Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 34: Nhân giống vật nuôi

1. Kiến thức:

 Phát biểu được khái niệm chọn phối.

 Nêu được phương pháp chọn phối và lấy được ví dụ minh họa.

 Trình bày được khái niệm và mục đích của nhân giống thuần chủng.

 Nêu được ví dụ về phương pháp nhân giống thuần chủng.

 Trình bày được cách nhân giống thuần chủng có hiệu quả.

2. Kỹ năng:

Quan sát kênh hình, thảo luận nhóm và trình bày vấn đề.

3. Thái độ:

Có ý thức tìm hiểu thêm kiến thức học tập bộ môn.

Có ý thức tham gia vào quá trình chọn phối,nhân giống thuần chủng ở gia đình và địa phương.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 34: Nhân giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 34: Nh©n gièng vËt nu«i Môc tiªu Kiến thức: Phát biểu được khái niệm chọn phối. Nêu được phương pháp chọn phối và lấy được ví dụ minh họa. Trình bày được khái niệm và mục đích của nhân giống thuần chủng. Nêu được ví dụ về phương pháp nhân giống thuần chủng. Trình bày được cách nhân giống thuần chủng có hiệu quả. 2. Kỹ năng: Quan sát kênh hình, thảo luận nhóm và trình bày vấn đề. 3. Thái độ: Có ý thức tìm hiểu thêm kiến thức học tập bộ môn. Có ý thức tham gia vào quá trình chọn phối,nhân giống thuần chủng ở gia đình và địa phương. CÊu tróc Néi dung Nhân giống thuần chủng Chọn phối Thế nào là chọn phối? Các phương pháp chọn phối Nhân giống thuần chủng Nhân giống thuần chủng là gì? Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? I- CHän phèi 1. ThÕ nµo lµ chän phèi? Sinh sản theo mục đích lấy trứng Thảo luận nhóm 2 người, thời gian 2 phút: (?) Thế nào là chọn phối? (?) Chọn phối có mục đích gì? I- CHän phèi 1. ThÕ nµo lµ chän phèi? Khái niệm : Cho ghép đôi con đực với con cái để cho sinh sản gọi là chọn phối . Mục đích : Nhằm phát huy tác dụng của chọn lọc giống. 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chän phèi. Lợn Móng Cái Thế hệ con Gà trống giống Rốt Gà mái giống Ri Thế hệ con Gà Rốt- Ri Thảo luận: Thời gian 2 phút Nhóm 1: Trình bày khái niệm về nhân giống và lai giống . Nhóm 2: Trình bày mục đích của nhân giống và lai giống . Nhóm 3: Lấy 2 ví dụ về nhân giống và 2 ví dụ về lai giống. 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chän phèi. 2. C¸c ph­¬ng ph¸p chän phèi. 1. Ghép Lợn đực Móng Cái với Lợn cái Móng Cái. 2. Ghép Gà trống Lơ go với Gà mái Lơ go. 1. Ghép Lợn đực Lan đơ rát với Lợn cái Móng Cái. 2. Ghép Gà trống Rốt với Gà mái Ri. Nhân lên một giống tốt. Tạo được thế hệ con có nhiều đặc điểm tốt từ bố mẹ chúng. Là chọn ghép con đực với con cái trong cùng một giống. Là chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau. Khái niệm Mục đích Ví dụ NHÂN GiỐNG LAI GiỐNG II- Nh©n gièng thuÇn chñng 1. Nh©n gièng thuÇn chñng lµ gi`? Giống gà H`mông Thế hệ con II- Nh©n gièng thuÇn chñng 1. Nh©n gièng thuÇn chñng lµ gi`? Khái niệm : Chọn phối giữa con đực với con cái của cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng . Mục đích : Nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống đã có. Em h·y ®¸nh dÊu (X) vµo c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng theo mÉu b¶ng sau vµo vë bµi tËp sao cho phï hîp víi ph­¬ng ph¸p chän phèi. ThuÇn chñng Lai t¹o Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng Ph­¬ng ph¸p chän phèi Con ®ùc Con c¸i Gµ l¬ go Gµ l¬ go Lîn Mãng C¸i Lîn Mãng C¸i Lîn Mãng C¸i Lîn Ba Xuyªn Lîn Lan ®¬ r¸t Lîn Lan ®¬ r¸t Lîn Lan ®¬ r¸t Lîn Mãng C¸i ThuÇn chñng Lai t¹o Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng Ph­¬ng ph¸p chän phèi Con ®ùc Con c¸i Gµ l¬ go Gµ l¬ go Lîn Mãng C¸i Lîn Mãng C¸i Lîn Mãng C¸i Lîn Ba Xuyªn Lîn Lan ®¬ r¸t Lîn Lan ®¬ r¸t Lîn Lan ®¬ r¸t Lîn Mãng C¸i X X X X X Mét sè gièng gia cÇm phæ biÕn ë n­íc ta. Gà Đông Tảo Gà Lơ go Gà Okê Gà Mía Gà Ri Gà Rốt Ri Mét sè gièng lîn phæ biÕn ë n­íc ta. Lợn Ba Xuyên Lợn Ỉ mỡ Lợn Ỉ pha Lợn Móng Cái Lợn Lan Đrát Lợn Mường Khương II- Nh©n gièng thuÇn chñng 1. Nh©n gièng thuÇn chñng lµ gi`? 2. Lµm thÕ nµo ®Ó nh©n gièng thuÇn chñng ®¹t kÕt qu¶? - Xác định mục đích rõ ràng. Chọn được số lượng lớn vật nuôi đực và cái của giống thuần chủng tham gia vào ghép đôi giao phối. Quản lý giống chặt chẽ, tránh giao phối cận huyết. - Không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi. Ghi nhớ - Chọn ghép đôi giữa con đực với con cái để cho sinh sản gọi là chọn phối. Chọn phối giữa con đực với con cái của cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng. Nhân giống thuần chủng nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững đặc tính tốt của giống đã có. Muốn nhân giống thuần chủng đạt kết quả phải xác định rõ mục đích, chọn phối tốt, không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi. Trß ch¬i häc tËp Luật chơi : Ở mỗi đội, cử lần lượt 1 thành viên lên tham gia,mỗi thành viên di chuyển nhanh lên bảng, viết vào phần bảng đã được phân công của đội về sự ghép đôi khi nhân giống hoặc lai tạo của giống gà hoặc lợn (đã phân công). Mỗi 1 ghép đôi chính xác được tính là 1 điểm. Không tính điểm trong các trường hợp phạm quy sau: - Trong đội chơi có cùng lúc 2 hay nhiều thành viên lên tham gia. Viết tắt. Viết không chính xác tên giống lợn hoặc gà. Viết sai hình thức ghép đôi theo sự phân công.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_7_bai_34_nhan_giong_vat_nuoi.ppt