Bài giảng Bài 7: tác dụng của phân bón trong trồng trọt

1.Kiến thức: HS biết được các loại phân bón thường dung2trong sản xuất nông nghiệp

 Biết được tác dụng của phân bón đối với đất và cây trồng

 2.Kỹ năng: Biết sử dụng từng loại phân thích hợp cho từng loại cây, từng loại đất.

 3. Thái độ: Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt để làm phân bón.

 

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1642 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 7: tác dụng của phân bón trong trồng trọt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT – PPCT: 5 Ngày dạy: ……………………………………. Lớp: 7A1, 2 A./Mục tiêu: 1.Kiến thức: HS biết được các loại phân bón thường dung2trong sản xuất nông nghiệp Biết được tác dụng của phân bón đối với đất và cây trồng 2.Kỹ năng: Biết sử dụng từng loại phân thích hợp cho từng loại cây, từng loại đất. 3. Thái độ: Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt để làm phân bón. B./Chuẩn bị: - GV : + H. 6 SGK + Bảng phụ - HS : Xem trước nội dung bài ở nhà. C./Tổ chức các hoạt động học tập: 1. Kiểm tra kiến thức cũ : Vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lyù ? Vì sao phaûi caûi taïo ñaát ? nhöõng bieän phaùp thöôøng duøng ? Neâu nhöõng bieän phaùp caûi taïo ñaát ôû ñòa phöông? Giảng kiến thức mới : Trong quá trình cải tạo đất trồng người nông dân thường dùng phân bón để cải tạo đất trồng. Tùy từng loại đất khác nhau mà cần sử dụng những loại phân nào cho phù hợp. Phân bón góp phần quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp. Vậy phân bón có tác dụng gì và gồm những loại phân nào. Bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu. HĐGV HĐHS Nội Dung HĐ1: Tìm hiểu khái niệm về phân bón - Y/C HS nghiên cứu thông tin trả lời câu hỏi. (?) Phân bón là gì ? (?) Phân bón có sẵn trong tự nhiên hay do con người tạo ra? (?)Theo em trong mỗi Gđình nông nghiệp có thể tự sản xuất ra những loại phân bón nào. - Gọi HS trả lời, HS khác NX, BS - GVKL (?)Phân bón gồm những nhóm phân bón nào, hãy kể tên. - GV NX -Y/C HS hoàn thành bài tập - Gọi HS lên bảng hoàn thiện bài tập, HS NX, BS. - Đưa đáp án đúng: + Phân hữu cơ: a,b,e,g, k,l,m, + Phân hoá học : c, d, h, n + Phân vi sinh : i - Lưu ý : Đất chua người ta dùng vôi để cải tạo - HS N/cứu thông tin trả lời câu hỏi ¨ Là thức ăn của cây, giúp cây sinh trưởng và phát triển ¨ Do con người tạo ra và cung cấp cho cây trồng ¨ liên hệ thực tế trả lời.( phân chuồng, phân xanh, phân rác…) - HS trả lời, NXBS ¨ Gồm 3 nhóm : Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh - HS đọc và hoàn thiện BT. - Lên bảng hoàn thiện, HS khác NXBS. - HS sửa chửa đúng. I/ Phân bón là gì ? Phân bón là “thức ăn” của cây, là sản phẩm tự nhiên hoặc con người chế biến cung cấp cho cây trồng. - Phân bón gồm 3 nhóm : + Phân hữu cơ + Phân hoá học + Phân vi sinh HĐ2: Tìm hiểu tác dụng của phâ bón trong trồng trọt - Y/C HS QS H.6 SGK trả lời câu hỏi (?) Em hãy cho biết phân bón có tác dụng ntn đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây. (?) Phân bón có tác dụng đến chất lượng sản phẩm ntn. (?) Các mũi tên trên trong H.6 cho ta biết điều gì? (?) Hai mũi tên nhỏ ở dưới thể hiện điều gì. (?) Thế nào là bón phân hợp lí - GV gọi HS trả lời - GVKL HS QS H.6 SGK ¨ Giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao. ¨ Làm tăng chất lượng của nông sản. ¨ Cho biết vai trò của phân bón đối với năng suất và chất lượng sản phẩm ¨Đất kém phì nhiêu bón phân đất có độ phì nhiêu ¨Bón phân đúng loại, đúng thời kì, đúng lượng, cân đốigiữa các loại phân bón. - HS trả lời, NXBS II. Tác dụng của phân bón. - Phân bón giúp tăng độ phì nhiêu của đất. - Phân bón góp phần tăng năng suất, chất lượng nông sản. 4. Củng cố bài giảng: HS đọc phần ghi nhớ, Cho HS trả lời câu hỏi SGK GV hệ thống lại nội dung kiến thức trọng tâm 5. Hướng dẫn học ở nhà : Học bài, trả lời câu hỏi Xem trước bài 9 : Tìm hiểu cách bón phân ntn, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. D./Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Baøi 8: THÖÏC HAØNH: NHAÄN BIEÁT MOÄT SOÁ LOAÏI PHAÂN HOÙA HOÏC – PPCT: 6 Ngày dạy: ……………………………………….. Lớp: 7A1, 2 A. MUÏC TIEÂU : Phaân bieät ñöôïc moät soá loaïi phaân boùn thöôøng duøng Reøn luyeän kó naêng quan saùt , phaân tích vaø yù thöùc baûo ñaûm an toaøn vaø baûo veä moâi tröôøng Học sinh có ý thức trong sử dụng phân bón B. CHUAÅN BÒ : GV chuaån bò vaät lieäu vaø duïng cuï . HS ñoïc tröôùc baøi thöïc haønh vaø laøm saün giaáy thu hoaïch . C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Kieåm tra kiến thức cũ: KT duïng cuï vaø maãu phaân hoaù hoïc do phoøng thöïc haønh chuaån bò . Giảng kiến thức môùi: PHÖÔNG PHAÙP DAÏY VAØ HOÏC NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC VAØ KYÕ NAÊNG CÔ BAÛN Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi môùi. Baøi 8 THÖÏC HAØNH NHAÄN BIEÁT MOÄT SOÁ LOAÏI PHAÂN HOAÙ HOÏC . Neâu muïc tieâu baøi. Neâu qui taéc an toaøn lao ñoäng vaø VSMT. Giôùi thieäu quy trình thöïc haønh. Nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc thöïc haønh. 1.Phaân bieät nhoùm ít hoaëc khoâng hoaø tan: Laáy 1 ít phaân boùn cho vaøo oáng nghieäm. Cho 1 ít nöôùc vaøo vaø laéc maïnh trong moät phuùt . Ñeå laéng. Quan saùt. 2.Phaân bieät trong nhoùm phaân boùn hoaø tan : Laáy 1 ít phaân boùn khoâ raéc leân than cuûi noùng ñoû. Quan saùt. Nhaän xeùt. 3.Phaân bieät trong nhoùm phaân boùn ít hoaëc khoâng hoaø tan : Quan saùt maøu saéc . Chia nhoùm vaø vaät lieäu, duïng cuï . Thöïc haønh theo nhoùm. Hoaït ñoäng 3 : Thöïc hieän quy trình. Thao taùc maãu. Quan saùt, nhaéc nhôû, höôùng daãn HS thöïc hieän nhöõng thao taùc khoù. Quan saùt thao taùc. Thöïc haønh. Cuûng coá bài giảng: HS thu doïn duïng cuï , laøm veä sinh nôi mình thöïc haønh . Ghi keát quaû vaøo baûng thu hoaïch . Hướng dẫn học tập ở nhà: Nhaän xeùt ñaùnh giaù giôø thöïc haønh . Ñoïc tröôùc baøi 9 sgk. D./Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

File đính kèm:

  • docGiao an Cong nghe 7 Tuan 3.doc