Tìm hiểu Truyện ngắn Đôi mắt – Nam Cao

Câu hỏi:

1. Nêu hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao.

2. Vì sao nhà văn Tô Hoài gọi Đôi mắt của Nam Cao là “tuyên ngôn nghệ thuật “ của lớp nhà văn đi theo kháng chiến?

Đề văn:

1. Phân tích giá trị tư tưởng của truyện ngắn Đôi mắt qua việc so sánh hai nhân vật Hoàng và Độ.

2. Phân tích nhân vật Hoàng từ đó rút ra nhận xét về nghệ thuật khắc hoạ nhân vật của nhà văn Nam Cao.

Định hướng làm bài:

Câu hỏi:

1. Truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao được viết năm 1948, tại chiến khu Việt Bắc. Đây là giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, còn rất nhiều khó khăn gian khổ. Phần lớn các trí thức văn nghệ sỹ đã phát hiện ra khả năng cách mạng lớn lao của QCND và vì vậy đi theo cách mạng với niềm tin tưởng vào sức mạnh của NDLD. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận trí thức chưa gần gũi nhiều với nhân dân, nên còn thiếu niềm tin vào nhân dân và thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến. Nam Cao đã viết truyện ngắn này phản ánh hiện thực ấy và qua đó khẳng định quan điểm lập trường nhân dân của người nghệ sỹ trong thời đaị cách mạng.

+ ý nghĩa nhan đề: Truyện lúc đầu có tên Tiên sư anh Tào Tháo, sau được nhà văn đổi lại một cách giản dị và cũng sát chủ đề hơn: Đôi mắt. Thông qua sự khác biệt trong đôi mắt nhìn đời của hai nhà văn Hoàng và Độ, Nam Cao đã dặt ra vấn đề về cách nhìn. tức là quan đimẻ đúng đắn mà người cầm bút trong thời đại cách mạng cần có, xét đén cùng là ông đề cập đến vấn đề lạp trường của tầng lớp trí thức văn nghệ sỹ: xác định lập trường nhân dân, lập trường kháng chiến để có cái nhìn tin tưởng, đúng đắn về quần chúng nhân dân, đem tài năng và tâm huyết của mình phụng sự cho nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ kháng chiến.

2. Giải thích lý do nhận xét của nhà văn Tô Hoài:

Sở dĩ truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao được Tô Hoài đánh giá là Tuyên ngôn là bởi, trong tác phẩm của mình, Nam Cao đã đặt ra những vấn đề có ý nghĩa sâu xa và lâu dài đối với người cầm bút, không chỉ trong thời đại cách mạng mà mãi mãi về sau:

+ Đôi mắt là tuyên ngôn về quan điểm của người cầm bút trong thời đại cách mạng: cần có cái nhìn nhân ái và cảm thông, tin tưởng và trân trọng đối với quần chúng nhân dân, với cuộc kháng chiến vĩ dại của dân tộc. Thấy được quần chúng không chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh mà còn là lực lượng có khả năng cải tạo hoàn cảnh, cải tạo xã hội.

+ Đôi mắt cũng là tuyên ngôn về lập trường, tức là về chỗ đứng của người cầm bút: đứng trong hàng ngũ đấu tranh của quần chúng nhân dân, đứng về phía cách mạng để cống hiến tâm sức của mình cho hắng lơi cuối cùng của cuộc kháng chiến, đáp ứng yêu cầu của các nhiệm vụ cách mạng.

+ Đôi mắt còn là tuyên ngôn về đối tượng thẩm mỹ của nền văn nghệ mới: cái đẹp thuộc về nhân dân lao động. Nhân dân lao động không chỉ là công chúng mà còn là ngọn nguồn cảm hứng vô tận của văn nghệ. Nếu tách văn nghệ khỏi đối tượng ấy, nền văn nghệ sẽ bị khô héo và tự diệt vong.

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 21/02/2014 | Lượt xem: 876 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu Truyện ngắn Đôi mắt – Nam Cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TruyÖn ng¾n §«i m¾t – Nam Cao C©u hái: 1. Nªu hoµn c¶nh ra ®êi vµ ý nghÜa nhan ®Ò truyÖn ng¾n §«i m¾t cña Nam Cao. 2. V× sao nhµ v¨n T« Hoµi gäi §«i m¾t cña Nam Cao lµ “tuyªn ng«n nghÖ thuËt “ cña líp nhµ v¨n ®i theo kh¸ng chiÕn? §Ò v¨n: 1. Ph©n tÝch gi¸ trÞ t­ t­ëng cña truyÖn ng¾n §«i m¾t qua viÖc so s¸nh hai nh©n vËt Hoµng vµ §é. 2. Ph©n tÝch nh©n vËt Hoµng tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ nghÖ thuËt kh¾c ho¹ nh©n vËt cña nhµ v¨n Nam Cao. §Þnh h­íng lµm bµi: C©u hái: 1. TruyÖn ng¾n §«i m¾t cña Nam Cao ®­îc viÕt n¨m 1948, t¹i chiÕn khu ViÖt B¾c. §©y lµ giai ®o¹n ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n gian khæ. PhÇn lín c¸c trÝ thøc v¨n nghÖ sü ®· ph¸t hiÖn ra kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng lín lao cña QCND vµ v× vËy ®i theo c¸ch m¹ng víi niÒm tin t­ëng vµo søc m¹nh cña NDLD. Tuy nhiªn, vÉn cßn mét bé phËn trÝ thøc ch­a gÇn gòi nhiÒu víi nh©n d©n, nªn cßn thiÕu niÒm tin vµo nh©n d©n vµ th¾ng lîi cuèi cïng cña cuéc kh¸ng chiÕn. Nam Cao ®· viÕt truyÖn ng¾n nµy ph¶n ¸nh hiÖn thùc Êy vµ qua ®ã kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm lËp tr­êng nh©n d©n cña ng­êi nghÖ sü trong thêi ®aÞ c¸ch m¹ng. + ý nghÜa nhan ®Ò: TruyÖn lóc ®Çu cã tªn Tiªn s­ anh Tµo Th¸o, sau ®­îc nhµ v¨n ®æi l¹i mét c¸ch gi¶n dÞ vµ còng s¸t chñ ®Ò h¬n: §«i m¾t. Th«ng qua sù kh¸c biÖt trong ®«i m¾t nh×n ®êi cña hai nhµ v¨n Hoµng vµ §é, Nam Cao ®· dÆt ra vÊn ®Ò vÒ c¸ch nh×n. tøc lµ quan ®imÎ ®óng ®¾n mµ ng­êi cÇm bót trong thêi ®¹i c¸ch m¹ng cÇn cã, xÐt ®Ðn cïng lµ «ng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò l¹p tr­êng cña tÇng líp trÝ thøc v¨n nghÖ sü: x¸c ®Þnh lËp tr­êng nh©n d©n, lËp tr­êng kh¸ng chiÕn ®Ó cã c¸i nh×n tin t­ëng, ®óng ®¾n vÒ quÇn chóng nh©n d©n, ®em tµi n¨ng vµ t©m huyÕt cña m×nh phông sù cho nhiÖm vô c¸ch m¹ng, nhiÖm vô kh¸ng chiÕn. 2. Gi¶i thÝch lý do nhËn xÐt cña nhµ v¨n T« Hoµi: Së dÜ truyÖn ng¾n §«i m¾t cña Nam Cao ®­îc T« Hoµi ®¸nh gi¸ lµ Tuyªn ng«n… lµ bëi, trong t¸c phÈm cña m×nh, Nam Cao ®· ®Æt ra nh÷ng vÊn ®Ò cã ý nghÜa s©u xa vµ l©u dµi ®èi víi ng­êi cÇm bót, kh«ng chØ trong thêi ®¹i c¸ch m¹ng mµ m·i m·i vÒ sau: + §«i m¾t lµ tuyªn ng«n vÒ quan ®iÓm cña ng­êi cÇm bót trong thêi ®¹i c¸ch m¹ng: cÇn cã c¸i nh×n nh©n ¸i vµ c¶m th«ng, tin t­ëng vµ tr©n träng ®èi víi quÇn chóng nh©n d©n, víi cuéc kh¸ng chiÕn vÜ d¹i cña d©n téc. ThÊy ®­îc quÇn chóng kh«ng chØ lµ n¹n nh©n cña hoµn c¶nh mµ cßn lµ lùc l­îng cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o hoµn c¶nh, c¶i t¹o x· héi. + §«i m¾t còng lµ tuyªn ng«n vÒ lËp tr­êng, tøc lµ vÒ chç ®øng cña ng­êi cÇm bót: ®øng trong hµng ngò ®Êu tranh cña quÇn chóng nh©n d©n, ®øng vÒ phÝa c¸ch m¹ng ®Ó cèng hiÕn t©m søc cña m×nh cho h¾ng l¬i cuèi cïng cña cuéc kh¸ng chiÕn, ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c nhiÖm vô c¸ch m¹ng. + §«i m¾t cßn lµ tuyªn ng«n vÒ ®èi t­îng thÈm mü cña nÒn v¨n nghÖ míi: c¸i ®Ñp thuéc vÒ nh©n d©n lao ®éng. Nh©n d©n lao ®éng kh«ng chØ lµ c«ng chóng mµ cßn lµ ngän nguån c¶m høng v« tËn cña v¨n nghÖ. NÕu t¸ch v¨n nghÖ khái ®èi t­îng Êy, nÒn v¨n nghÖ sÏ bÞ kh« hÐo vµ tù diÖt vong. TËp lµm v¨n: §Ò 1: * X¸c ®Þnh yªu cÇu: - KiÓu bµi: ph©n tÝch mét vÊn ®Ò v¨n häc. - Néi dung: T­ t­ëng cña truyÖn ng¾n §«i m¾t. * §Þnh h­íng khai th¸c: I. Më bµi: Ng· xuèng khi ®êi v¨n ®ang b­íc vµo ®é chÝn vµ rÊt nhiÒu dù ®Þnh s¸ng t¸c ch­a kÞp hoµn thµnh, nh­ng nhµ v¨n xuÊt s¾c cña dßng v¨n häc hiÖn thùc phª ph¸n tr­íc c¸ch m¹ng Nam Cao ®· kÞp thêi kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn v¨n nghÖ c¸ch m¹ng chØ cÇn víi truyÖn ng¾n §«i m¾t. Thiªn truyÖn ®­îc viÕt trong nh÷ng ngµy ®Çu xu©n 1948, khi cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc ®ang bén bÒ khã kh¨n gian khæ. Nguyªn nh©n kh«ng chØ n»m ë tµi n¨ng x©y dùng nh©n vËt hay kÓ chuyÖn rÊt cã duyªn cña nhµ v¨n mµ s©u xa cßn bëi søc nÆng t­ t­ëng mµ thiªn truyÖn nµy chuyÓn t¶i…. II. Th©n bµi: Tùa ®Ò cña truyÖn kh«ng ®­îc hiÓu theo nghÜa ®en ®¬n thuÇn. §«i m¾t chÝnh lµ sù ph¶n ¸nh c¸ch nh×n ®êi, nh×n ng­êi cña hai nhµ v¨n Hoµng vµ §é, hai nghÖ sü sèng trong nh÷ng n¨m th¸ng ®Çy biÕn ®éng cña lÞch sö d©n téc khi cuéc c¸ch m¹ng lay trêi næ ®Êt ®· thµnh c«ng vµ søc m¹nh cña mäi tÇng líp nh©n d©n l¹i tiÕp tôc ®­îc ®em vµo cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p gian khæ mµ hµo hïng. Qua cÆp nh©n vËt cã nhiÒu kh¸c biÖt nµy,Nam Cao ®· göi g¾m nh÷ng t­ t­ëng nghÖ thuËt rÊt s©u s¾c cña «ng. 1. Nh©n vËt Hoµng, nhµ v¨n ®­îc Nam Cao x©y dùng nh­ mét ph¶n ®Ò ®Æc s¾c. LuËn ®iÓm 1: Hoµng g©y sù chó ý ë ng­êi ®äc tr­íc hÕt lµ bëi cung c¸ch sinh ho¹t cña gia ®×nh anh trong thêi chiÕn t¹i mét vïng quª xa Hµ Néi hµng tr¨m c©y sè. §Õn th¨m Hoµng, §é ®· ®i tõ ng¹c nhiªn nµy ®Õn ng¹c nhiªn kh¸c khi thÊy Hoµng vÉn gi÷ nguyªn nÕp sinh ho¹t phong l­u nh­ nh÷ng ngµy cßn ë Hµ Néi: c¨n nhµ ba gian xinh x¾n víi m¶nh v­ên trång rau t­¬i r­êi r­îi lóc nµo còng kÝn cæng cao t­êng. Trong kh«ng gian kÝn ®¸o Êy lµ nh÷ng buæi ®äc truyÖn Tam Quèc th­ nhµn tr­íc khi ®i ngñ, lµ nh÷ng chiÕc mµn tuyn tr¾ng to¸t, ch¨n b«ng thoang tho¶ng n­íc hoa, lµ ®iÕu thuèc lµ th¬m víi mÊy tuÇn trµ, lµ mãn mÝa ­íp hoa b­ëi hay khoai lang vïi ®Ó nhÊm nh¸p khi rçi r·i, thËm chÝ lµ c¶ con chã bÐc giª d÷ tîn ®­îc nu«i b»ng thÞt bß lo¹i ngon. Miªu t¶ nh÷ng ®iÒu Êy, Nam Cao kh«ng ®Þnh chØ trÝch hay mØa mai g× v× b¶n th©n chóng lµ biÓu hiÖn cña mét lèi sèng rÊt v¨n minh, v¨n ho¸ mµ con ng­êi ai còng muèn v­¬n tíi nÕu sèng trong thêi ®¹i hoµ b×nh, yªn æn. Song, ®©y l¹i ®ang lµ thêi chiÕn, khi nh÷ng ng­êi sèng quanh gia ®×nh Hoµng ®ang ph¶i th¾t l­ng buéc bông, sèng kham khæ, gian nan ®Ó dµnh tÊt c¶ cho cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú cña d©n téc th× c¨n nhµ cña anh, nÕp sinh ho¹t trong gia ®×nh anh l¹i trë nªn l¹c lâng vµ xa hoa mét c¸ch ®¸ng chª tr¸ch. LuËn ®iÓm 2: Ng«i nhµ vµ nÕp sinh ho¹t Êy ®· khiÕn Hoµng hiÖn ra tr­íc m¾t §é còng nh­ trong sù h×nh dung cña ng­êi ®äc víi mét ch©n dung bÐo tèt ®Õn møc dÞ d¹ng: Anh võa b­íc võa b¬i hai c¸nh tay kÒnh kÖnh sang hai bªn, khèi thÞt d­íi n¸ch kÒnh ra thµnh tñn ngñn nh­ ng¾n qu¸, nh÷ng ngãn tay móp mÝp ch×a vÒ phÝa §é vµ g­¬ng mÆt ®Çy ®Æn ®­îc ®iÓm t« thªm hµng ria mÐp xÐn tØa cÇu kú. TÊt c¶ ®Òu to¸t lªn mét sù no ®ñ ®Õn thõa møa, c¸i no ®ñ phong l­u cña mét ng­êi tÈm bæ nhiÒu mµ Ýt chÞu ho¹t ®éng. Nã khiÕn anh trë nªn rÊt ch­íng, lè bÞch ®Õn khã chÊp nhËn. §©y kh«ng cßn sù miªu t¶ kh¸ch quan n÷a mµ ®· lµ ch©n dung biÕm ho¹ vÒ mét trÝ thøc tr­ëng gi¶ bäc m×nh trong nhung lôa mµ kh«ng thu nhËn ®­îc bÊt kú mét ©m vang nµo tõ cuéc sèng s«i ®éng bªn ngoµi. LuËn ®iÓm 3: Lèi sèng thu m×nh trong èc ®¶o b×nh yªn vµ c¸ch biÖt víi thêi ®¹i Êy ®· ¶nh h­ëng tr­íc hÕt ®Õn ®«i m¾t nh×n ®êi vµ nh×n ng­êi cña Hoµng – Nam Cao gäi ®ã lµ c¸h nh×n tõ mét phÝa. Tõ khe cæng chËt hÑp cña ng«i nhµ, Hoµng chØ thÊy ng­êi n«ng d©n n¬i anh sèng toµn lµ nh÷ng kÎ lç m·ng, ngu ®én, tµn nhÉn, xÊu xa víi ®ñ mäi thãi tËt quª mïa kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc. Anh minh ho¹ nhËn xÐt cña m×nh b»ng nh÷ng sù viÖc, nh÷ng c©u chuyÖn rÊt sèng ®éng, thËm chÝ cßn thÒ thèt mét c¸ch quyÕt liÖt: “t«i cã nãi sai t«i chÕt”. Anh diÔu cît thãi hay nÊp nom cña ng­êi n«ng d©n: “ChuyÖn anh ®Õn ch¬i t«i sÏ ch¹y kh¾p lµng. Ng­êi ta sÏ kÓ rÊt r¹ch rßi tªn anh, tuæi anh, anh gÇy bÐo thÕ nµo, cã bao nhiªu nèt ruåi trªn mÆt, cã mÊy lç r¸ch ë èng quÇn bªn tr¸i…”. Bá qua lêi gi¶i thÝch vÒ tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng cña §é, anh tiÕp tôc giËn d÷ nãi ®Õn c¸ch ®èi xö gi÷a anh em hä hµng cña ng­êi d©n quª mµ anh ®¸nh gi¸ lµ tµn nhÉn: vî anh ®Î b¾t ra v­ên n»m ®Î, nhiÕc mãc anh trai vÒ téi ham h­ëng thô ngoµi thµnh phè mµ kh«ng cã sù lo xa phßng bÞ. Cµng nãi cµng phÊn khÝch, vî chång anh thi nhau kÓ téi ng­êi nhµ quª: nµo lµ ®· dèt cßn hay nãi ch÷ “GÆp ai còng tuyªn truyÒn, hä mµ tãm ®­îc cø gäi lµ ch¹y ®»ng trêi…”, nµo lµ “ ®äc mét tê giÊy mÊt 15 phót mµ ®éng ai ®i qua lµ hái giÊy…”, cÇm khÈu sóng kiÓu l¹ kh«ng biÕt b¾n thÕ nµo… h¨ng h¸i còng vøt ®i. + LuËn ®iÓm 4:Th¸i ®é miÖt thÞ cña anh t¨ng cÊp theo c¸c c©u chuyÖn kÓ: tõ diÔu cît, mØa mai, ®Õn g¨y g¾t, giËn d÷, thËm chÝ “nçi khinh bØ cña anh ph× c¶ ra ngoµi, theo c¸i bÜu m«i dµi th­ên th­ît, mòi anh nh¨n l¹i nh­ ngöi thÊy mïi x¸c thèi”. Trong m¾t Hoµng, ng­êi nhµ quª - nh÷ng ng­êi ®ang c­u mang gia ®×nh anh t¹i n¬i t¶n c­- kh«ng ph¶i lµ ®ång lo¹i n÷a. Anh gäi hä mét c¸ch xÕch mÐ: mÊy «ng thanh niªn, mÊy bµ phô n÷ míi, mÊy bè tù vÖ, th»ng chñ tÞch uû ban. Anh chØ nhËn thÊy ë hä nh÷ng khiÕm khuyÕt, nh÷ng ®iÓm ®¸ng chª c­êi, kh«ng chÊp nhËn bÊt kú mét lêi gi¶i thÝch nµo cña §é. Cuèi cïng, khÐp l¹i chuçi uÊt øc bÞ dån nÐn bÊy l©u nay míi cã dÞp bµy tá h¶ hª, anh chÐp miÖng ®¸nh gi¸ vÒ c¸i thêi mµ theo anh ch¼ng kh¸c g× thêi Sè®á cña Vò TRäng Phông tr­íc ®©y, ng¸n ngÈm: “Céng t¸c víi nh÷ng ng­êi nh­ vËy, anh b¶o céng t¸c lµm sao ®­îc”, thËm chÝ chÊp nhËn bÞ coi lµ ph¶n ®éng cßn h¬n. + LuËn ®iÓm 5: Xa rêi quÇn chóng nh©n d©n, Hoµng l¹i giao du víi ®¸m “cÆn b· cña giíi trÝ thøc th­îng l­u” mµ chÝnh anh còng thÊy : ch¼ng biÕt g×, chØ tæ t«m lµ giái. M«i tr­êng sèng vµ nh÷ng mèi quan hÖ nh­ thÕ ®· ®Èy Hoµng ®Õn sù lÖch l¹c trong c¶ c¸ch nh×n vÒ l·nh tô vµ cuéc kh¸ng chiÕn. Kh«ng giÊu diÕm nçi ch¸n n¶n, thiÕu tin t­ëng vµo cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i cña d©n téc, anh nÝu l¹i chót Ýt hy väng khi cho r»ng “¨n thua lµ ë ng­êi l·nh ®¹o cõ”. Anh h¨ng h¸i h¼n lªn khi nãi vÒ Cô Hå, ng­êi mµ theo anh “D©n m×nh cã tåi ®i n÷a, ¤ng Cô xoay quanh råi cø ®éc lËp nh­ th­êng”. Anh tá lßng xãt xa cho bËc vÜ nh©n: “Ph¶i cøu mét n­íc nh­ n­íc m×nh khæ th©n cho «ng Cô qu¸”. §Ò cao vai trß c¸ nh©n cña l·nh tô cho thÊy Hoµng vÉn rÊt kÝnh träng c¸ch m¹ng vµ B¸c Hå song l¹i nùc c­êi khi anh ®èi lËp quÇn chóng víi l·nh tô, phñ nhËn vai trß c¸ch m¹ng lín lao cña nh©n d©n. + Kh«ng t×m ®­îc niÒm tin yªu trong kh«ng khÝ c¸ch m¹ng cña nh©n d©n, Hoµng rót vÒ èc ®¶o b×nh yªn cña m×nh vµ t×m thó vui trong buæi ®äc Tam Quèc mçi tèi, ®¾c ý víi mét thÕ giíi, nh÷ng nh©n vËt chØ cßn tån t¹i trong qu¸ khø. TÊt c¶ ®· t« ®Ëm thªm c¸i nh×n lÖch l¹c, ®«i m¾t bÞ cÇm tï ®Õn Êu trÜ ®¸ng th­¬ng cña Hoµng, mét trÝ thøc kh«ng lµm trßn bæn phËn cña mét c«ng d©n víi ®Êt n­íc, bæn phËn cña mét nghÖ sü víi x· héi. 2. Nh©n vËt §é – nhµ v¨n c¸ch m¹ng. + LuËn ®iÓm 1:Trong khi Hoµng – ng­êi ®­îc §é coi lµ bËc ®µn anh trong v¨n giíi ®ang giam m×nh trong c¨n nhµ biÖt lËp, döng d­ng víi mäi biÕn ®éng cña thêi ®¹i, chua ch¸t mØa mai ®ång bµo m×nh th× §é, con ng­êi khiªm nh­êng, Ýt nãi l¹i sím ®Õn víi nh©n d©n, hoµ m×nh vµo cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc mét c¸ch tù nguyÖn, h¨ng h¸i : s½n sµng lµm mét tuyªn truyÒn viªn nh·i nhÐp, sinh ho¹t chung víi c«ng nh©n nhµ in, kho¸c ba l« trªn vai vÒ c¸c vïng quª, gÆp gì n«ng d©n ®Ó häc vµ d¹y hä. + LuËn ®iÓm 2: Cuéc sèng Êy ®· khiÕn §é cã c¸i nh×n toµn diÖn vÒ ng­êi n«ng d©n: nh÷ng con ng­êi kh«ng ph¶i kh«ng cã khiÕm khuyÕt, song còng rÊt nhiÒu phÈm chÊt mµ khi gÇn gòi anh ®· ph¶i ng¹c nhiªn ®Õn “ng· ngöa ng­êi”: nh÷ng ng­êi ch©n ®Êt, m¾t toÐt, gäi lùu ®¹n lµ Nùu ®¹n, h¸t TiÕn qu©n ca nh­ ng­êi buån ngñ cÇu kinh mµ khi ra trËn xung phong h¨ng h¸i l¾m, quªn hÕt c¶ vî con nhµ cöa, ruéng v­ên… Anh hiÓu ®­îc h¹n chÕ cña ng­êi n«ng d©n kh«ng ph¶i lµ b¶n chÊt mµ lµ do hoµn c¶nh sèng g©y nªn, khi hä sèng trong mét x· héi phong kiÕn hµng ngµn n¨m vµ bÞ vïi dËp bëi chÝnh s¸ch ngu d©n th©m ®éc hµng tr¨m n¨m cña thùc d©n Ph¸p. Anh còng ®ång thêi nhËn thÊy, nh÷ng n¹n nh©n ®au khæ cña hoµn c¶nh Êy chÝnh lµ lùc l­îng cã kh¶ n¨ng c¶i t¹o hoµn c¶nh, cã nh÷ng phÈm chÊt c¸ch m¹ng ®¸ng quý, lµm c¸ch m¹ng rÊt hån nhiªn, say mª, tÝch cùc. 3. ý nghÜa t­ t­ëng cña t¸c phÈm: + LuËn ®iÓm 1: Gi¶i thcÝh lý do cã c¸i nh×n kh¸c biÖt cña hai nh©n vËt: Nguyªn nh©n lµ do chç ®øng, tøc lµ lËp tr­êng cña Hoµng vµ §é kh¸c nhau… + LuËn ®iÓm 2: Qua sù kh¸c biÖt Êy, Nam Cao ®· thÓ hiÖn th¸i ®é c­¬ng quyÕt ®èi víi con ng­êi cò, t­ t­ëng cò cña m×nh, cña giíi m×nh ®Ó toµn t©m toµn ý ®Õn víi nh©n d©n, phôc vô nh©n d©n vµ c¸ch m¹ng… + LuËn ®iÓm 3: VÊn ®Ò Nam Cao ®Æt ra kh«ng chØ mang ý nghÜa c¸ nh©n mµ cã ý nghÜa thêi ®¹i, ý nghÜa nghÖ thuËt to lín: => Chèt…

File đính kèm:

  • docDOI MAT.doc
Giáo án liên quan