Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 17: Câu kể Ai là gì - Trường Tiểu học Ái Mộ B

1. Đọc đoạn văn sau:

Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: “Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi.” Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại.

- Trong đoạn văn, có mấy câu được in nghiêng, đó là những câu nào?

2. Trong ba câu:

- Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.

- Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công.

- Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ đấy.

*Câu giới thiệu:

câu nào dùng để giới thiệu, câu nào dùng nêu nhận định về bạn Diệu Chi?

* Câu nêu nhận định:

Nhận xét:

- Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.

- Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công.

 Câu văn được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó gọi là Câu kể – Ai là

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 17: Câu kể Ai là gì - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂULỚP 4Ôn bài cũ1. Em hãy kể tên các kiểu câu kể đã học.Câu kể Ai làm gi ?Câu kể Ai thế nào ?2. Đặt câu với loại câu kể Ai làm gì?3. Đặt câu với loại câu kể Ai thế nào? Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: “Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi.” Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại.- Trong đoạn văn, có mấy câu được in nghiêng, đó là những câu nào?Câu kể - Ai là gì ?Nhận xét:Luyện từ và câu1. Đọc đoạn văn sau:- Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.2. Trong ba câu: câu nào dùng để giới thiệu, câu nào dùng nêu nhận định về bạn Diệu Chi?- Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công.- Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ đấy. *Câu giới thiệu:* Câu nêu nhận định:Nhận xét:- Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.- Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công.- Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ đấy. *Câu giới thiệu:* Câu nêu nhận định: Câu văn được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó gọi là Câu kể – Ai là gì?Nhận xét:- Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.3. Trong các câu: bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? bộ phận nào trả lời câu hỏi Là gì (là ai, là con gì)?- Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công.- Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ đấy. Nhận xét:Câu kểAi (c¸i gì, con gì)?Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.Đâylà Diệu chi bạn mới của lớp ta.Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công.Bạn Diệu Chilà học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công.Bạn ấy là một hoạ sĩ nhỏ đấy.Bạn ấylà một hoạ sĩ nhỏ đấy.Chủ ngữVị ngữNhận xét:Câu kể Chủ ngữVị ngữ 4. Kiểu câu Ai là gì? khác hai kiểu câu đã học Ai làm gì? Ai thế nào? ở chỗ nào?Ai làm gì?Ai thế nào? Ai là gì?Ai( con gì? Cái gì?)Làm gì?Ai( con gì? Cái gì?)Thế nào?Ai( con gì? Cái gì?)Là gì( là ai? Là con gì?)Ba kiểu câu này khác nhau chủ yếu ở bộ phận vị ngữNhận xét:Câu kể Ai là gì?Ai( con gì? Cái gì?)Là gì( là ai? Là con gì?)Giới thiệu hoặc nhận địnhTác dụngVị ngữChủ ngữNhận xét:*Ghi nhí: C©u kÓ Ai lµ g×? gåm hai bé phËn. Bé phËn thø nhÊt lµ chñ ng÷ tr¶ lêi c©u hái: Ai (c¸i g×, con g×)? Bé phËn thø hai lµ vÞ ng÷ tr¶ lêi c©u hái: Lµ g× (lµ ai, lµ con g×)? C©u kÓ Ai lµ g×? ®­îc dïng ®Ó giíi thiÖu hoÆc nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ng­êi, mét vËt nµo ®ã .C©u kÓ - Ai lµ g× ?Luyện từ và câuBµi 1: T×m c©u kÓ Ai lµ g×? vµ nªu t¸c dông cña nã.C©u kÓ Ai lµ gì ? T¸c dông Th× ra ®ã lµ mét thø m¸y céng trõ mµ Pa-xcan ®· ®Æt hÕt t×nh c¶m cña ng­êi con vµo viÖc chÕ t¹o. §ã chÝnh lµ chiÕc m¸y tÝnh ®Çu tiªn trªn thÕ giíi, tổ tiªn cña nh÷ng chiÕc m¸y tÝnh ®iÖn tö hiÖn ®¹i.Giíi thiÖu vÒ thø m¸y míi .Nªu nhËn ®Þnh vÒ gi¸ trÞ cña chiÕc m¸y tÝnh .* LuyÖn tËp:C©u kÓ - Ai lµ g× ?Luyện từ và câuC©u kÓ Ai lµ gì ? T¸c dông - M­êi ngãn tay lµ lÞch.- LÞch l¹i lµ trang s¸ch. - Nªu nhËn ®Þnh c) SÇu riªng lµ lo¹i tr¸i quý cña miÒn Nam. Nªu nhËn ®Þnh bao hµm c¶ ý giíi thiÖu vÒ tr¸i sÇu riªng .* LuyÖn tËp:b) - L¸ lµ lÞch cña c©y - C©y l¹i lµ lÞch ®Êt - Tr¨ng lÆn råi tr¨ng mäc Lµ lÞch cña bÇu trêi.Bµi 1: T×m c©u kÓ Ai lµ g×? vµ nªu t¸c dông cña nã . - Nªu nhËn ®Þnh - Nªu nhËn ®Þnh - Nªu nhËn ®Þnh - Nªu nhËn ®Þnh C©u kÓ - Ai lµ g× ?Luyện từ và câuBµi 2: Dïng c©u kÓ Ai lµ g×? giíi thiÖu vÒ c¸c b¹n trong líp em (hoÆc giíi thiÖu tõng ng­êi trong gia ®×nh em)* LuyÖn tËp: M×nh giíi thiÖu víi DiÖu Chi mét sè thµnh viªn cña líp m×nh nhÐ. §©y lµ b¹n Thu H­¬ng. Thu H­¬ng lµ líp tr­ëng líp ta. §©y lµ b¹n H­ng. B¹n H­ng lµ häc sinh giái to¸n. Cßn m×nh lµ Thanh Th¶o tæ tr­ëng tæ 1. C©u kÓ - Ai lµ g× ?Luyện từ và câu*Ghi nhí: C©u kÓ Ai lµ g×? gåm hai bé phËn. Bé phËn thø nhÊt lµ chñ ng÷ tr¶ lêi c©u hái: Ai (c¸i g×, con g×)? Bé phËn thø hai lµ vÞ ng÷ tr¶ lêi c©u hái: Lµ g× (lµ ai, lµ con g×)? C©u kÓ Ai lµ g×? ®­îc dïng ®Ó giíi thiÖu hoÆc nªu nhËn ®Þnh vÒ mét ng­êi, mét vËt nµo ®ã .C©u kÓ - Ai lµ g× ?Luyện từ và câuDẶN DÒ:- Xem lại bài, học thuộc ghi nhớ.- Chuẩn bị bài “Vị ngữ trong câu kể-Ai là gi?” cho tiết học sau.Chúc các em học tập tốtChúc quí thầy cô mạnh khỏe.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_17_cau_ke_ai_la_gi_truo.ppt