Đề Thi thử đại học

1/ Chất phóng xạ S1 có chu kỳ T1, Chất phóng xạ S2 có chu kỳ T2. Biết T2 = 2 T1. Sau khoảng thời gian t = T2 thì :

 a.Chất phóng xạ S1 bị phân rã 3/4, chất phóng xạ S2 còn 1/2. b.Chất phóng xạ S1 bị phân rã 3/4, chất phóng xạ S2 còn 1/4.

 c.Chất phóng xạ S1 bị phân rã 1/2, chất phóng xạ S2 còn 1/2. d.Chất phóng xạ S1 bị phân rã 1/8, chất phóng xạ S2 còn 1/2.

2/ Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là 2,5 năm. Sau 1 năm, tỉ số giữa số hạt nhân còn lại và số hạt nhân ban đầu là :

 a. 0,4 b. 0,242 c. 0,758 d. 0,082

3/ Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Khi đó năng lượng dao động là 0,05J, độ lớn lớn nhất và nhỏ nhất của lực đàn hồi của lò xo là 6N và 2N. tìm chu kì và biên độ dao động. Lấy g = 10m/s2.

A. T 0,63s; A = 10cm B. T 0,31s; A = 5cm C. T 0,63s; A = 5cm D. T 0,31s; A = 10cm

4/. Bước sóng của các vạch quang phổ của nguyên tử hiđrô được tính theo công thứcRH= 1,097.107(m-1). Tính bước sóng của vạch thứ 2 trong dãy Balmer

A. 486ìm B. 486nm C. 4,86ìm D. 4,86nm

5/ Chiếu lần lươt hai bức xạ 1 =0,555m và 2 =0,377m vào catốt 1 tế bào quang điện thì thấy HĐT hãm có độ lớn

 gấp 4 lần nhau.Tìm giới hạn quang điện của kim loại làm catốt?

 a. 0,4224m. b. 0,5665m. c. 0,6226m. d. 0,6586m.

6/ Dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm hai phần tử mắc nối tiếp trễ pha /6 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch.Hai phần

 tử đó là: a .Điện trở R cuộn cảm C. b. Điện trở R, tụ điện L. c. Cuộn cảm L, tụ điện C. d. Có thể R và C hoặc R và L.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 523 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề Thi thử đại học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1/ Chất phóng xạ S1 có chu kỳ T1, Chất phóng xạ S2 có chu kỳ T2. Biết T2 = 2 T1. Sau khoảng thời gian t = T2 thì : a.Chất phóng xạ S1 bị phân rã 3/4, chất phóng xạ S2 còn 1/2. b.Chất phóng xạ S1 bị phân rã 3/4, chất phóng xạ S2 còn 1/4. c.Chất phóng xạ S1 bị phân rã 1/2, chất phóng xạ S2 còn 1/2. d.Chất phóng xạ S1 bị phân rã 1/8, chất phóng xạ S2 còn 1/2. 2/ Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là 2,5 năm. Sau 1 năm, tỉ số giữa số hạt nhân còn lại và số hạt nhân ban đầu là : a. 0,4 b. 0,242 c. 0,758 d. 0,082 3/ Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Khi đó năng lượng dao động là 0,05J, độ lớn lớn nhất và nhỏ nhất của lực đàn hồi của lò xo là 6N và 2N. tìm chu kì và biên độ dao động. Lấy g = 10m/s2. A. T » 0,63s; A = 10cm B. T » 0,31s; A = 5cm C. T » 0,63s; A = 5cm D. T » 0,31s; A = 10cm 4/. Bước sóng của các vạch quang phổ của nguyên tử hiđrô được tính theo công thứcRH= 1,097.107(m-1). Tính bước sóng của vạch thứ 2 trong dãy Balmer A. 486μm B. 486nm C. 4,86μm D. 4,86nm 5/ Chiếu lần lươt hai bức xạ 1 =0,555m và 2 =0,377m vào catốt 1 tế bào quang điện thì thấy HĐT hãm có độ lớn gấp 4 lần nhau.Tìm giới hạn quang điện của kim loại làm catốt? a. 0,4224m. b. 0,5665m. c. 0,6226m. d. 0,6586m. 6/ Dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm hai phần tử mắc nối tiếp trễ pha p/6 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch.Hai phần tử đó là: a .Điện trở R cuộn cảm C. b. Điện trở R, tụ điện L. c. Cuộn cảm L, tụ điện C. d. Có thể R và C hoặc R và L. 7/ Chiếu lần lượt hai bức xạ cĩ bước sĩng l1 = 400 nm và l2 = 0,25 mm lên catốt của một tế bào quang điện thấy vận tốc ban đầu cực đại của các electrơn quang điện cĩ độ lớn gấp đơi nhau. Giới hạn quang điện của kim loại đĩ là: A. l0 = 0,555 mm B. l0 = 0,5 mm C. l0 = 0,6 mm D. l0 = 0,4 mm 8/ Một chất phĩng xạ cĩ chu kỳ bán rã T = 10s. Độ phĩng xạ ban đầu của chất đĩ là 2.107Bq. Số nguyên tử còn lại sau 30s là A.3,6.108 Bq B. 3,6.10Bq C. 7,2. 10 Bq D. 2. 108 Bq 9/ M¹ch R, L, C nèi tiÕp R= 100W , L = 1/p (H) , C = 10-4/ 2p (F). Cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch: u= 200sin 100pt (V). BiĨu thøc cđa hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén d©y uL cã d¹ng : A. uL = 100sin(100pt - p/6) V B. uL = 200sin(100pt + 3p/4) V . B. uL = 200sin(100pt + p/4) V D.uL = 100sin(100pt - p/3) V 10/ Một biến trở mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C= 10-4/ π F rồi mắc vào mạng điện xoay chiều 100V-50Hz, điều chỉnh biến trở để công suất đoạn mạch cực đại. Khi đó giá trị của biến trở và công suất là: a. 50W, 100W. b. 100W, 200W. c. 100W, 50W. d. 200W, 100W. 11/ Một con lắc đơn gồm có khối lượng 45g, được treo vào 1 sợi dây có chiều dài l=10dm. Tích điện cho quả cầu 1 điện tích q= -8.10-5C, rồi cho dao động trong điện trường có phương thẳng đứng ,ta thấy chu kì dao động tăng 3 lần. Độ lớn của điện trường là A.15.103(V/m). B. 10.103(V/m). C. 5.103(V/m). D. 20.103(V/m). 12/ Một con lắc lị xo treo thẳng đứng cĩ vật nặng khối lượng m = 100g đang dao động điều hịa. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 31,4 cm/s và gia tốc cực đại của vật là 4 m/s2. Lấy 2 = 10. Độ cứng của lị xo là A. 16 N/m B. 6,25 N/m C. 160 N/m D. 625 N/m 13/ Cho mạch dao động LC lý tưởng cĩ độ tự cảm L = 1 mH. Khi trong mạch cĩ một dao động điện từ tự do thì đo được cường độ dịng điện cực đại trong mạch là 1 mA, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 10V.Điện dung C của tụ điện cĩ giá trị là A. 10F B. 0,1F C. 10 pF D. 0,1 pF 14/ Tính số lượng phân tử trong 1g khí oxy( O2) biết nguyên tử lượng của O2 là 15,999 A. 18,8.1018 B. 18,8.1021 C. 1,88.109 D. 188. 1021 15/ Một mạch dao động khi dùng tụ điện C1 thì tần số riêng của mạch là f1 =30 kHz, khi dùng tụ điện C2 thì tần số riêng của mạch là f2 =40 kHz. Khi mạch dao động dùng hai tụ ghép song song thì tần số riêng của mạch là: a. 35KHz b. 24KHz c. 50Hz d. 48KHz 16/ Một dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở R= 50() nhúng trong một nhiệt lượng kế chứa nột lít nước. Sau 7 phút, nhiệt lượng của nhiệt kế tăng 200C nhiệt dung riêng của nước C= 4200J/ kgđộ Xác định cường độ cực đại của dòng điện a. A b. 2A c. 1A d. 2A 17/ Một con lắc lò xo có độ cứng K=150N/m và có năng lượng dao động 0,12J. Khi con lắc có li độ 2cm thì vận tốc của nó là 1m/s. Biên độ và chu kì dao động là a. 0,04m & 0,28s. b.4cm & 0,22s. c. 2cm & 0,22s. d.0,2m & 0,28s. 18/ Để xác định thông số của cuộn dây, người ta tiến hành 2 lần TN như sau - Khi cho U1= 60V,f1 = 50Hz thì I1 =10A. - Khi cho U2= 60V,f2= 100Hz thì I2 =6A. Tìm R và L? a. R= 38,4 và L=0,146H. b. R= 3,84 và L=0, 0146H. c. R= 384 và L=0,146H. d. R= 0,384 và L=0,0146H. 19/ Chất phóng xạ có chu kì bán rã 5570 năm. Tính khối lượng có độ phóng xạ 5Ci là a. 109g. b. 1,09g. c. 2,19g. d. 219g. 20/ Thấu kính bằng thủy tinh cĩ chiết suất là 1,6; khi đặt trong khơng khí cĩ độ tụ là D. Khi đặt trong nước, chiết suất là 4/3, nĩ cĩ độ tụ là D' thì: A. D = D'/3 B. D' = – 3D C. D' = – D/3 D. D' = D/3 21/ Một con lắc đơn có khối lượng 0,5g, chu kì 2/5 (s). Lực căng dây ở vị trí cân bằng, cos =0,99, lấy g=9,8 m/s2 là A. 4,9.10-3N. B. 5.10-3N. C. 49.10-3N. D. 50.10-3N. 22/Cho một tia sáng đi từ không khí lần lượt qua 3 môi trường trong suốt (1), (2) và (3). Với cùng một góc tới i, góc khúc xạ tương ứng lần lượt là r1,r2 và r3 ; biết r1<r2<r3. Hiện tượng phản xạ toàn phần phần không bao giờ xảy ra khi ánh sàng truyền từ A. môi trường (1) tới môi trường (3). C. môi trường (2) tới môi trường (1). B. môi trường (1) tới môi trường (2). D. môi trường (2) tới môi trường (3). 23/ Chu kì của C0 là 5,33năm. Độ phóng xạ ban đầu của 1kg chất C0 là A. 4.1017 (Bq). B. 8.1017 (Bq). C. 2.1017 (Bq). D. 4.1016 (Bq). 24/ Hiệu điện thế chiều giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 100 sin (100Л t +Л/6) V; dòng điện qua mạch khi đó có biểu thức i= 2sin (100Л t -Л/6)A. Công suất tiêu thụ của mạch là : a. 50W ; b. 100W ; C. 50W ; D. 100W. 25/ Một kính hiển vi: vật kính cĩ tiêu cự 8mm, thị kính cĩ tiêu cự 5cm. Khi ngắm chừng vơ cực cĩ độ bội giác là 80. Cho khoảng thấy rõ ngắn nhất là 25cm. Hỏi khoảng cách giữa hai kính cĩ giá trị nào sau đây: A. O1O2 = 1,86dm B. O1O2 = 5,8cm C. O1O2 = 12,8cm D. O1O2 = 25cm 26/ Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ; cuộn dây thuần cảm. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa A và B là 200V, UC =UR = 2UL. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là: A. 180V. B. 120V . C. 145V. D. 100V. 27/ Một con lắc lò xo gồm quả cầu m = 10g dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 2sin(10t +/6) cm.Độ lớn lực phục hồi cực đại là: A. 4N B. 0,2N C. 2N D. 1N 28/ Một vật khối lượng m = 400g treo vào 1 lò xo độ cứng K = 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật tại trung điểm của vị trí cân bằng và vị trí biên có độ lớn là: A. 200/2 cm/s . B. 20 cm/s. C. 10 cm/s D. 20/2cm/s 29/ 29/ Cho đoạn mạch RLC, R=10W, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều thì dòng điện qua cuộn dây sớm pha p/4 so với u và trể pha p/4 so với uRL. Cảm kháng và dung kháng của mạch là : A.ZL=20W, Zc=20W. B. ZL=10W, Zc=10W. C. ZL=20W, Zc=10W. D. ZL=10W, Zc=20W. 30/ Giữa hai điểm A và B của đoạn mạch xoay chiều chỉ có R hoạc L hoặc chỉ có C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là u = 200sin (100t) V. Dòng điện qua mạch i=2sin (100t +/2 )A. Kết luận nào sau đây là đúng A. Mạch có R= 100. B. Mạch có L= 1/(H). C. Mạch có C = 10-4/(F). D. Kết quả khác. 31/ Hạt nhân hêli (He) cĩ năng lượng liên kết là 28,4MeV; hạt nhân liti (Li) cĩ năng lượng liên kết là 39,2MeV; hạt nhân đơtêri (D) cĩ năng lượng liên kết là 2,24MeV. Hãy sắp theo thứ tự giảm dần về tính bền vững của ba hạt nhân này. A. liti, hêli, đơtêri. B. đơtêri, hêli, liti. C. hêli, liti, đơtêri. D. đơtêri, liti, hêli. 32/ Một con lắc lị xo dao động điều hồ trên mặt phẳng nằm ngang, quanh vị trí cân bằng O, giữa hai điểm biên B và C. Trong giai đoạn nào thì vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc? A. B đến C. B. O đến B. C. C đến B. D. C đến O. 33/ Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, với L biến thiên u = 100sin 100t (V). R=100; C= 100/2 (). Tìm L để UC =200V A. 1/(H) B. 2/(H) C. 1/2(H) D. /(H) 34/ Năng lượng của quỹ đạo dừng thứ n của nguyên tử Hyđrô là E=eV. Tính 2 bước sóng giới hạn của dãy quang phổ Ban me (do e- chuyển từ quỹ đạo có mức năng lượng cao hơn về mức n=2) A.= 3,657 μm,= 0,365 μm. B. = 1,05 μm,= 0,854 μm. C.= 0,657 μm, = 0,365 μm. D.= 0,126 μm,= 0,657 μm. 35/ Tính độ lớn của cường độ dịng điện qua cuộn dây khi năng lượng điện trường của tụ điện bằng 3 lần năng lượng từ trường của cuộn dây. Biết cường độ cực đại qua cuộn dây là 36mA. A. 18mA. B. 12mA. C. 9mA. D. 3mA 36/ Vật sáng AB vuơng gĩc trục chính của thấu kính sẽ cĩ ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là A. 25 cm B. 16 cm C. 20 cm D. 40 cm 37/ Chất phĩng xạ cĩ chu kì bán rã 8 ngày đêm, khối lượng ban đầu 100g. Sau 32 ngày đêm khối lượng chất phĩng xạ bị phân rã là A. 6,25g. B. 937,5 g. C. 6,25mg. D. 93,75.103 mg. 38/ Một vật nặng nhỏ có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo khối lượng không đáng kể. Đầu kia của lò xo treo vào điểm cố định O. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Trong quá trình dao động độ dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 24cm. Tính độ dài l0 của lò xo khi không có vật nặng? Biết m = 200g, g = 10m/s2, f = 2,5Hz. a. 1,8m b. 18cm c. 22cm d. 2,2m 39/ Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định đầu B tự do, được rung với tần số f và trên dây có sóng lan truyền với vận tốc 24m/s. quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. Tần số dao động của dây là a. 5Hz b. 85Hz c. 80Hz d. 90Hz 40/ Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua luôn dao động ngược pha với nhau. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nướs và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là a. 64Hz b. 48Hz c. 54Hz d. 56Hz 41/ Dùng một thấu kính có độ tụ 20 điôp để làm kính lúp. Tính độ bội giác của kính và độ phóng đại ảnh khi người quan sát ngắm chừng ở điểm cực cận. Khoảng cách nhìn rõ ngắn nhất là 20cm. Mắt đặt sát kính. a. G = 5 và k = 5 b. G = 6 và k = 6 c. G = 7 và k = 7 d. G = 4 và k = 4 42/ Mét vËt dao ®éng ®iỊu hoµ theo trơc Ox (O lµ vÞ trÝ c©n b»ng), vËn tèc cđa vËt khi ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng cã ®é lín vµ gia tèc cùc ®¹i cđa vËt lµ . LÊy . Chän gèc thêi gian lµ lĩc vËt cã li ®é lµ vµ ®ang ®i theo chiỊu d­¬ng cđa trơc to¹ ®é. X¸c ®Þnh pha ban ®Çu. A. j = - p/4 B. j = + p/4 C. j = + 3p/4 D. j = - 3p/4 43/ Con lắc lò xo có khối lượng m=200g treo vào lò xo có chiều dài l0 =30cm.k=200N/m. DĐĐH theo phương thẳng đứngvới A=6cm. Vân tốc của quả cầu lúc lò xo dài 35cm. g=10m/s2. a. v= 100m/s. b. 100cm/s. c. 100cm/s. d. 100m/s. 44/ Aùnh sáng dùng trong TN giao thoa có bước sóng 0,45m, khoảng vân 1,35mm. Khi đặt sau khe S1 một bản thuỷ tinh mỏng có chiết suất n=1,5 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn 1,5cm. Bề dày của bản thuỷ tinh là a. 0,75m. b. 10m. c. 100m. d. 7,5m. 45/ Con lắc lò xo dao độ A. Thời gian ngắn nhất để hòn bi đi từ vị trí cân bằng đến điểm Mcó li độ x = A/2 là 0,25s. Chu kỳ của con lắc : a. 1s b. 1,5s c. 0,5s d. 2s 46/ Một người gõ 1 nhát búa trên đường sắt và cách đó 1056m có một người áp tai vào đường và nghe tiếng gõ sớm hơn 3s so với tiếng gõ trong không khí. Vận tốc truyền âm trong KK là 330m/s. Vận tốc trong sắt là a. 660m/s b. 1056m/s c. 5280m/s d. 528m/s 47/ Đoạn mạch R, L, C nối tiếp có R = 50, cuộn dây thuần cảm. Khi uc = UCsin (100- π/2 )(V) thì hiệu điện thế hai đầu mạch là . Tổng trở của đoạn mạch là : A. 40. B. 50. C. 60 D. 100. 48/ Một vật dao động điều hoà với f = 2Hz, khi pha dao động bằng p/4 thì gia tốc a = - 8m/s2. Lấy p2 = 10. Tìm biên độ dao động của vật ? a. 5cm b. -4cm c. 4m d. -5m 49/ Aùnh sánh đỏ có bước sóng trong thuỷ tinh Crao và trong chân không lần lượt là 0,4333mm và 0,6563mm vận tốc truyền ánh sáng đỏ trong thuỷ tinh Crao : a. 19,8.108m/s b. 1,56.108m/s c. 198.106 m/s d. 2,19.108m/s 50/ Cho mạch R,L=2/(H) mắc nối tiếp, R thay đổi được. u =100sin 100t (V). Khi R1 = 100 thì mạch có công suất P=20W. Tìm R để công suất cực đại và công suất đó là a. 400 và 25W. b. 400 và 50W. c. 200 và 50W. d. 200 và 25W.

File đính kèm:

  • docon thi dh 2008 2009.doc
Giáo án liên quan