Bài giảng Âm nhạc Lớp 6 - Tiết 23: Học bài hát Ngày đầu tiên đi học

1. Tác giả, tác phẩm

a. Tác giả

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sinh ngày 20.11.1951. Tốt nghiệp khoa sáng tác 1989.

- Ông vừa là bác sĩ, vừa là nhạc sĩ, hiện sống và làm việc tại TPHCM.

+ Ơi cuộc sống mến thương

+ Cô bé dỗi hờn

+ Những nốt nhạc xanh

+ Ngôi sao của em,

-Nhà thơ Viễn Phương
Tên thật Phan Thanh Viễn sinh 1928,
- Quê Huyện Tân Châu
Tỉnh An Giang ông có bút danh là Phương Viễn là một nhà thơ rất nổi tiếng:
+ Chiến thắng hòa bình
+ Quê hương địa đạo .
+ Nhớ lời di chúc

Bài hát: “Ngày đầu tiên đi học” được bình chọn là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất của thế kỷ XX do báo Thiếu niên tiền phong, Hội nhạc sĩ Việt Nam, ban Âm nhạc Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức năm 2000 .

 

ppt27 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Âm nhạc Lớp 6 - Tiết 23: Học bài hát Ngày đầu tiên đi học, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 23 HỌC HÁT BÀI :NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌCNhạc: Nguyễn NgọcThiệnLời thơ: Viễn Phương1. Tác giả, tác phẩm Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sinh ngày 20.11.1951. Toát nghieäp khoa saùng taùc 1989.- Ông vừa là bác sĩ, vừa là nhạc sĩ, hiện sống và làm việc tại TPHCM.AÂm nhaïc cuûa oâng töôi saùng hoànnhieân trẻ trung,nhẹ nhàng, trữ tình:+ Ơi cuộc sống mến thương+ Cô bé dỗi hờn+ Những nốt nhạc xanh+ Ngôi sao của em,Tiết 23:Học hát bài: Ngày đầu tiên đi họca. Tác giả-Nhaø thô Vieãn Phöông Teân thaät Phan Thanh Vieãn sinh 1928, - Queâ Huyeän Taân Chaâu Tænh An Giang oâng coù buùt danh laø Phöông Vieãn laø moät nhaø thô raát noåi tieáng: + Chieán thaéng hoøa bình + Queâ höông ñòa ñaïo . + Nhôù lôøi di chuùc . b. Tác phẩm:Bài hát: “Ngày đầu tiên đi học” được bình chọn là một trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhấtcủa thế kỷ XX do báo Thiếu niên tiền phong, Hội nhạc sĩ Việt Nam, ban Âm nhạc Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức năm 2000 . Tiết 23:Học hát bài: Ngày đầu tiên đi học2.Tìm hiểu bài:Đoạn aĐoạn b3.Chia đoạn, chia câu:Đoạn a:NHẠC: NGUYỄN NGỌC THIỆN.THƠ: VIỄN PHƯƠNG.Đoạn b:Nhạc: NGUYỄN NGỌC THIỆN.Lời thơ:: VIỄN PHƯƠNG.Tiết 23:Học hát bài: Ngày đầu tiên đi học4.Nghe hát mẫuNhạc: Nguyễn Ngọc ThiệnLời thơ: Viễn Phương5. Luyện thanh theo mẫu Tiết tấu chính của bài34 6.Tập hát từng câu:Câu 1:Câu 2:Đoạn aCâu 3:Câu 4:Đoạn a:NHẠC: NGUYỄN NGỌC THIỆN.THƠ: VIỄN PHƯƠNG.Câu 5:Đoạn b: C©u 6Câu 7:Câu 8:NHẠC: NGUYỄN NGỌC THIỆN.THƠ: VIỄN PHƯƠNG.Đoạn b:7. Haùt hoaøn chænh baøi? Bài haùt gôïi cho ta tình caûm gì? - Tình caûm baâng khuaâng xao xuyeán veà kyû nieäm khoâng theå naøo queân cuûa thôøi thô aáu. Từ đó các em cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp công ơn ,tấm lòng của thaày, coâ giaùovà cha mẹ. LuyÖn tËp- * - - *- - * - - *Gâ theo ph¸chNGHE GIAI ĐIỆU ĐOÁN CÂU HÁTGIAI ĐIỆU CÂU 3,4GIAI ĐIỆU CÂU 5,6GIAI ĐIỆU CÂU 7,8GIAI ĐIỆU CÂU 1,2Đây là câu hát nào?- Nữa lớp hát từ “Ngày đầu tiên .. yêu thương. Nữa còn lại hát từ “Ngày đầu tiên . thiết tha. Hát đồng ca phần còn lại.8.Củng cố bài: hát đối đáp Học thuộc bài hát Ngày Đầu Tiên Đi Học Xem trước tiết 24: Ôn tập bài hát Ngày Đầu Tiên Đi Học; Tập đọc nhạc TĐN số 7 Chép bài TĐN số 7 vào tập.9. Dặn Dò:Trả lời câu hỏi và bài tập: 1, 2 SGK (trang 46) BÀI TẬP VỀ NHÀXIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN !KÍNH CHÚC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ-HẠNH PHÚCCHÚC CÁC EM HỌC GIỎI

File đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_6_tiet_23_hoc_bai_hat_ngay_dau_tien_di.ppt
Giáo án liên quan