Kiểm tra 15 môn Ngữ văn 12

A) Gạch bỏ một số chữ để được câu đúng:

1) Qua truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh cho ta thấy niềm tin của người lao động vào chiến thắng trong cuộc đấu tranh với thiên nhiên.

2) Mắt đăm đăm nhìn ra “cửa biển chiều hôm”, ta thấy Kiều dõi theo cánh buồm thấp thoáng mà nghĩ đến cảnh cô đơn của mình.

3) Với bài ĐIẾU TRƯƠNG ĐỊNH của NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU đã nói lên lòng yêu nước sâu sắc của tầng lớp sĩ phu lúc bấy giờ

4) Lời thơ của ông, lời thơ như có lửa ở bên trong, lửa nóng bỏng của nhiệt tình yêu nước, lửa ấm áp của tình thương đồng bào.

5) Nghĩa quân CẦN GIUỘC, những người “chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung”, trong chiến đấu bằng lòng nồng nàn yêu nước.

B) Dùng dấu X vào chỗ có thể đặt dấu chấm; dấu / vào chỗ có thể đặt dấu phảy trong các đoạn văn sau đây:

1) “ Sự thật của SỐ ĐỎ chính là cái cười nhiều nhà phê bình đã nói sâu sắc về cái hoạt kê cái cười hể hả cái hài hước cái châm biếm nhạo báng cái hề của nó tôi hiểu thêm rằng SỐ ĐỎ là cái cười nhại một xã hội một phong trào chính trị một thời đô thị hoá nó nhại một trào lưu văn hoá một trào lưu văn học một nghệ thuật trừu tượng cực đoan nhại một ngôn ngữ đang hình thành hổ lốn tạp nham lổn nhổn không ăn khớp “

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 783 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15 môn Ngữ văn 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔÙP 12A KT15PH. MOÂN Ngữ văn ÑIEÅM HOÏ VAØ TEÂN………………………….. NGAØY KT Gaïch boû moät soá chöõ ñeå ñöôïc caâu ñuùng: Qua truyeän Sôn Tinh, Thuyû Tinh cho ta thaáy nieàm tin cuûa ngöôøi lao ñoäng vaøo chieán thaéng trong cuoäc ñaáu tranh vôùi thieân nhieân. Maét ñaêm ñaêm nhìn ra “cöûa bieån chieàu hoâm”, ta thaáy Kieàu doõi theo caùnh buoàm thaáp thoaùng maø nghó ñeán caûnh coâ ñôn cuûa mình. Vôùi baøi ÑIEÁU TRÖÔNG ÑÒNH cuûa NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU ñaõ noùi leân loøng yeâu nöôùc saâu saéc cuûa taàng lôùp só phu luùc baáy giôø Lôøi thô cuûa oâng, lôøi thô nhö coù löûa ôû beân trong, löûa noùng boûng cuûa nhieät tình yeâu nöôùc, löûa aám aùp cuûa tình thöông ñoàng baøo. Nghóa quaân CAÀN GIUOÄC, nhöõng ngöôøi “chöa quen cung ngöïa, ñaâu tôùi tröôøng nhung”, trong chieán ñaáu baèng loøng noàng naøn yeâu nöôùc. Duøng daáu X vaøo choã coù theå ñaët daáu chaám; daáu / vaøo choã coù theå ñaët daáu phaûy trong caùc ñoaïn vaên sau ñaây: 1) “ Söï thaät cuûa SOÁ ÑOÛ chính laø caùi cöôøi nhieàu nhaø pheâ bình ñaõ noùi saâu saéc veà caùi hoaït keâ caùi cöôøi heå haû caùi haøi höôùc caùi chaâm bieám nhaïo baùng caùi heà… cuûa noù toâi hieåu theâm raèng SOÁ ÑOÛ laø caùi cöôøi nhaïi moät xaõ hoäi moät phong traøo chính trò moät thôøi ñoâ thò hoaù noù nhaïi moät traøo löu vaên hoaù moät traøo löu vaên hoïc moät ngheä thuaät tröøu töôïng cöïc ñoan nhaïi moät ngoân ngöõ ñang hình thaønh hoå loán taïp nham loån nhoån khoâng aên khôùp “ ( ÑOÃ ÑÖÙC HIEÅU) 2) “ Thô cuõng nhö nhaïc coù theå trôû thaønh moät söùc maïnh phi thöôøng khi noù chinh phuïc ñöôïc traùi tim quaàn chuùng nhaân daân ñoù laø tröôøng hôïp cuûa thô PUSKIN ôû Nga cuûa PEÂTOÂPHI ôû Hung ga ri, vaø cuûa MICKIEÂVÍCH ôû Ba Lan trong theá kæ XIX ñoù cuõng laø tröôøng hôïp cuûa MAIACOÁPXKI ôû Lieân Xoâ töø sau Caùch maïng thaùng Möôøi vaø thô Toá Höõu nöôùc ta hieän nay vì sao thô laïi coù taùc duïng nhö theá vì noù dieãn taû moät caùch chaân thaät vaø rung ñoäng nhöõng taâm tö vaø tình caûm saâu saéc cuûa moät giai caáp hoaëc moät daân toäc trong thôøi kì lòch söû nhaát ñònh do ñoù thô coù theå truyeàn caûm maõnh lieät cho quaàn chuùng coå vuõ quaàn chuùng ñaáu tranh anh duõng vaø lao ñoäng saùng taïo thuùc giuïc quaàn chuùng haønh ñoäng vì lí töôûng vaø nguyeän voïng cuûa mình baát chaáp moïi gian khoå hi sinh “ ( SOÙNG HOÀNG) Phaùt hieän loãi ( noäi dung) trong caùc ñoaïn vaên sau ñaây: Hueá laø thaønh phoá cuûa sinh vieân. Hoï ñeán khaép moïi mieàn ñaát nöôùc. Hueá coù khoaûng 5 tröôøng ñaïi hoïc vaø moät soá tröôøng cao ñaúng. Hueá coù soâng Höông hieàn hoaø thô moäng, coù nuùi Ngöï Bình uy nghi traàm maëc . Laêng taåm Hueá kieán truùc ñoäc ñaùo thu huùt khaùch thaäp phöông. Phong caûnh töï nhieân xöù Hueá thaät tuyeät vôøi. Doøng Höông Giang meàm maïi nhö moät daûi luïa ñaøo vaét qua thaønh phoá. Ñöùng treân cao nhìn xuoáng, Ñaïi noäi nhö moät ñaát nöôùc thu nhoû, ñöôïc bao quanh baèng töôøng thaønh vöõng chaéc. Noù roäng khoaûng 500 ha, vôùi loái kieán thöùc heát söùc ñoäc ñaùo,mang ñaäm neùt phöông Ñoâng. Laêng Khaûi Ñònh laïi keát hôïp haøi hoaø loái kieán truùc Ñoâng – Taây taïo neân moät coâng trình tuyeät mó.

File đính kèm:

  • docKiem tra 15 phut lan 2.doc