Bài giảng Kể chuyện Lớp 4 - Tuần 17: Một phát minh nho nhỏ - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Thế là vì sao nhỉ? Mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ!

Em không muốn làm nhà khoa học nữa, định làm bà chủ gia đình hả ?û

Không tin thì anh hãy thử mà xem !

Đó là vì có lực ma sát. Các con lớn lên thì sẽ biết thôi mà !

Thảo luận nhóm đôi trong 3 phút và đặt tên cho từng tranh ứng với nội dung từng đoạn

Ma-ri-a phát hiện ra hiện tượng kì lạï

Ma-ri-a tò mò lẻn ra khỏi phòng khách để làm thí nghiệm

Ma-ri-a làm thí nghiệm với đống bát đĩa. Anh trai xuất hiện và trêu em.

Ma-ri-a và anh trai tranh luận về điều cô bé phát hiên ra.

Người cha ôn tồn giải thích cho hai con.

Theo em Ma-ri-a là người như thế nào?

* Ma-ri-a là người ham thích quan sát, chịu suy nghĩ nên đã phát hiện ra một quy luật của tự nhiên.

Câu chuyện giúp chúng ta hiểu ra điều gì?

* Chỉ có tự tay làm thí nghiệm thì mới khẳng định kết luận của mình là đúng.

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kể chuyện Lớp 4 - Tuần 17: Một phát minh nho nhỏ - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỂ CHUYỆN 4MỘT PHÁT MINH NHO NHỎThế là vì sao nhỉ? Mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ!Em không muốn làm nhà khoa học nữa, định làm bà chủ gia đình hả ?û Không tin thì anh hãy thử mà xem !Đó là vì có lực ma sát. Các con lớn lên thì sẽ biết thôi mà !Thảo luận nhóm đôi trong 3 phút và đặt tên cho từng tranh ứng với nội dung từng đoạnMa-ri-a phát hiện ra hiện tượng kì lạïMa-ri-a làm thí nghiệm với đống bát đĩa. Anh trai xuất hiện và trêu em.Ma-ri-a và anh trai tranh luận về điều cô bé phát hiên ra. Ma-ri-a tò mò lẻn ra khỏi phòng khách để làm thí nghiệmNgười cha ôn tồn giải thích cho hai con.Thế là vì sao nhỉ? Mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ!Em không muốn làm nhà khoa học nữa, định làm bà chủ gia đình hả ?û Không tin thì anh hãy thử mà xem !Đó là vì có lực ma sát. Các con lớn lên thì sẽ biết thôi mà !Theo em Ma-ri-a laø ngöôøi nhö theá naøo? * Ma-ri-a laø ngöôøi ham thích quan saùt, chòu suy nghó neân ñaõ phaùt hieän ra moät quy luaät cuûa töï nhieân.Caâu chuyeän giuùp chuùng ta hieåu ra ñieàu gì? * Chæ coù töï tay laøm thí nghieäm thì môùi khaúng ñònh keát luaän cuûa mình laø ñuùng.Thảo luận nhóm 2 trong 3 phút , kể lại toàn bộ câu chuyện.Thế là vì sao nhỉ? Mình nhất định phải tìm hiểu cho rõ!Em không muốn làm nhà khoa học nữa, định làm bà chủ gia đình hả ?û Không tin thì anh hãy thử mà xem !Đó là vì có lực ma sát. Các con lớn lên thì sẽ biết thôi mà ! - Về nhà kể lại câu chuyện này cho người khác nghe.- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập cuối học kỳ I

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_chuyen_lop_4_tuan_17_mot_phat_minh_nho_nho_truo.ppt
Giáo án liên quan