Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 47+48

1. Mục tiêu:

 1.1. Kiến thức:

 *Hoạt động 1,2,3

 - Củng cố và khắc sâu các kiến thức cơ bản: Vai trò nhiệm vụ của ngành chăn nuôi, đại cương về kĩ thuật chăn nuôi và quy trình sản xuất, bảo vệ, môi trường trong chăn nuôi.

 - Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản.

 - Kỹ thuật sản xuất, sử dụng thức ăn, chăm sóc quản lý, thu hoạch bảo quản và chế biến thủy sản.

 - Ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.

 1.2. Kỹ năng:

 *Hoạt động 4,5,6

 - Củng cố kĩ năng vận dụng vào thực tế: chọn lọc và quản lí giống vật nuôi, chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi, vệ sinh phòng bệnh vật nuôi.

- Củng cố các kỹ năng vận dụng vào thực tiễn như phương pháp đo nhiệt độ, độ trong, độ pH, nhận biết các loại thức ăn,

 1.3. Thái độ:

- Làm tăng sự yêu thích lao động và thích thú học tập.

- Có ý thức vận dụng những kiến thức vào thực tiễn đời sống của gia đình và xã hội.

2.Nội dung học tập: ôn tập phần chăn nuôi

3. ChuÈn bÞ:

3.1.GV:Hướng dẫn HS ôn tập

3.2.HS: Xem lại bài học,chuẩn bị ôn tập

 

docx7 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 47+48, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 34-Tiết47 THỰC HÀNH:QUAN SÁT ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THỨC ĂN CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN Ngày dạy: 1. Môc tiªu: 1.1.Kiến thức: - Ph©n biÖt ®­îc mét sè lo¹i thøc ¨n chñ yÕu cho c¸ - HiÓu ®­îc mèi quan hÖ vÒ thøc ¨n cña c¸. 1.2.Kỹ năng: - BiÕt - Ph©n biÖt ®­îc thøc ¨n tù nhiªn vµ thøc ¨n nh©n t¹o - Cã ý thøc quan s¸t tØ mØ trong viÖc nhËn biÕt c¸c lo¹i thøc ¨n. 1.3.Thái độ: -Thói quen: ham häc hái - Tính cách : ý thøc lµm viÖc chÝnh x¸c, khoa häc 2.Nội dung học tập: Ph©n biÖt ®­îc mét sè lo¹i thøc ¨n chñ yÕu cho c¸ 3. ChuÈn bÞ: 3.1.GV:Hướng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ 3.2.HS: KÝnh hiÓn vi.MÉu thøc ¨n 4.Tiến trình: 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng: 4.3.Tiến trình: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung bài học H§1.Tæ chøc thùc hµnh. GV: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh, ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng c¸ nh©n, nhãm. H§2.T×m hiÓu c¸ch thùc hiÖn quy tr×nh thùc hµnh. GV: H­íng dÉn vµ thao t¸c mÉu cho häc sinh quan s¸t theo c¸c b­íc. B­íc1: Quan s¸t tiªu b¶n thøc ¨n d­íi kÝnh hiÓn vi ( 15 x 8 ) tõ 3 ®Õn 5 lÇn. B­íc2: Quan s¸t c¸c mÉu thøc ¨n tù nhiªn vµ nh©n t¹o cña t«m, c¸. B­íc3: Quan s¸t h×nh vÏ vµ c¸c mÉu thøc ¨n ®Ó t×m thÊy sù kh¸c biÖt cña hai nhãm thøc ¨n. HS: Thùc hµnh, gi¸o viªn quan s¸t h­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn thao t¸c ®óng quy tr×nh, gi¶i ®¸p c¸c lo¹i thøc ¨n kh«ng cã trong SGK. I. VËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt. - KÝnh hiÓn vi - MÉu thøc ¨n II. Quy tr×nh thùc hµnh. - Quan s¸t tiªu b¶n d­íi kÝnh hiÓn vi. + §iÒu chØnh kÝnh + L¾c nhÑ lä mÉu n­íc, nhá tõ 2-3 giät - Quan s¸t ghi chÐp kÕt qu¶. C¸c lo¹i thøc ¨n §¹i diÖn NhËn xÐt h×nh d¹ng, mµu s¾c, mïi 1. Thøc ¨n tù nhiªn 2. Thøc ¨n nh©n t¹o: 4.4.Tổng kết: NhËn xÐt vÒ sù chuÈn bÞ dông cô vËt liÖu, vÖ sinh an toµn lao ®éng §¸nh gi¸ kÕt qu¶ theo nhãm- cho ®iÓm, ®¸nh gi¸ giê häc. 4.5. H­íng dÉn học tập: *Bài học tiết này: - Xem lại phần thực hành *Bài học tiết tiếp theo: - Đäc vµ xem tr­íc bài thực hành chuÈn bÞ dụng cụ. 5.Phụ lục: Tuần 34-TiÕt 48 Ngày dạy : ÔN TẬP 1. Mục tiêu: 1.1. Kiến thức: *Hoạt động 1,2,3 - Củng cố và khắc sâu các kiến thức cơ bản: Vai trò nhiệm vụ của ngành chăn nuôi, đại cương về kĩ thuật chăn nuôi và quy trình sản xuất, bảo vệ, môi trường trong chăn nuôi. - Vai trò và nhiệm vụ của nuôi thủy sản. - Kỹ thuật sản xuất, sử dụng thức ăn, chăm sóc quản lý, thu hoạch bảo quản và chế biến thủy sản. - Ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. 1.2. Kỹ năng: *Hoạt động 4,5,6 - Củng cố kĩ năng vận dụng vào thực tế: chọn lọc và quản lí giống vật nuôi, chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi, vệ sinh phòng bệnh vật nuôi. - Củng cố các kỹ năng vận dụng vào thực tiễn như phương pháp đo nhiệt độ, độ trong, độ pH, nhận biết các loại thức ăn, 1.3. Thái độ: - Làm tăng sự yêu thích lao động và thích thú học tập. - Có ý thức vận dụng những kiến thức vào thực tiễn đời sống của gia đình và xã hội. 2.Nội dung học tập: ôn tập phần chăn nuôi 3. ChuÈn bÞ: 3.1.GV:Hướng dẫn HS ôn tập 3.2.HS: Xem lại bài học,chuẩn bị ôn tập 4.Tiến trình: 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng: 4.3.Tiến trình: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Nội dung bài học HOẠT ĐỘNG 1: (5/) Vai trò và nhiệm vụ của ngành chăn nuôi + Chăn nuôi có vai trò như thế nào trong nền kinh tế của nước ta ? + Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi hiện nay là gì ? HOẠT ĐỘNG 2: (5/) Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi + Cho biết khái niệm của giống vật nuôi là gì ? + Cho biết sự sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi có đặc điểm như thế nào. + Hãy kể một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. + Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả cao ? + Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ đâu ? Gồm những thành phần dinh dưỡng nào ? + Thức ăn có vai trò như thế nào đối với vật nuôi ? + Cho biết mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi. + Hãy kể một số phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. + Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein và giàu gluxit. HOẠT ĐỘNG 3: (10/) Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi + Cho biết tầm quan trọng của chuồng nuôi đối với vật nuôi. Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh ? + Cho biết các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi. - Chuồng nuôi là “ nhà ở” của vật nuôi. - Biện pháp vệ sinh: - Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi. Vệ sinh thân thể. + Chăn nuôi vật nuôi non phải chú ý những vấn đề gì ? - Mục đích là nhằm đạt được khả năng phối giống cao và cho đời sau có chất lượng tốt. - Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh. + Em cho biết mục đích và biện pháp của chăn nuôi đực giống. + Khi nào vật nuôi bị bệnh ? Nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi. + Nêu cách phòng bệnh cho vật nuôi ? + Vắc xin là gì ? Cho biết tác dụng của vắc xin. Những điểm cần chú ý khi sử dụng vắc xin. - Vắc xin là các chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm. HOẠT ĐỘNG 4: (5/) Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản + Nuôi thủy sản có vai trò gì ? + Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản là gì ? HOẠT ĐỘNG 5: (10/) Biết được các biện pháp kỹ thuật nuôi thủy sản + Hãy nêu tóm tắt tính chất lí học của nước nuôi thủy sản. + Nước nuôi thủy sản có những tính chất hóa học nào ? + Nước nuôi thủy sản có những loại sinh vật nào? + Cần phải có những biện pháp nào để nâng cao chất lương vực nước nuôi thủy sản ? + Thức ăn của tôm, cá gồm những loại nào? + Trình bày sự khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự nhiên của tôm, cá ? + Quản lí ao bao gồm những công việc gì ? + Muốn phòng bệnh cho tôm, cá cần phải làm gì ? HOẠT ĐỘNG 6: (5/) Quy trình và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản + Nêu các phương pháp thu hoạch tôm, cá ? + Tại sao phải bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản ? + Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa như thế nào ? + Trình bày biện pháp bảo vệ môi trường thủy sản ? + Hãy trình bày một số nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản ? + Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý, cần tiến hành các biện pháp nào ? A/GIỐNG VẬT NUÔI I. Vai trò và nhiệm vụ của chăn nuôi - Vai trò của chăn nuôi. - Nhiệm vụ của chăn nuôi. II. Đại cương về kĩ thuật chăn nuôi 1.Giống vật nuôi - Khái niệm về giống vật nuôi. - Giống vật nuôi là sản phẩm do con người tạo ra. - Đặc điểm: Không đồng đều. Theo giai đoạn. Theo chu kỳ. - Sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi. - Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. - Nhân giống vật nuôi. 2. Thức ăn vật nuôi: - Nguồn gốc thức ăn và thành phần hóa học. - Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. - Chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi. - Sản xuất thức ăn vật nuôi. III. Qui trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi 1. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi - Chuồng nuôi. - Vệ sinh phòng bệnh. 2. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi - Vật nuôi non. - Vật nuôi sinh sản. 3. Phòng trị bệnh thông thường cho vật nuôi - Khái niệm - Phòng trị bệnh 4. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi - Tác dụng - Chú ý khi sử dụng. B/CHĂN NUÔI THỦY SẢN I. Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản 1. Vai trò của nuôi thủy sản 2. Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản II. Đại cương về kỹ thuật nuôi thủy sản 1. Môi trường nuôi thủy sản - Đặc điểm của nước nuôi thủy sản. - Tính chất của vực nước nuôi cá. - Cải tạo nước và đáy ao. 2. Thức ăn của động vật thủy sản - Thức ăn của tôm, cá. - Quan hệ về thức ăn. 3. Chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản - Chăm sóc - Quản lí - Phòng bệnh III. Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản 1. Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản - Thu hoạch - Bảo quản - Chế biến 2. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản - Ý nghĩa - Bảo vệ môi trường thủy sản. - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. - Các biện pháp: + Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản. + Cải tiến và nâng cao các biện pháp kỹ thuật nuôi thủy sản. + Nên chọn các loại có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp. + Có biện pháp bảo vệ, nguồn lợi thủy sản. 4.4.Tổng kết: Nội dung phÇn «n tËp. 4.5 H­íng dÉn häc tập: *Bài học tiết này: - ¤n tËp theo hÖ thèng c©u hái «n tËp - Tr¶ lêi c¸c c©u hái phÇn «n tËp trong tiÕt häc *Bài học tiết tiếp theo: - Chuẩn bị kiÓm tra häc k× II. 5.Phụ lục:

File đính kèm:

  • docxgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_4748.docx