Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo - Năm học 2017-2018 - Trương Thị Bích Hảo

 Cô Höông là cô giáo dạy chúng em hồi lớp 1. Cô vừa hiền dịu, vừa tận tình chỉ bảo cho chúng em từng li từng tí. Nghe tin cô bệnh, chúng em thương cô lắm. Giờ ra chơi, Hân chạy tới chỗ mấy bạn đang nhảy dây ngoài sân báo tin và rủ: Các bạn ơi, chiều nay chúng mình cùng đến thăm cô nhé !

1. Em hãy đoán xem các bạn trong tình huống trên sẽ làm gì khi nghe Hân nói?

 2. Là học sinh cùng lớp, em sẽ làm gì? Vì sao?

HOẠT ĐỘNG 2:

Việc làm nào trong các tranh dưới đây thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy giáo, cô giáo?

Việc làm trong tranh 1, tranh 2, tranh 4, thể hiện lòng kính trọng biết ơn thầy giáo, cô giáo.

Hoạt động 3:

Những việc làm nào sau đây thể hiện lòng biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo?

a/ Chăm chỉ học tập.

b/ Tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.

c/ Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học.

d/ Tích cực tham gia các hoạt động của trường của lớp.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo - Năm học 2017-2018 - Trương Thị Bích Hảo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê !®¹o ®øc 4Người thực hiện: Trương Thị Bích HảoÔN BÀI CŨV× sao chóng ta ph¶i hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha mÑ?BIEÁT ÔN THAÀY GIAÙO, CO GIAÙO .Tieát 1 HOAÏT ÑOÄNG 1. Quan saùt tranh, saém vai theo tình huoáng Cô Höông là cô giáo dạy chúng em hồi lớp 1. Cô vừa hiền dịu, vừa tận tình chỉ bảo cho chúng em từng li từng tí. Nghe tin cô beänh, chúng em thương cô lắm. Giờ ra chơi, Haân chạy tới chỗ mấy bạn đang nhảy dây ngoài sân báo tin và rủ: Các bạn ơi, chiều nay chúng mình cùng đến thăm cô nhé ! TÌNH HUỐNG 1. Em haõy ñoaùn xem caùc baïn trong tình huoáng treân seõ laøm gì khi nghe Haân noùi? 2. Laø hoïc sinh cuøng lôùp, em seõ laøm gì? Vì sao?Hoaït ñoäng 1:HOAÏT ÑOÄNG 2:Vieäc laøm naøo trong caùc tranh döôùi ñaây theå hieän loøng kính troïng, bieát ôn thaày giaùo, coâ giaùo? Hoaït ®éng 2: Vieäc laøm naøo trong caùc tranh döôùi ñaây theå hieän loøng kính troïng, bieát ôn thaày giaùo, coâ giaùo?Tranh 1Tranh 2Tranh 3Tranh 4Tranh 1 Tranh 2Tranh 4ViÖc lµm trong tranh 1, tranh 2, tranh 4, theå hieän loøng kính troïng bieát ôn thaày giaùo, coâ giaùo. THAÛO LUAÄN NHOÙM ÑOÂI. HOAÏT ÑOÄNG 3 Ngoài những việc trên, theo em còn cần làm những gì khác để bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo?Hoạt động 3:Những việc làm nào sau đây thể hiện lòng biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo?a/ Chăm chỉ học tập.b/ Tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.c/ Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học.d/ Tích cực tham gia các hoạt động của trường của lớp.đ/ Lễ phép với thầy giáo, cô giáo.e/ Chúc mừng thầy giáo, cô giáo nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.g/ Chia sẻ với thầy giáo, cô giáo những lúc khó khăn.Troø chôi NGÔI SAO MAY MẮN Ngôi sao may mắn123456Caâu 1 Đây là từ còn thiếu trong c©u hát: “ B«ng hoa . ng¸t ë tr­êng líp em lµ b«ng hoa nhá biÕt v©ng lêi c«”Caâu 2 Từ còn thiếu trong câu thơ: Mẹ của em ở trườngLà cô giáo thương.Caâu 3 Thể hiện lòng biết ơn của học sinh đối với thầy cô giáo.Caâu 4 Khi thầy cô giáo ốm đau ta phải làm gì?Caâu 5 Từ gần nghĩa với từ “ siêng năng”PhÇn quµGhi nhớ Các thầy giáo, cô giáo đã không quản khó nhọc, tận tình dạy dỗ chúng ta nên người. Vì vậy, chúng ta cần phải kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo; cố gắng học tập, rèn luyện để khỏi phụ lòng thầy, cô.Ñaïo Ñöùc BIEÁT ÔN THAÀY GIAÙO, CO GIAÙO (tieát 1 ) Caâu 6 Muốn sang thì bắc cầu KiềuMuốn con chữ thì yêu lấy thầy.PhÇn th­ëng cña b¹n lµ mét trµng ph¸o taycña líp PhÇn th­ëng cña c¸c em lµ bµi h¸t “ B«ng hång tÆng c« ”PhÇn th­ëng cña b¹n lµ 1 ®iÓm A+ Quµ TÆng Dµnh cho ng­êi th¾ng cuécBài học đến đây là hết.CHÚC QUÝ THẦY CÔ VUI- KHOẺ !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_4_bai_7_biet_on_thay_giao_co_giao_nam.ppt