Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Bài tập tổng hợp phân tích lực - Điều kiện cân bằng chất điểm

1: Chọn câu trả lời đúng. Một chất điểm nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực thành phần F1= 12 N; F2 = 16 N; F3= 18 N. Nếu bỏ đi lực F2 thì hợp lực của hai lực F1 và F3 có độ lớn bằng:

A. 6 N B. 12 N C. 16 N D. 30 N

2: Chọn câu trả lời đúng. Hai lực đồng quy có độ lớn 150N và 200N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn hợp lực?

 A. 40N B. 250N C. 400N D. 500N

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1856 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Bài tập tổng hợp phân tích lực - Điều kiện cân bằng chất điểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi tËp tỉng hỵp ph©n tÝch lùc - ®iỊu kiƯn c©n b»ng chÊt ®iĨm. i. tr¾c nghiƯm. 1: Chọn câu trả lời đúng. Một chất điểm nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực thành phần F1= 12 N; F2 = 16 N; F3= 18 N. Nếu bỏ đi lực F2 thì hợp lực của hai lực F1 và F3 có độ lớn bằng: A. 6 N B. 12 N C. 16 N D. 30 N 2: Chọn câu trả lời đúng. Hai lực đồng quy có độ lớn 150N và 200N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào là độ lớn hợp lực? A. 40N B. 250N C. 400N D. 500N 3: Chọn câu trả lời đúng. Cho hai lực đồng qui có độ lớn bằng 12N và 16N, độ lớn và góc hợp bởi hai lực đó là: A. 3N; 300 B. 20N; 900 C. 30N; 600 D. 40N; 450 4: Chọn câu trả lời đúng. Một chất điểm nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực thành phần F1 = 24N; F2 = 32N và F3 = 40N. Góc giữa hai lực, là: A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 5: Chọn câu trả lời đúng. Cho hai lực đồng qui cùng độ lớn 30N. Để hợp lực có độ lớn bằng 30N thì góc giữa hai lực bằng: A. 900 B. 1200 C. 600 D. 00 6: Chọn câu trả lời đúng. Hợp lực của hai lực có độ lớn F1 = 10 và F2 = 20N có thể: A. Nhỏ hơn 10N B. Vuông góc với C. Vuông góc với D. Lớn hơn 30N 7: Chọn câu trả lời đúng. Phân tích lực có độ lớn F = 50N thành hai lực và theo hai phương OA và OB hình 2.4. Độ lớn của hai lực thành phần này bằng: A. F1 = F2 = 50N B. F1 = F2 = 25N C. F1 = F2 = 25N D. F1 = F2 = 25N 8: Chọn câu trả lời đúng. Cho ba lực thành phần N1 = 10 N; N2 =10N; N3 = 12N; Tác dụng đồng thời lên một chất điểm như hình 2.5. Biết N1 hợp với phương thẳng đứng một góc 600. Hợp lực của ba lực đó bằng: A. 0N B. 2N C. 8N D. 32N 9: Chọn câu trả lời đúng. Cho ba lực đồng qui cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn bằng nhau là F = 20N và từng đôi một làm thành một góc 1200 hình 2.6; Hợp lực của chúng bằng: B. 0N B. 20N C. 40N D. 120N 10. Chọn đáp số đúng. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực là 4N, 5N, 6N. Nếu bỏ lực 6N thì hợp lực của 2 lực cịn lại là : A. 9N B. 6N C. 1N D. 3N 11. Chọn đáp số đúng. Hai lực đồng quy cĩ độ lớn là 9N và 12N. Giá trị nào cĩ thể là độ lớn của hợp lực : 600 H×nh 2.7 A. 25N B. 2N C. 1N D. 15N 12. Ba lực đồng phẳng nào cĩ thể làm chất điểm cân bằng : A. 25N, 50N và 100N B. 5N, 10N và 20N C. 20N, 20N và 20N D. 8N, 16N và 32N 13. Vật P = 100N được treo cao bởi sợi dây thẳng đứng. Tác dụng một lực 58N theo phương ngang lên vật thì dây treo bị lệch một gĩc so với phương thẳng đứng là : A. 300 B. 450 C. 600 D. 750 14. NÕu treo b»ng c¸ch luån sỵi d©y qua mét c¸i nãc cđa ®Ìn vµ hai ®Çu g¾n lªn trÇn nhµ. Hai nưa sỵi d©y dµi b»ng nhau vµ lµm víi nhau mét gãc 600 ( H×nh 2.7), th× søc c¨ng mçi nưa sỵi d©y lµ: 7,5N. B. 8N. C. 5,7N D. 7N. 15: Mét chÊt diĨm ®øng yªn d­íi t¸c dơng cđa 3 lùc 6N, 8N, 10N. Hái gãc gi÷a hai lùc 6N vµ 8N lµ bao nhiªu? A. 300, B. 600, C. 450, D. 900 ii. tù luËn. 1. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 40N. Hãy tìm độ lớn hợp lực của hai lực trên khi chúng hợp với nhau một góc 00; 600, 900, 1200, 1800. Vẽ hình biểu diễn cho mỗi trường hợp. 2. hãy tổng hợp lực trong mọt số trường hợp sau 3. Phân tích một số lực sau theo các phương đã cho trước 600 600 H1 4. Cho 3 lực đồng quy có độ lớn băng nhau và nằm trên cùng một mặt phẳng. Chúng tạo với nhau một góc bằng 1200 từng đôi một.Tìm hợp lực của chúng. 5. a.Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1=F2=20N. Tìm độ lớn hợp lực của chúng khi chúng hợp với nhau 1 góc 600, 900, 1200 1800 b.Tìm góc giữa 2 lực F1=16N và F2=12N.Biết rằng hợp lực giữa chúng có độ lớn F=20N H2 6. Cho 3 lực đồng quy có độ lớn bằng nhau và cùng nằm trên một mặt phẳng.góc giữa chúng là 600.(H1).Tìm hợp lực giữa chúng 7. Tìm hợp lực của các lực trong trường hợp sau:(H2) F1=5N , F2= 3N, F3=7N, F4=1N8. Vật có khối lượng m =5kg được treo bằng ba sợi dây như hình vẽ (H.3).Lấy g=9,8m/s2. Tìm lực kếo của dây AC và dây BC. 9. Một cột đèn giao thông được treo nhờ một sợi dây cáp có trọng lượng không đáng kể.Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn A và B cách nhau 8m (H.4).Biết đèn nặng 60N được treo vào điểm giữa M của dây làm dây võng xuống 0,5m. Tính lực kéo của mỗi nửa đoạn dây. A B’ 4m 0,5m M H.4 A B C 450 m H. 3

File đính kèm:

  • docTong hop phan tich luc.doc