Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 6: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (Tiết 1) - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét

Khâu ghép hai mép vải được ứng dụng nhiều trong khâu, may các sản phẩm.

- Đường ghép có thể là đường cong như đường ráp của tay áo, cổ áo,.có thể là đường thẳng như đường khâu túi đựng, khâu áo gối,.

Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuật

Các bước khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần thực hiện các bước sau:

* Vạch dấu đường khâu.

* Khâu lược ghép hai mép vải.

* Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.

1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước:

Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một mảnh vải.

Khâu lược ghép hai mép vải.

Khâu thường theo đường dấu.

 2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai mảnh vải.

 

pptx16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 6: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (Tiết 1) - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ Khâu thường là cách khâu để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau ở hai mặt vải.ĐĐúng giơ Đ, sai giơ S2/ Khâu thường được thực hiện theo chiều từ trái sang phải.SĐúng giơ Đ, sai giơ S3/ Khi khâu thường không thể khâu liền nhiều mũi mới rút chỉ 1 lần.SĐúng giơ Đ, sai giơ S4/ Khâu lại mũi và nút chỉ cuối đường khâu để giữ cho đường khâu không bị tuột chỉ khi sử dụng.. ĐĐúng giơ Đ, sai giơ SKĩ thuật:KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (Tiết 1)Hoạt động 1: Quan sát và nhận xétKhaâu gheùp hai meùp vaûi ñöôïc öùng duïng nhieàu trong khaâu, may caùc saûn phaåm.- Ñöôøng gheùp coù theå laø ñöôøng cong nhö ñöôøng raùp cuûa tay aùo, coå aùo,..coù theå laø ñöôøng thaúng nhö ñöôøng khaâu tuùi ñöïng, khaâu aùo goái,...Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuậtKhâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường ta cần thực hiện các bước sau:* Vạch dấu đường khâu.* Khâu lược ghép hai mép vải.* Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường.Các bước khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường Bước 1: Vạch dấu đường khâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quy trình thực hiện1 cmHình 1 . . . . . . . . . . . . . . Quy trình thực hiệnBước 2: Khâu lược ghép hai mép vảiHình 2Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khaâu caùc muõi khaâu thöôøng caùch ñeàu nhau theo ñöôøng daáu1. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước: Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một mảnh vải.Khâu lược ghép hai mép vải.Khâu thường theo đường dấu. 2. Trước khi khâu lược cần úp hai mặt phải của hai mảnh vải vào nhau. Đường khâu được thực hiện trên mặt trái của hai mảnh vải. Ghi nhớBước 2: Khâu lược ghép hai mép vải . . . . . . . . Bước 1: Vạch dấu đường khâu . . . . . . . . Bước 3: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thườngHoạt động 3: Thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường1 cm . . . . . . . . - Chuẩn bị các vật liệu và dụng cụ để học tiết thực hành Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường .Hoạt động 4: Nhận xét tiết học.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_ki_thuat_lop_4_bai_6_khau_ghep_hai_mep_vai_bang_mu.pptx