Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 9: Động từ - Trường Tiểu học Thanh Am

I. NHẬN XÉT

. Đọc đoạn văn sau:

 Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai

 Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn.

 Theo Thép Mới

2. Tìm các từ:
- Chỉ hoạt động:
+ Của anh chiến sĩ:
+ Của thiếu nhi:
- Chỉ trạng thái của các sự vật:
+ Dòng thác:
+ Lá cờ:

 Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

1/ Viết tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy:

- Các hoạt động ở nhà: M: quét nhà

- Các hoạt động ở trường: M: làm bài

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 9: Động từ - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừngCác cô giáo về dự giờLớp 4A3 Vua Mi – Đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. ÔN BÀI CŨT×m danh tõ chung, danh tõ riªng trong ®o¹n v¨n sau:1. Đọc đoạn văn sau: Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Theo Thép Mới2. Tìm các từ: - Chỉ hoạt động: + Của anh chiến sĩ: + Của thiếu nhi: - Chỉ trạng thái của các sự vật: + Dòng thác: + Lá cờ:I. NHẬN XÉT Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.II. GHI NHỚIII. LUYỆN TẬP1/ Viết tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy:- Các hoạt động ở nhà: M: quét nhà- Các hoạt động ở trường: M: làm bàiBài 2: Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau:a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.Nhà vua: - Để làm gì?Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận. Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng . Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!Bài 2: Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau:a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.Nhà vua: - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.Nhà vua: - Để làm gì?Yết Kiêu: - Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận. Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng . Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!H·y kÕt hîp c¸c tõ: h·y, ®õng, chí ë ®»ng tr­íc c¸c tõ trong khung sao cho hîp nghÜa: Động từDanh từTính từLưu ý: Muốn xác định đúng động từ trong câu chúng ta có thể kết hợp với các từ hãy, đừng, chớ. th«ng minhch¬i bãngthµnh phèTRÒ CHƠI:XEM KỊCH CÂMNãi tªn c¸c ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i ®­îc b¹n thÓ hiÖn b»ng cö chØ, ®éng t¸c kh«ng lêi.C¸ch ch¬i:Líp chia hai ®éi. Mçi ®éi cö 3 ng­êi lªn ch¬i.Hai ®éi ch¬i cã 1 phót suy nghÜ, khi ch¬i, tõng ®éi cö mçi ng­êi thÓ hiÖn mét ®éng tõ.§éi Xanh thÓ hiÖn ®éng tõ th× ®éi §á ®o¸n. NÕu ®o¸n ®óng, ®éi §á sÏ ®­îc 10 ®iÓm, nÕu ®o¸n sai, ®éi Xanh sÏ ®­îc 10 ®iÓm ( cho mét §T)T­¬ng tù ®éi §á thÓ hiÖnKÕt thóc trß ch¬i, ®éi nµo nhiÒu ®iÓm h¬n ®éi ®ã sÏ th¾ngDẶN DÒKhi viÕt v¨n kÓ chuyÖn, dïng ®éng tõ ®Ó kÓ hµnh ®éng, tr¹ng th¸i cña nh©n vËtHäc thuéc ghi nhí, t×m thªm c¸c ®éng tõ bæ sung cho bµi 1.Xem bài sau: ¤n tËp Giê häc kÕt thócChóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_9_dong_tu_truong_tieu_h.ppt
Giáo án liên quan