Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - Trường THCS Ngô Quyền

Mục iêu :

Kiến thức: giúp học sinh biết được mục đích, phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.

Kĩ năng: giúp học sinh nhận biết được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.

Thái độ: có ý thức tiết kiệm và biết cách bảo quản thức ăn .

- Làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng

 - Dễ tiêu hóa, làm giảm bớt khối lượng, giảm độ thô cứng và khử bỏ chất độc hại.

 

ppt35 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi - Trường THCS Ngô Quyền, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS NGÔ QUYỀN Nhóm: CÔNG NGHỆ 7 KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 : Thức ăn sau khi được tiêu hóa, các chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thụ để làm gì ? Trả lời : Các chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thụ để tạo ra sản phẩm chăn nuôi như: thịt, sữa, trứng, da, lông và năng lượng để làm việc . KiỂM TRA BÀI CŨ Câu 2 : Nêu vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi ? Trả lời : thức ăn cung cấp cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng để vật nuôi hoạt động, chống bệnh tật và cho nhiều sản phẩm. CHẾ BiẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI Bài 39: 16 Tháng Sáu 2022 Mục iêu : Kiến thức: giúp học sinh biết được mục đích, phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Kĩ năng: giúp học sinh nhận biết được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Thái độ: có ý thức tiết kiệm và biết cách bảo quản thức ăn . MỤC ĐÍCH CỦA CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI: 1. Chế biến thức ăn: Một số hình ảnh thức ăn vật nuôi Tại sao người ta phải thái rau khi cho gà, vịt ăn? ? Khi bổ sung ñaäu töông vaøo khaåu phaàn aên cho vaät nuoâi, ngöôøi chaên nuoâi cheá bieán baèng caùch laøm chín ñaäu, sau ñoù nghieàn nhoû môùi cho aên. Taïi sao ? Thái nhỏ, hấp chín, nghiền nát được gọi chung là CHẾ BiẾN THỨC ĂN Mục đích của chế biến thức ăn là gì? MỤC ĐÍCH CỦA CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI: 1. Chế biến thức ăn:  - Làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng - Dễ tiêu hóa, làm giảm bớt khối lượng, giảm độ thô cứng và khử bỏ chất độc hại. Phơi: rơm, khoai, bắp Sấy hạt, ủ xanh là DỰ TRỮ THỨC ĂN. Mục đích của dự trữ thức ăn là gì? MỤC ĐÍCH CỦA CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI: 1. Chế biến thức ăn: -  Giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có nguồn thức ăn cho vật nuôi. 2. Dự trữ thức ăn: II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ BiẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN: 1. Các phương pháp chế biến thức ăn: Thức ăn vật nuôi được chế biến Bằng phương pháp hóa học biểu thị trên các hình: Bằng phương pháp vi sinh vật học biểu thị trên các hình: Bằng phương pháp tạo thức ăn hỗn hợp : . Quan saùt hình 66/SGK-104 roài hoaøn thieän caùc caâu döôùi ñaây: Bằng phương pháp vật lý biểu thị trên các hình:. Thức ăn vật nuôi được chế biến bằng phương pháp vật lý biểu thị trên các hình:. Bằng phương pháp hóa học biểu thị trên các hình: Bằng phương pháp vi sinh vật học biểu thị trên các hình: Bằng phương pháp tạo thức ăn hỗn hợp : . Hình 1 ,2 ,3 Hình 6 ,7 Hình 4 Hình 5 Vậy chế biến thức ăn có những phương pháp nào? Phương pháp Vật lý Cắt ngắn: thức ăn thô xanh Xử lý nhiệt: Thức ăn có chất độc hại, khó tiêu Nghiền nhỏ: hạt, củ Đường hóa: Tinh bột Phương pháp Hóa học Kiềm hóa: Thức ăn nhiều xơ ủ lên men tinh bột Phối trộn nhiều loại thức ăn Phương pháp Vi sinh vật học Tạo thức ăn tổng hợp a.Phương pháp vật lý: Cắt ngắn: thức ăn thô xanh Nghiền nhỏ:thức ăn hạt, củ Xử lý nhiệt: thức ăn có chất độc khó tiêu I.Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn: II.Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn: 1 . Các phương pháp chế biến thức ăn: I.Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn: II.Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn: 1 . Các phương pháp chế biến thức ăn: b.Phương pháp hóa học: Đường hóa: Tinh bột Kiềm hóa: thức ăn nhiều xơ I.Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn: II.Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn: 1 . Các phương pháp chế biến thức ăn: c.Phương pháp vi sinh vật học: Ủ lên men: tinh bột d.Tạo thức ăn hỗn hợp : Trộn nhiều loại thức ăn Ủ CHUA Ủ LÊN MEN NẤU CHÍN CÔNG TÁC Ủ CHUA THỨC ĂN VẬT NUÔI  Coù maáy phöông paùp döï tröõ thöùc aên?  Laøm khoâ  Uû xanh  Phöông phaùp laøm khoâ bieåu thò ôû hình naøo? Hình a,b,c  Phöông phaùp laøm khoâ aùp duïng loaïi thöùc aên naøo?  Ngoaøi phöông phaùp phôi khoâ ngöôøi chaên nuoâi coøn aùp duïng phöông phaùp naøo ñeå laøm khoâ thöùc aên?  Rôm , raï, ngoâ, luùa, khoai, saén  Saáy khoâ baèng than hay baèng ñieän.  Uû xanh aùp duïng cho loaïi thöùc aên naøo?  Thöùc aên töôi xanh nhö: thaân ngoâ, thaân luùa Ñieàn töø thích hôïp vaøo choã troáng: Ñeå döï tröõ thöùc aên trong chaên nuoâi, ngöôøi ta thöôøng duøng phöông phaùp .. vôùi coû, rôm vaø caùc loaïi cuû, haït. Duøng phöông phaùp döï tröõ .. vôùi caùc loaïi rau coû töôi xanh. phôi khoâ uû xanh DẶN DÒ - Học bài 39 và trả lời các câu hỏi SGK/39 Soạn bài 40 Bài học kết thúc rồi!

File đính kèm:

  • pptgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_39_che_bien_va_du_tru_thuc_an_ch.ppt
Giáo án liên quan