Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tiết 60: Nhu cầu không khí của thực vật - Phạm Thúy Hồng

Hoạt động 1: Sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp và hô hấp

Không khí gồm những thành phần nào?

Thành phần nào có trong không khí là quan trọng đối với đời sống của thực vật?

Quan sát hình 1 và 2, thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi:

Sơ đồ sự trao đổi khí trong quang hợp của thực vật

Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp của thực vật

Câu hỏi thảo luận:

Trong quang hợp, thực vật hút vào khí gì và thải ra khí gì?

Quá trình quang hợp chỉ xảy ra khi nào?

Trong hô hấp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì?

Quá trình hô hấp xảy ra khi nào?

Điều gì xảy ra nếu một trong hai quá trình trên ngừng hoạt động?

Không khí có vai trò như thế nào đối với đời sống thực vật?

Thực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp. Cây dù được cung cấp đủ nước, chất khoáng và ánh sáng nhưng thiếu không khí cây cũng không sống được.

Nếu quá trình quang hợp hay hô hấp ngừng hoạt động thì thực vật sẽ chết.

 

pptx20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tiết 60: Nhu cầu không khí của thực vật - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Khoa họcTiết : 60 – Tuần : 30BÀI: Nhu cẩu không khí của thực vậtGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngKHOA HỌCKiểm tra bài cũNhững loại cây khác nhau thì cần chất khoáng như thế nào?ABCLiều lượng như nhauNhiều ni- tơ hơnLiều lượng khác nhauSaiSaiĐúngTuần 30, tiết 60:KHOA HỌCKiểm tra bài cũCùng một cây, ở những giai đoạn phát triển khác nhau, nhu cầu về chất khoáng như thế nào?ABCĐều như nhauCũng khác nhauKhông cần chất khoángĐúngSaiSaiKHOA HỌCKiểm tra bài cũNhững cây lấy quả,hạt, lá thì cần nhiều chất khoáng gì?ABCNhiều ka- liNhiều ni- tơ, phốt phoNhiều phốt phoSaiĐúngSaiKHOA HỌCKiểm tra bài cũNhững cây lấy củ thì cần nhiều chất khoáng gì?ABCNhiều ka- liNhiều ni- tơ, phốt phoNhiều phốt phoSaiĐúngSaiKHOA HỌCKiểm tra bài cũTrong trồng trọt, nếu không cung cấp đầy đủ các chất khoáng cho cây sẽ dẫn đến điều gì?Cây sẽ phát triển kém, không ra hoa kết quả được hoặc cho năng xuất thấp.Khoa họcNhu cầu không khí của thực vậtHoạt động 1: Sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp và hô hấpKhởi động:Không khí gồm những thành phần nào?Ô -xiCác - bô- nícNi - tơVi khuẩnBụi, khóiThành phần nào có trong không khí là quan trọng đối với đời sống của thực vật?????Sơ đồ sự trao đổi khí trong quang hợp của thực vậtSơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp của thực vậtQuan sát hình 1 và 2, thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi: Trong quang hợp, thực vật hút vào khí gì và thải ra khí gì?Quá trình quang hợp chỉ xảy ra khi nào?Trong hô hấp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì?Quá trình hô hấp xảy ra khi nào?Điều gì xảy ra nếu một trong hai quá trình trên ngừng hoạt động?Câu hỏi thảo luận:Sơ đồ sự trao đổi khí trong quang hợp của thực vậtSơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp của thực vậtQuan sát hình 1 và 2, thảo luận nhóm 4 và trả lời các câu hỏi: Khí các-bô-nícKhí ô-xiKhí ô- xiKhí các-bô-nícKhí các-bô-nícKhí Ô - xiKhí các-bô-nícKhí ô-xiKhoa họcNhu cầu không khí của thực vậtHoạt động 1: Sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp và hô hấpĐiều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai quá trình trên ngừng hoạt động?Nếu quá trình quang hợp hay hô hấp ngừng hoạt động thì thực vật sẽ chết.Không khí có vai trò như thế nào đối với đời sống thực vật?Thực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp. Cây dù được cung cấp đủ nước, chất khoáng và ánh sáng nhưng thiếu không khí cây cũng không sống được.KẾT LUẬNThực vật cần không khí để quang hợp và hô hấp.Khí các - bô -níc cần cho quá trình quang hợp.Khí ô – xi cần cho quá trình hô hấp.Khoa họcNhu cầu không khí của thực vậtHoạt động 2: Một số ứng dụng thực tế về nhu cầu không khí của thực vậtThực vật “ ăn” gì để sống? Nhờ đâu thực vật thực hiện được điều kì diệu đó?Trong trồng trọt, con người đã ứng dụng nhu cầu về khí các -bô-níc, khí ô-xi của thực vật như thế nào?Khoa họcNhu cầu không khí của thực vậtHoạt động 2: Một số ứng dụng thực tế về nhu cầu không khí của thực vậtLượng khí các-bô-níc có sẵn trong không khíLượng khí các-bô-níc cung cấp Không đủ cho câyLượng khí các-bô-nic tăng gấp đôi Lượng khí các-bô-níc tăng cao hơn gấp đôiCây sẽ chếtCây phát triển cho năng xuất caoCây phát triển bình thườngCây phát triển kémABLàm đất trồng rauBón phânChăm sóc rauLöôïng khí caùc-boâ-níc ôû nhöõng nôi naøy nhö theá naøo?Laøm theá naøo ñeå löôïng khí caùc-boâ-níc ôû nhöõng nôi naøy khoâng taêng cao?Trồng nhiều cây xanh ở đô thị Tuần 30, tiết 60:Khoa họcNhu cầu không khí của thực vật- Thöïc vaät caàn khoâng khí ñeå quang hôïp vaø hoâ haáp.Khí oâ-xi caàn cho quaù trình hoâ haáp cuûa thöïc vaät.Thieáu oâ-xi, thöïc vaät seõ ngöøng hoâ haáp vaø cheát.- Khí caùc-boâ-níc caàn cho quaù trình quang hôïp. Ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän khí caùc-boâ-níc coù trong khoâng khí chæ ñuû cho caây phaùt trieån bình thöôøng. Neáu taêng löôïng khí caùc-boâ-níc leân gaáp ñoâi thì caây troàng seõ cho naêng suaát cao hôn. Nhöng neáu löôïng khí caùc-boâ-níc cao hôn nöõa, caây troàng seõ cheát.Ghi nhớTaïi sao vaøo nhöõng ngaøy trôøi naéng noùng , ñöùng döôùi boùng maùt cuûa moät caùi caây , ta caûm thaáy deã chòu ?Taïi sao ban ñeâm , khoâng neân ñeå chaäu hoa , caây caûnh trong phoøng nguû ñoùng kín cöûa laïi ?Tổng kếtBiện pháp tốt nhất để giảm lượng khí các-bô-níc tăng cao hơn mức cho phép là gì?Giờ học kết thúcKính chúc sức khỏe các thầy côHẸN GẶP LẠI

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_khoa_hoc_lop_4_tiet_60_nhu_cau_khong_khi_cua_thuc.pptx
Giáo án liên quan