Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện - Trường THCS Hồng Bàng

1. DỤNG CỤ

 * Kìm cắt dây

 * Kìm mỏ nhọn

 * Kìm tròn

 * Dao nhỏ

 * Tua vít

 * Mỏ hàn

2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ :

 * Hộp nối dây .

 * Đai ốc nối dây .

 * Dây điện lõi một sợi .

 * Dây điện mềm lõi nhiều sợi

 * Nhựa thông

 * Thiếc hàn

 * Băng dính cách điện

 * Giấy ráp .

 

ppt21 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện - Trường THCS Hồng Bàng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỒNG BÀNG TR ƯỜ NG TRUNG HỌC C Ơ S Ở Ñaëng Höõu Hoaøng CÔNG NGHỆ 9 BÀI 5 THỰC HÀNH NỐI DÂY DẪN ĐIỆN Thời gian 3 tiết I./ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 1. DỤNG CỤ * Kìm cắt dây * Kìm mỏ nhọn * Kìm tròn * Dao nhỏ * Tua vít * Mỏ hàn ---------------- 2. VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ : * Hộp nối dây . * Đai ốc nối dây . * Dây điện lõi một sợi . * Dây điện mềm lõi nhiều sợi * Nhựa thông * Thiếc hàn * Băng dính cách điện * Giấy ráp . ----------------------- 1. Một số kiến thức bổ trợ 2. Quy trình nối dây dẫn II./ N Ộ I DUNG V À TR Ì NH T Ự TH Ự C H À NH Mối nối thẳng Mối nối phân nhánh Mối nối dùng phụ kiện Hãy kể tên các lo ạ i m ố i n ố i d â y d ẫ n đ i ệ n ? a. C á c lo ạ i m ố i n ố i d â y d ẫ n đ i ệ n 1. Một số kiến thức bổ trợ II./ N Ộ I DUNG V À TR Ì NH T Ự TH Ự C H À NH a. C á c lo ạ i m ố i n ố i d â y d ẫ n đ i ệ n * D ẫ n đ i ệ n t ố t * C ó độ b ề n c ơ h ọ c cao * An to à n đ i ệ n * Đả m b ả o v ề m ặ t m ĩ thu ậ t b . Yêu cầu m ố i n ố i II./ N Ộ I DUNG V À TR Ì NH T Ự TH Ự C H À NH 1. Một số kiến thức bổ trợ 2. Quy trình nối dây dẫn Bóc vỏ cách điện Làm sạch lõi Nối dây Kiểm tra mối nối Hàn mối nối Cách điện mối nối H ã y s ắ p x ế p l ạ i c á c c ô ng đ o ạ n cho h ợ p l í II./ N Ộ I DUNG V À TR Ì NH T Ự TH Ự C H À NH 1. Một số kiến thức bổ trợ 2. Quy trình nối dây dẫn Bóc vỏ cách điện Làm sạch lõi Nối dây Kiểm tra mối nối Hàn mối nối Cách điện mối nối N ố i d â y d ẫ n đ i ệ n đượ c th ự c hi ệ n theo tr ì nh t ự : 2.1 _ B ƯỚ C 1 : B Ó C V Ỏ C Á CH Đ I Ệ N B ó c c ắ t v á t B ó c ph â n đ o ạ n ho ặ c C ó th ể b ó c v ỏ c á ch đ i ệ n b ằ ng c á ch n à o ? C ó m ấ y c á ch b ó c v ỏ c á ch đ i ệ n ? C ó 2 c á ch b ó c v ỏ c á ch đ i ệ n Bóc vỏ cách điện bằng dao hoặc Bóc vỏ cách điện bằng kìm tuốt dây click 2.2 _ B ƯỚ C 2 : L À M S Ạ CH L Õ I L à m s ạ ch l õ i b ằ ng gi ấ y r á p ( gi ấ y nh á m ) Ta c ó th ể l à m s ạ ch l õ i b ằ ng d ụ ng c ụ g ì ? T ạ i sao ph ả i l à m s ạ ch l õ i ? Để m ố i n ố i ti ế p x ú c t ố t, t ă ng t í nh d ẫ n đ i ệ n . click 2.3 _ B ƯỚ C 3 : N Ố I D Â Y Uốn gập lõi . Vặn xoắn Kiểm tra mối nối a. N ố i d â y d ẫ n theo đườ ng th ẳ ng ( n ố i n ố i ti ế p ) _ Dây dẫn lõi 1 sợi Dựa vào các yêu câu mối nối , em hãy cho biết mối nối nào đạt yêu câu ? Quan s át hình , e m hãy cho biết trình tự thực hiện nối dây dẫn lõi m ột sợi ? 2.3 _ B ƯỚ C 3 : N Ố I D Â Y a. N ố i d â y d ẫ n theo đườ ng th ẳ ng ( n ố i n ố i ti ế p ) _ Dây dẫn lõi nhiều sợi Quan sát hình , em hãy cho biết trình tự thực hiện nối dây dẫn lõi nhiều sợi ? Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi . Lồng lõi . Vặn xoắn . Kiểm tra mối nối . 2.3 _ B ƯỚ C 3 : N Ố I D Â Y Uốn gập lõi . Vặn xoắn Kiểm tra mối nối b. N ố i rẻ ( n ố i phân nhánh ) _ Dây dẫn lõi 1 sợi Dựa vào các yêu câu mối nối , em hãy cho biết mối nối nào đạt yêu câu ? Quan s át hình , e m hãy cho biết trình tự thực hiện nối dây dẫn lõi m ột sợi ? 2.3 _ B ƯỚ C 3 : N Ố I D Â Y b. N ố i rẻ ( n ố i phân nhánh ) _ Dây dẫn lõi nhiều sợi Quan sát hình , em hãy cho biết trình tự thực hiện nối dây dẫn lõi nhiều sợi ? Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi . Lồng lõi . Vặn xoắn . Kiểm tra mối nối . 2.3 _ B ƯỚ C 3 : N Ố I D Â Y c. N ố i dây dùng phụ kiện _ Nối bằng vít Trình tự thực hiện nối dây dẫn b ằng vít Làm đầu nối . Làm khuyên hở Nối dây Làm khuyên kín 2.3 _ B ƯỚ C 3 : N Ố I D Â Y Quan sát hình , em hãy cho biết trình tự thực hiện nối bằng đai ốc nối dây ? Làm đầu nối thẳng . Nối dây dẫn Kiểm tra mối nối . c. N ố i dây dùng phụ kiện _ Nối bằng đai ốc nối dây 2.4 _ B ƯỚ C 4 : H À N M Ố I N Ố I * T á c d ụ ng : _ T ă ng s ứ c b ề n c ơ h ọ c . _ D ẫ n đ i ệ n t ố t _ Kh ô ng g ỉ * C á ch h à n : _ L à m s ạ ch m ố i n ố i _ L á ng nh ự a th ô ng _ H à n thi ế c m ố i n ố i 2.5 _ B ƯỚ C 5 : CÁCH ĐIỆN M Ố I N Ố I Cách điện mối nối bằng cách quấn băng cách điện N ối dây dẫn theo đường thẳng Nối rẻ III./ C Ủ NG C Ố N ố i d â y d ẫ n đ i ệ n đượ c th ự c hi ệ n theo quy tr ì nh : _ B ướ c 1 : B ó c v ỏ c á ch đ i ệ n _ B ướ c 2 : L à m s ạ ch l õ i _ B ướ c 3 : N ố i d â y _ B ướ c 4 : H à n m ố i n ố i _ B ướ c 5 : C á ch đ i ệ n m ố i n ố i . III./ C Ủ NG C Ố Em hãy cho biết mối nối nào đúng yêu cầu kỹ thuật ? A B C D E 20 Hết bài 5. Chúc thành công!!! E_mail: dhhoang03@yahoo.co.uk Thực hiện tháng 3 năm 2006 Thân ái chào các em Bài học đã chấm dứt , các em chuẩn bị đầy đủ dụng cụ , vật liệu thiết bị cho tiết sau thực hành bài 6 .

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_9_bai_5_thuc_hanh_noi_day_dan_dien_t.ppt