Bài giảng Hình học Lớp 9 - Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời - Năm học 2017-2018

1. Xác định chiều cao:

a) Nhiệm vụ: Xác định chiều cao của một mà không cần lên đỉnh cột cờ .

Em hãy đọc hiểu sách giáo khoa để tìm hiểu cách xác định chiều cao của một ngọn tháp mà không cần lên đỉnh của tháp.

Hướng dẫn thực hiện: (h34)

Đặt giác kế thẳng đứng cách chân tháp một khoảng bằng a (CD = a), giả sử chiều cao giác kế bằng b (OC = b).

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tính tan .

Từ hướng dẫn của sách giáo khoa, em hãy cho biết làm thế nào để đo được chiều cao của cột cờ mà không cần lên đỉnh của nó?

c) Hướng dẫn thực hiện:

Xác định chiều cao AD của cột cờ

Buớc 1: Chọn điểm (C) đặt giác kế thẳng đứng, cách chân c?t c? (D) một khoảng bằng a.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 31/08/2021 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hình học Lớp 9 - Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Năm học: 2017 - 2018HÌNH HỌC LỚP 9Nhê tØ sè lưîng gi¸c cña gãc nhän, ta cã thÓ tÝnh ®ưîc chiÒu cao vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm mµ kh«ng thÓ ®o trùc tiÕp ®ưîc.ỨNG DỤNG THỰC CÁC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN. THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI1. Xác định chiều cao:Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.Thực hành ngoài trờia) Nhiệm vụ: X¸c ®Þnh chiÒu cao cña mét cột cờ mµ kh«ng cÇn lªn ®Ønh cột cờ .1. Xác định chiều cao:Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.Thực hành ngoài trời* Dông cô:Gi¸c kÕ:Thước cuénM¸y tÝnh bá tóiEm hãy đọc hiểu sách giáo khoa để tìm hiểu cách xác định chiều cao của một ngọn tháp mà không cần lên đỉnh của tháp.1.X¸c ®Þnh chiÒu cao:Hướng dẫn thực hiện: (h34)ĐÆt gi¸c kÕ th¼ng ®øng c¸ch ch©n th¸p mét kho¶ng b»ng a (CD = a), gi¶ sö chiÒu cao gi¸c kÕ b»ng b (OC = b).Quay thanh gi¸c kÕ sao cho khi ng¾m theo thanh nµy ta nh×n thấy ®Ønh A của th¸p . Đọc trên giác kế sè ®o  cña gãc AOB.Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tính tan . TÝnh tæng: AD = b + a.tan và báo cáo kết quả.Từ hướng dẫn của sách giáo khoa, em hãy cho biết làm thế nào để đo được chiều cao của cột cờ mà không cần lên đỉnh của nó? AaCD1. Xác định chiều cao:Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.Thực hành ngoài trờiBưíc 1: Chän ®iÓm (C) ®Æt gi¸c kÕ th¼ng ®øng, c¸ch ch©n cột cờ (D) mét kho¶ng b»ng a. c) Hướng dẫn thực hiện:Xác định chiều cao AD của cột cờAD1. Xác định chiều cao:Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.Thực hành ngoài trờiCbBước 1: Đo chiÒu cao gi¸c kÕ OC = b.OaABCD1. Xác định chiều cao:B­íc 2: Quay thanh gi¸c kÕ sao cho khi ng¾m theo thanh nµy ta nh×n ®ưîc ®Ønh cột cờ (A). X¸c ®Þnh sè ®o  cña gãc AOB. ObaABOCD1. Xác định chiều cao:B­íc 3: Chiều cao của cột cờ: AD = b + a.tan .ba1.X¸c ®Þnh chiÒu cao:B­íc 1: Chän ®iÓm (C) ®Æt gi¸c kÕ th¼ng ®øng, c¸ch ch©n cột cờ (D) mét kho¶ng b»ng a. Đo chiÒu cao gi¸c kÕ OC=b.B­íc 2: Quay thanh gi¸c kÕ sao cho khi ng¾m theo thanh nµy ta nh×n ®­ưîc ®Ønh cột cờ (A). X¸c ®Þnh sè ®o  cña gãc AOB B­íc 3: TÝnh tæng: AD = b + a.tan lµ chiÒu cao cña cột cờ .* Hư­íng dÉn thùc hiÖn : * Bµi to¸n: X¸c ®Þnh chiÒu cao cña mét cột cờ mµ kh«ng cÇn lªn ®Ønh cột cờ .* Dông cô: Giác kế, thước cuộn, ê ke đạc, máy tính bỏ túi.... Gi¶i: ThËt vËy, theo hÖ thøc lưîng trong tam gi¸c OAB vu«ng t¹i B, ta cã OB = a (OB = CD), AOB = . Nªn AB = a. tan  . suy ra AD = BD + AB = OC+AB = b + a. tan ?1 H·y chøng tá r»ng, kÕt qu¶ tÝnh b + a.tan ®­îc ë trªn chÝnh lµ chiÒu cao cña cột cờ ? Bài 5: Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn.Thực hành ngoài trờiTHỰC HÀNHBµi tËp 70(SBT/99)Bµi tËp76(SBT/101)Bµi to¸n h¶i ®¨ngHƯíng dÉn vÒ nhµ: + Lµm c¸c bµi tËp: 70;76 (SBT/ 99, 100, 101).+ Chuẩn bị tiết sau ôn tập chương I

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hinh_hoc_lop_9_bai_5_ung_dung_thuc_te_cac_ti_so_lu.ppt