Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Bài 17: Chương trình con và phân loại

Đoạn chương trình tính an

Luythua1:=1.0;
For i:=1 to n Do Luythua1:=luythua1*a;

Luythua2:=1.0;
For i:=1 to m Do Luythua2:=luythua2*b;

Luythua2:=1.0;
For i:=1 to m Do Luythua2:=luythua2*b;

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 579 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Bài 17: Chương trình con và phân loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
17:CHÖÔNG TRÌNH CON VAØ PHAÂN LOAÏITiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại1. Khái niệm chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:a.Bài toán:TLuythua = an + bm + cp + dqa.Bài toán: tính tổng 4 lũy thừa: TLuythua = an + bm + cp + dq- Mỗi HS viết đoạn chương trình để tính lũy thừa của: an, bm, cp, dqTiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại1. Khái niệm chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:a.Bài toán: tính tổng 4 lũy thừa: TLuythua = an + bm + cp + dqLuythua1:=1.0; For i:=1 to n Do Luythua1:=luythua1*a;Đoạn chương trình tính anLuythua2:=1.0; For i:=1 to m Do Luythua2:=luythua2*b;Đoạn chương trình tính bmKết quả:Luythua3:=1.0; For i:=1 to p Do Luythua3:=luythua3*c;Đoạn chương trình tính cpLuythua4:=1.0; For i:=1 to q Do Luythua4:=luythua4*d;Đoạn chương trình tính dqa.Bài toán:TLuythua = an + bm + cp + dqTiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại1. Khái niệm chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:a.Bài toán: tính tổng 4 lũy thừa: TLuythua = an + bm + cp + dqLuythua1:=1.0; For i:=1 to n Do Luythua1:=luythua1*a;Program Tinh_tong; Var TLuyhua, Luythua1, Lthua2,Lthua3,Lthua4:real; a,b,c,d:real; I,n,m,p,q:Integer; Begin Write(‘Hay nhap du lieu theo thu tu a,b,c,d,n,m,p,q:’); Readln(a,b,c,d,n,m,p,q);Luythua2:=1.0; For i:=1 to m Do Luythua2:=luythua2*b;Chương trình:Luythua3:=1.0; For i:=1 to p Do Luythua3:=luythua3*c;Luythua4:=1.0; For i:=1 to q Do Luythua4:=luythua4*d;a.Bài toán: TLuyhua:=Luythua1+ Luythua2+ Luythua3+ Luythua4; Writeln(‘Tong Luy thua =‘, TLuythua:8:4); Readln; End. Hãy nhận xét về cách viết chương trình trên?TLuythua = an + bm + cp + dqTiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại1. Khái niệm chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:a.Bài toán: tính tổng 4 lũy thừa: TLuythua = an + bm + cp + dqLuythua1:=1.0; For i:=1 to n Do Luythua1:=luythua1*a;Program Tinh_tong; Var TLuyhua, Luythua1, Lthua2,Lthua3,Lthua4:real; a,b,c,d:real; I,n,m,p,q:Integer; Begin Write(‘Hay nhap du lieu theo thu tu a,b,c,d,n,m,p,q:’); Readln(a,b,c,d,n,m,p,q);Luythua2:=1.0; For i:=1 to m Do Luythua2:=luythua2*b;Chương trình:Luythua3:=1.0; For i:=1 to p Do Luythua3:=luythua3*c;Luythua4:=1.0; For i:=1 to q Do Luythua4:=luythua4*d;a.Bài toán: TLuyhua:=Luythua1+ Luythua2+ Luythua3+ Luythua4; Writeln(‘Tong Luy thua =‘, TLuythua:8:4); Readln; End. Nhận xét: - Có thể chia chương trình lớn (chương trình chính) thành các khối nhỏ (Mođun). Mỗi khối bao gồm những lệnh để giải một bài toán con nào đó => Mỗi khối sẽ được xây dụng thành một chương trình con.TLuythua = an + bm + cp + dqTiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại1. Khái niệm chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:a.Bài toán: tính tổng 4 lũy thừa: TLuythua = an + bm + cp + dqa.Bài toán:TLuythua = an + bm + cp + dqNhận xét: Chương trình chính được xây dựng từ các chương trình con và chương trình con cũng có thể được xây dựng từ những chương trình con khác. Các lập trình trên gọi là phương pháp lập trình có cấu trúc và chương trình xây dựng được gọi là chương trình có cấu trúc.Chương trình con là dãy các lệnh mô tả một số thao tác nhất định và có thể được thực hiện từ nhiều vị trí trong chương trìnhb. Định nghĩa chương trình con:b. Định nghĩa chương trình con:Tiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:a.Phân loại: Có 2 loại chương trình con trong nhiều ngôn ngữ lập trình- Hàm (Function): là chưong trình con thực hiện một số thao tác nào đó và trả về một giá trị qua tên của nó.- Thủ tục(Procedure): là chương trình con thực hiện các thao tác nhất định nhưng không trả về giá trị nào qua tên của nó.- Thủ tục vào / ra : Readln / Writeln.. - Thủ tục xử lý xâu: Delete, Insert..a.Phân loại:Ví dụ:Tiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:b.Cấu trúc chương trình con (CTC):a.Phân loại:[]Dùng để khai báo tên CTC, nếu là hàm phải khai báo kiểu dữ liệu cho giá trị trả về của hàmKhai báo biến cho dữ liệu vào ra, các hằng và biến dùng trong chương trình conLà dãy các câu lệnh thực hiện để từ những dữ liệu vào ta nhận dữ liệu ra hay kết quả mong muốn Dựa vào SGK_Tr 94 hãy ghép cặp sao cho đúng với ý nghĩa của từng thành phần của CTC (tgian:3 phút)A ?B ?C ?b.Cấu trúc chương trình con (CTC):Tiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:b.Cấu trúc chương trình con:a.Phân loại:[]Dùng để khai báo tên CTC, nếu là hàm phải khai báo kiểu dữ liệu cho giá trị trả về của hàmKhai báo biến cho dữ liệu vào ra, các hằng và biến dùng trong chương trình conLà dãy các câu lệnh thực hiện để từ những dữ liệu vào ta nhận dữ liệu ra hay kết quả mong muốnb.Cấu trúc chương trình con (CTC):BCATiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:b.Cấu trúc chương trình con: a.Phân loại:Ví dụ: Chương trình con của bài toán: tính lũy thừa xk được viết:b.Cấu trúc chương trình con (CTC):Các biến x và k được gọi là tham số hình thức, dùng để khai báo cho dữ liệu vào/ ra của chương trình conFunction Luythua(x:real; k:integer):real; Var i:Integer; tich:real;Begin Tich:=1.0; For i:=1 to k Do Tich:=tich*x; Luythua:=tich; End;Tiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:b.Cấu trúc chương trình con: a.Phân loại:Function Luythua(x,real; k:integer):real;[] Var i:Integer;Begin Tich:=1.0; For i:=1 to k Do Tich:=tich*x; Luythua:=tich; End;Chương trình con của bài toán: tính lũy thừa xk được viết:b.Cấu trúc chương trình con (CTC): Var i:Integer; Biến i được gọi là biến cục bộ, nó có tác dụng trong chương trình khởi tạo ra nó hoặc CTC cấp thấp hơn; Không thể sử dụng trong chương trình chính và các CTC khác. Biến được khai báo trong chương trình chính gọi là biến toàn cục, nó có tác dụng trong toàn bộ chương trình.Tiết: Tuần: 29Chương VI: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚCBài 17: Chương trình con và phân loại2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:1. Khái niệm chương trình con:2. Phân loại và cấu trúc của chương trình con:d. Lợi ích của việc sử dụng chương trình con:a.Phân loại:b.Cấu trúc chương trình con (CTC):c.Thực hiện chương trình con:- Tránh việc lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh trong chương trình - Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình lớn. - Phục vụ cho quá trình trừu tượng hoá. - Mở rộng khả năng ngôn ngữ - Thuận lợi cho phát triển, nâng cấp chương trìnhd. Lợi ích của việc sử dụng chương trình con:HS xem SGK_Trang 93, hãy nêu lợi ích của việc sử dụng chương trình conCủng cố

File đính kèm:

  • pptBai giang Bai 17.ppt