Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tuần 8: Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên (Tiếp theo)

Đọc sách giáo, thao luận nhóm trả lời các câu hỏi sau ?

1. Tại sao các con sông ở Tây Nguyên lắm thác ghềnh ?

2. Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước để làm gì?

3.Các hồ chứa nước du?c xây dựng có tác dụng gì?

Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông. Sông ở Tây Nguyên thường lắm thác ghềnh là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thuỷ điện.

2. Vì sao Tây Nguyên lại có các loại rừng khác nhau?

Vì Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt : Đó là mùa mưa và mùa khô. Nơi có lượng mưa nhiều thì rừng rậm nhiệt đới phát triển, nơi mùa khô kéo dài thì xuất hiện rừng rụng lá mùa khô ( Rừng khộp ).

Thảo luận nhóm đôi: Hãy mô tả cho nhau nghe về rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp dựa vào quan sát tranh ở SGK và các gợi ý sau: Rừng rậm rạp, rừng thưa, rừng thường một loại cây, rừng nhiều loại cây với nhiều tầng, rừng rụng lá mùa khô, xanh quanh năm.

1. Rừng Tây Nguyên có những sản vật gì?

2. Gỗ được dùng để làm gì ?

3. Nêu quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ?

 4. Tại sao chúng ta cần phải bảo vệ và khai thác rừng hợp lý?

 

ppt28 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tuần 8: Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên (Tiếp theo), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi cuõ Caâu 1 : Caây coâng nghieäp naøo ñöôïc troàng nhieàu nhaát ôû Taây Nguyeân ?A- cao suB- cheøC- caø pheâD- hoà tieâuĐỊA LÍ:HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (Tiếp theo).HOẠT ĐỘNG 1: KHAI THÁC SỨC NƯỚC.Quan sát lược đồ hình 4, hãy kể tên một số con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên.soâng Xeâ Xan soâng Xreâ Poâksoâng Ba soâng Ñoàng Nai 1. Taïi sao caùc con soâng ôû Taây Nguyeân laém thaùc gheành ?2. Ngöôøi daân Taây Nguyeân khai thaùc söùc nöôùc ñeå laøm gì?3.Caùc hoà chöùa nöôùc đuợc xaây döïng coù taùc duïng gì?Đọc sách giáo, thao luận nhóm trả lời các câu hỏi sau ?Taïi sao caùc con soâng ôû Taây Nguyeân laém thaùc gheành ? Caùc soâng ôû Taây Nguyeân chaûy qua nhieàu vuøng coù ñoä cao khaùc nhau neân loøng soâng laém thaùc gheành .Ngöôøi daân Taây Nguyeân khai thaùc söùc nöôùc ñeå laøm gì?Ngöôøi ta ñaép ñaäp ngaên soâng taïo thaønh hoà lôùn vaø duøng söùc nöôùc chaûy töø treân cao xuoáng ñeå chaïy tua-bin saûn xuaát ra ñieän .Caùc hoà chöùa nöôùc do nhaø nöôùc vaø nhaân daân xaây döïng coù taùc duïng gì?Caùc hoà chöùa coøn coù taùc duïng giöõ nöôùc , haïn cheá nhöõng côn luõ baát thöôøngHoà lôùn ôû Taây NguyeânHoà chöùa nöôùcNhaø maùy thuyû ñieän Y-a-li (Treân soâng Xeâ Xan)Nhà máy thuỷ điện Y-a-liKẾT LUẬNTây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều con sông. Sông ở Tây Nguyên thường lắm thác ghềnh là điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng sức nước làm thuỷ điện.HOAÏT ÑOÄNG 2Röøng vaø khai thaùc röøng ôû Taây Nguyeân 1. Tây nguyên có những loại rừng nào?Tây nguyên có các loại rừng: Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp.RỪNG RẬM NHIỆT ĐỚIRỪNG KHỘP2. Vì sao Tây Nguyên lại có các loại rừng khác nhau? Vì Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt : Đó là mùa mưa và mùa khô. Nơi có lượng mưa nhiều thì rừng rậm nhiệt đới phát triển, nơi mùa khô kéo dài thì xuất hiện rừng rụng lá mùa khô ( Rừng khộp ).Thảo luận nhóm đôi: Hãy mô tả cho nhau nghe về rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp dựa vào quan sát tranh ở SGK và các gợi ý sau: Rừng rậm rạp, rừng thưa, rừng thường một loại cây, rừng nhiều loại cây với nhiều tầng, rừng rụng lá mùa khô, xanh quanh năm.Moâ taû röøng raäm nhieät ñôùi vaø röøng khoäp ôû Taây NguyeânRÖØNG RAÄM NHIEÄT ÑÔÙIRaäm raïpNhieàu loaïi caây vôùi nhieàu taàng Xanh quanh naêm Moâ taû röøng raäm nhieät ñôùi vaø röøng khoäp ôû Taây NguyeânRÖØNG KHOÄPThöaThöôøng chæ coù moät loaïi caây Ruïng laù vaøo muøa khoâ 1. Rừng Tây Nguyên có những sản vật gì?2. Goã ñöôïc duøng ñeå laøm gì ? 3. Nêu quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ? 4. Tại sao chúng ta cần phải bảo vệ và khai thác rừng hợp lý?Phiếu bài tập1. Rừng Tây Nguyên cho ta gỗ, tre, nứa, mây, song, các loại cây làm thuốc... Ngoài ra rừng còn có nhiều loại thú quý.Caây treñoán caây Caây thoâng Xöù sôû cuûa nhieàu loaïi thuù quyù nhö Xöù sôû cuûa nhieàu loaïi thuù quyù nhö Xöù sôû cuûa nhieàu loaïi thuù quyù nhö Quy trình laøm ra caùc saûn phaåm ñoà goã nhö baøn gheá .. ñoán caây vaän chuyeån goã cöa , xeû goã ñoùng baøn gheá KEÁT LUAÄN:- Tây Nguyên có hai loại rừng chính: Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp. - Röøng ôû Taây Nguyeân coù nhieàu goã vaø caùc laâm saûn quyù khaùc .- Caàn phaûi baûo veä , khai thaùc röøng hôïp lí vaø troàng laïi röøng ôû nhöõng nôi ñaát troáng , ñoài troïc. HOAÏT ÑOÄNG 3Trò chơiTËp lµm gi¸m kh¶o Các em trả lời câu hỏi bằng cách đưa thẻ, nếu tán thành thì đưa thẻ màu đỏ, nếu không tán thành thì đưa thẻ màu xanh.Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên gồm:Khai thác rừngNuôi, đánh bắt thuỷ sảnTrồng rau, hoa, quả xứ lạnhChăn nuôi trên đồng cỏTrồng cây công nghiệp lâu nămKhai thác sức nướcĐỊA LÍ:HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (Tiếp theo).-Chúc các em chăm ngoan - học giỏi

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_tuan_8_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_d.ppt