨m häc 1007-2008 Thêi gian: 7 tiÕt * 6 tuÇn, 3ngµy = 45 tiÕt. Néi dung Môc tiªu cÇn ®¹t Thêi gian PhÇn 1: C¸c kiÕn thøc v¨n ch­¬ng c¬ b¶n: ....................//......................... A.V¨n häc ViÖt Nam: I.T¸c gia NguyÔn ¸i Quèc-Hå ChÝ Minh: 1.T¸c gi¶: Sù nghiÖp v¨n häc. Quan ®iÓm s¸ng t¸c. Phong c¸ch nghÖ thuËt 2.T¸c phÈm: 2.1 Vi hµnh (1923) 2.2 NhËt kÝ trong tï (1942-1943): Kh¸i qu¸t: C¸c bµi th¬: *ChiÒu tèi *Gi¶i ®i sím. 2.3.Míi ra tï tËp leo nói (1943) 2.4.Tuyªn ng«n ®éc lËp (1945) -Hs «n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ t¸c gia NAQ-HCM, n¾m v÷ng ®­îc nh÷ng thµnh tùu trong sù nghiÖp v¨n ch­¬ng cña Ng­êi, quan ®iÓm s¸ng t¸c, vµ Phong c¸ch nghÖ thuËt cña th¬ v¨n B¸c. -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ T¸c phÈm Vi hµnh: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c-môc ®Ých s¸ng t¸c- ®èi t­îng s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña TP (Chó ý ®Õn ch©n dung Kh¶i §Þnh vµ nh÷ng s¸ng t¹o nghÖ thuËt ®éc ®¸o cña TP) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ NhËt kÝ trong tï: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña tËp th¬ (Chó ý: Bøc ch©n dung tù ho¹ cña B¸c) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ ChiÒu tèi: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬.(Chó ý:vÎ ®Ñp cæ ®iÓn vµ hiÖn ®¹i cña bµi th¬) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ Gi¶i ®i sím: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬.(Chó ý: sù vËn ®éng cña bµi th¬: Thiªn nhiªn vµ t­ thÕ nhµ th¬.) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ Míi ra tï tËp leo nói: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña tËp th¬.(Chó ý:vÎ ®Ñp cæ ®iÓn vµ hiÖn ®¹i cña bµi th¬) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ T¸c phÈm Tuyªn ng«n ®éc lËp: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña B¶n tuyªn ng«n. 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt II.Th¬ kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p: 1.T©y tiÕn (1948)_Quang Dòng 2.Bªn kia s«ng §uèng (1948) _Hoµng CÇm 3.§Êt n­íc(1948-1955) _ NguyÔn §×nh Thi Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ T©y tiÕn :Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬. Hs nhËn diÖn ®­îc chÊt l·ng m¹n, bi tr¸ng vµ nh÷ng nÐt míi cña bµi th¬. -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ Bªn kia s«ng §uèng: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬. Hs nhËn diÖn ®­îc t×nh yªu quª h­¬ng ®Êtt n­íc cña t¸c gi¶ th«ng qua h×nh ¶nh vÒ S«ng §uèng x­a vµ nay- Kinh B¾c x­a vµ nay. -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ §Êt n­íc: Qua tr×nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬. Hs nhËn diÖn ®­îc vÎ ®Ñp cña §Êt n­íc trong mïa thu qu¸ khø vµ hiÖn t¹i- Kh¾c ho¹ vÒ niÒm vui lµm chñ cña §Êt n­íc- Hµnh tr×nh ®Êt n­íc ®øng lªn. 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt III.V¨n xu«i kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p: 1.§«i m¾t (1948)_Nam Cao 2.Vî chång A Phñ (1953) _T« Hoµi 3.Vî nhÆt (Tõ tr­íc 1945-Sau 1954)_Kim L©n -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ T¸c phÈm §«i m¾t: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, ý nghÜa nhan ®Ò, ch©n dung vµ nghÖ thuËt x©y dùng ch©n dung nh©n vËt Hoµng vµ §é, ý nghÜa Tp nh­ mét tuyªn ng«n nghÖ thuËt. -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ T¸c phÈm Vî chång A Phñ: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ nh©n ®¹o th«ng qua cuéc ®êi cña MÞ vµ A Phñ, NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt MÞ..) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ T¸c phÈm Vî nhÆt: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c,ý nghÜa nhan ®Ò, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Gi¸ trÞ hiÖn thùc vµ nh©n ®¹o th«ng qua nh©n vËt Trµng, ng­êi vî nhÆt, bµ cô Tø, t×nh huèng truyÖn giµu ý nghÜa, NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt bµ cô Tø..) 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt IV.T¸c gia Tè H÷u: 1. T¸c gi¶: Con ®­êng th¬ TH. Phong c¸ch th¬ TH T¸c phÈm: 2.1.T©m t­ trong tï (1939) 2.ViÖt B¾c (1954) 3.KÝnh göi cô NguyÔn Du(1965) -Hs «n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ t¸c gia: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña TH: ®Æc biÖt n¾m v÷ng ®­îc con ®­êng th¬ TH, vµ Phong c¸ch nghÖ thuËt th¬ TH. -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ T©m t­ trong tï: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: DiÔn biÕn t©m lÝ cña ng­êi tï céng s¶n trÎ tuæivµ , NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ ..) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ ViÖt B¾c: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: TÝnh d©n téc ®­îc thÓ hiÖn trong bµi th¬, B×nh gi¶ng ®o¹n th¬ thÓ hiÖn bé tranh tø b×nh ..) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ KÝnh göi cô NguyÔn Du: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: TÝnh d©n téc ®­îc thÓ hiÖn trong bµi th¬, sù tri ©m gi÷a ND vµ TH, sù nèi kÕt søc m¹nh cña d©n téc gi÷a qu¸ khø vµ hiÖn t¹i.) 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt V.Th¬ x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ chèng MÜ: 1.TiÕng h¸t con tµu.(1958-1960)_ChÕ Lan Viªn 2.C¸c vÞ La h¸n chïa T©y Ph­¬ng(1960)._Huy CËn. 3.Sãng (1967)_Xu©n Quúnh 4.§Êt n­íc-trÝch MÆt ®­êng kh¸t väng.(1971) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ TiÕng h¸t con tµu: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, ý nghÜa lêi ®Ò tõ, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Kh¸t väng lªn ®­êng, ý nghÜa cña sù trë vÒ T©y B¾c..) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ C¸c vÞ La H¸n chïa T©y Ph­¬ng: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Ch©n dung, nghÖ thuËt dùng ch©n dung vµ ý nghÜa suy niÖm tõ c¸c pho t­îng La H¸n.) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ Sãng: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Quan niÖm vµ c¸ch lÝ gi¶i vÒ t×nh yªu cña XQ, Kh¸t väng vÒ t×nh yªu lín cña XQ.) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ ®o¹n th¬ §Êt n­íc trong b¶n tr­êng ca MÆt ®­êng kh¸t väng: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Quan niÖm s©u s¾c vÒ §¸t n­íc cña NK§: §Êt n­íc cña nh©n d©n) 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt VI.T¸c gia NguyÔn Tu©n: 1.T¸c gi¶: -Cuéc ®êi-con ng­êi -Qu¸ tr×nh s¸ng t¸c. -Phong c¸ch nghÖ thuËt 2.Tuú bót:Ng­êi l¸i ®ßs«ng §µ(1960) -Hs «n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ t¸c gia NT: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña NT: ®Æc biÖt n¾m v÷ng ®­îc ®Æc ®iÓm con ng­êi NT, Qu¸ tr×nh s¸ng t¸c vµ Phong c¸ch nghÖ thuËt NT -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ Tuú bót Ng­êi k¸i ®ß s«ng §µ: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Nh©n vËt con s«ng §µ vµ ng­êi l¸i ®ß s«ng §µ, sù thÓ hiÖn Phong c¸ch tïy bót NT trong TP) 1 tiÕt 1 tiÕt VII. V¨n xu«i x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ chèng MÜ: 1, Mïa l¹c(1960)_NguyÔn Kh¶i. 2.Rõng xµ nu(1965) _NguyÔn Trung Thµnh 3.M¶nh tr¨ng cuèi rõng(1970)_NguyÔn Minh Ch©u. -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ truyÖn ng¾n Mïa l¹c: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Nh©n vËt §µo, gi¸ trÞ nh©n ®¹o cña Tp) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ truyÖn ng¾n Rõng xµ nu: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: H×nh t­îng c©y xµ nu vµ c¸c thÕ hÖ ng­êi lµng X« Man nèi tiÕp nh©u kh¸ng chiÕn, Kh«ng khÝ sö thi cña TP) -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ truyÖn ng¾n M¶nh tr¨ng cuèi rõng: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, ý nghÜa nhan ®Ò, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Nh©n vËt NguyÖt, VÎ ®Ñp l·ng m¹n cña TP) 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt VIII.Mét sè chñ ®Ò lín cña v¨n häc giai ®o¹n 1945-1975: I.Chñ ®Ò vÒ th©n phËn con ng­êi:(Vî chång A Phñ, Vî nhÆt, Mïa l¹c, C¸c vÞ La H¸n chïa T©y Ph­¬ng) II.Chñ ®Ò §Êt n­íc: (Ng­êi l¸i ®ß s«ng §µ,Bªn kia s«ng §uèng, §Êt n­íc –N§T, §Êt n­íc- NK§, TiÕng h¸t con tµu) III. Chñ ®Ò vÒ chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng:(T©y tiÕn,Rõng xµ nu,M¶nh tr¨ng cuèi rõng) - Gióp HS HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· häc theo nh÷ng vÊn ®Ò lín cña VH trong giai ®o¹n 1945-1975. -Cã kÜ n¨ng vËn dông, ®èi chiÕu so s¸nh ®Ó nhËn ra c¸i chung vµ nÐt riªng cña tõng TP 2 tiÕt B.V¨n häc N­íc ngoµi: I.V¨n häc Trung Quèc: 1.Thuèc_ Lç TÊn_1919 -Hs «n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ t¸c gi¶ Lç TÊn: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña LT: ®Æc biÖt n¾m v÷ng ®­îc môc ®Ých lµm v¨n nghÖ cña LT vµ Phong c¸ch nghÖ thuËt LT. -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ truyÖn Thuèc : Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, tãm t¾t TP, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: ý nghÜa nhan ®Ò vµ ý nghÜa truyÖn) 1 tiÕt II.V¨n häc Nga (Liªn X«): 1.Mét con ng­êi ra ®êi_M¨cxim Gorki_1912. 2.Th­ göi mÑ_£xªnin-1924 3.Sè phËn con ng­êi_S«l«khèp_1956 -Hs «n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ t¸c gi¶ M¾cxim Gorki: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp: ®Æc biÖt n¾m v÷ng ®­îc ý nghÜa bót danh, nh÷ng bµi häc tõ cuéc ®êi M¾cxim Gorki. -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ truyÖn Mét con ng­êi ra ®êi: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, Tãm t¾t Tp, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: T­ t­ëng thÈm mÜ cña nhµ v¨n vÒ con ng­êi vµ ý nghÜa truyÖn). -Hs «n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ t¸c gi¶ X. £xªnin: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp: ®Æc biÖt n¾m v÷ng ®­îc phong c¸ch, vÞ trÝ th¬ £xªnin trong VH Nga, nh÷ng m©u thuÉn trong t­ t­ëng cña «ng. -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬ Th­ göi mÑ: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: TÊm lßng ng­êi mÑ). -Hs «n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ t¸c gi¶ M. S«l«khèp: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ truyÖn Sè phËn con ng­êi: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, Tãm t¾t Tp, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: Nh÷ng mÊt m¸t cña ChiÕn tranh, Ch©n dung ng­êi lÝnh Nga vµ ý nghÜa truyÖn). 1 tiÕt 1 tiÕt 1 tiÕt III.V¨n häc Ph¸p: 1.Enxa ngåi tr­íc g­¬ng_Arag«ng-1946 -Hs «n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ t¸c gi¶ Arag«ng: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp. Chó ý ®Õn vai trß cña En xa trong ®êi vµ th¬ Arag«ng -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ bµi th¬: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña Tp (Chó ý: C¶m nhËn vÒ En xa vµ cuéc chiÕn ®· qua) 1 tiÕt IV.V¨n häc Mü: 1.§­¬ng ®Çu víi ®µn c¸ d÷_TrÝch “¤ng giµ vµ biÓn c¶”_Hªminguª_1952 -Hs «n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ t¸c gi¶ Hªminguª: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp, ®Æc biÖt chó ý ®Õn thuyÕt T¶ng b¨ng tr«i -Hs «n tËp, cñng cè kiÕn thøc vÒ truyÖn ¤ng giµ vµ biÓn c¶: Hoµn c¶nh s¸ng t¸c, Tãm t¾t Tp, gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña ®o¹n trÝch (Chó ý: ý nghÜa biÓu t­îng cña cuéc chiÕn ®Êu gi÷a con ng­êi víi thiªn nhiªn.). 1 tiÕt PHÇn 2: C¸c kÜ n¨ng Lµm v¨n c¬ b¶n: ...................//..................... I.Ph©n tÝch v¨n häc 1.KiÓu bµi ph©n tÝch nh©n vËt V¨n häc. 2. KiÓu bµi ph©n tÝch t¸c phÈm v¨n häc. 3. KiÓu bµi Ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò v¨n häc. -Hs «n tËp vµ cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch TPVH. -¤n tËp vµ cñng cè kÜ n¨ng lµm c¸c kiÓu bµi ph©n tÝch VH: ph©n tÝch nh©n vËt, Ph©n tÝch t¸c phÈm, ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò v¨n häc. -VËn dông lµm mét sè ®Ò bµi. 2 tiÕt II.B×nh gi¶ng v¨n häc: -Hs «n tËp vµ cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p B×nh gi¶ng v¨n häc, c¸ch lµm mét bµi B×nh gi¶ng v¨n häc -VËn dông thùc hµnh mét sè ®Ò bµi. 1 tiÕt III. B×nh luËn v¨n häc: 1.KiÓu bµi B×nh luËn t¸c phÈm v¨n häc. 2.KiÓu bµi b×nh luËn c¸c vÊn ®Ò v¨n häc. -Hs «n tËp vµ cñng cè kiÕn thøc vÒ kh¸i niÖm B×nh luËn v¨n häc, c¸ch lµm mét bµi v¨n theo kiÓu bµi B×nh luËn TPVH vµ B×nh luËn c¸c vÊn ®Ò VH -VËn dông thùc hµnh mét sè ®Ò bµi. 1 tiÕt IV. B×nh luËn x· héi: -Hs «n tËp vµ cñng cè kiÕn thøc vÒ kh¸i niÖm B×nh luËn x· héi, c¸ch lµm mét bµi v¨n theo kiÓu bµi B×nh luËn x· héi. -VËn dông thùc hµnh mét sè ®Ò bµi. 1 tiÕt V. H­íng dÉn Tr¶ lêi tr¾c nghiÖm: 1. C©u hái d¹ng ®óng-sai. 2. C©u hái d¹ng nhiÒu lùa chän. 3. C©u hái d¹ng ®iÒn khuyÕt. 4. C©u hái d¹ng ghÐp ®«i. -Cñng cè cho HS vÒ c¸c d¹ng ®Ò tr¾c nghiÖm kh¸ch quan th­êng gÆp. - VËn dông lµm mét sè ®Ò bµi tr¾c nghiÖm. 1 tiÕt PhÇn 3: KiÓm tra -Lµm thö ®Ò thi TN c¸c n¨m tr­íc.(3 bµi) -Hs lµm quen víi c¸c d¹ng ®Ò thi TN. -HS cñng cè kiÕn thøc, vËn dông kÜ n¨ng ®Ó lµm bµi. -ChuÈn bÞ t©m lÝ thi cho HS 6 tiÕt

File đính kèm:

  • docKe hoach on thi TN 12.doc