Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 20: Định luật 1 Niu Tơn

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của định luật I Niu-tơn.

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng vật lý.

- Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ động phòng chống tai nạn giao thông.

B - CHUẨN BỊ

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 20: Định luật 1 Niu Tơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n 28/10/07 G/V §ç Quang s¬n TiÕt 20 Bµi : ®Þnh luËt 1 N­u t¬n A - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được nội dung và ý nghĩa của định luật I Niu-tơn. 2. Kỹ năng - Biết vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng vật lý. - Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ động phòng chống tai nạn giao thông. B - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Dụng cụ minh họa thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê. - Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về đệm không khí (nếu có) 2. Học sinh Ôn tập kiến thức về lực và tác dụng lực. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT- Chuẩn bị một số hình ảnh, một số video về thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê.(NÕu cã ) c.tiÕn tr×nh d¹y -häc Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng cña thÇy ho¹t ®éng cña trß - Nêu câu hỏi - Nhận xét câu trả lời. - Trả lời câu hỏi về lực, tổng hợp và phân tích lực, quy tắc tổng hợp và phân tích lực. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu quan niÖm cña A-ri-xtèt Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu HS xem SGK mục 1 và 2. - Nêu câu hỏi về quan niệm của A-ri-xtốt - Xem SGK mục 1 và 2 SGK. - Trình bày quan niệm của A-ri-xtốt H0¹t ®éng 3: T×m hiÓu thÝ nghiÖm lÞch sö cña Ga-Li-Lª Ho¹t ®éng cña thÇy ho¹t ®éng cña trß -Tr×nh bÇy t/nghiÖm cña Ga-Li-Lª( H14.1/SGk vµ minh ho¹ b»ng h×nh vÏ - Nêu câu hỏi C1. - Nhận xét câu trả lời. - Trả lời câu hỏi C1. - Trình bày quan niệm của A-ri-xtốt và lập luận của Ga-li-lê. -Th¶o luËn vÒ kÕt qu¶ cña thÝ nghiÖm -Nªu ®­¬c kÕt luËn nhö tr64/sgk GHi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 4 : ®Þnh luËt I N­ut¬n Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Hướng dẫn HS vận dụng tính quy nạp để đưa ra định luật 1 Niu-tơn. - Nhận xét câu trả lời của HS và điều chỉnh nội dung của câu trả lời cho chính xác - Yêu cầu HS đọc SGK. - Nêu câu hỏi. - Nhận xét câu trả lời. -Nªu ý nghÜa vµ tÝnh ®óng ®¾n cña ®Þnh luËt trong c¬ häc - Phát biểu định luật I Niu-tơn. “Nếu khơng chịu tc dụng cuả một lực hoặc chịu tc dụng của cc lực c ã hợp lực bằng 0 thì vật giữ nguyªn trạng thai đứng yên hay chuyển động thẳng đều - Trả lời câu hỏi về vật cô lËp -HiÓu ®­îc tÝnh ®óng ®óng ®¾n vµ ý nghÜa cña ®Þnh luËt : Lµ c¬ së cho mäi nguyªn lÝ c¬ häc cæ ®iÓn Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 5: ý nghÜa cña ®Þnh luËt 1N­ut¬n Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yêu cầu HS đọc SGK. - Nêu câu hỏi. - Nhận xét câu trả lời. - Nêu câu hỏi C2. Nhận xét câu trả lời. , hiÓu khái niệm quán tính. - Trả lời câu hỏi C2 - Nêu ý nghĩa của định luật I Niu-tơn. Ho¹t ®éng 6: Cñng cè vµ vËn dông Ho¹t ®éng cña thÇy ho¹t ®éng cña trß -Yªu cÇu h/s :§äc phÇn thÝ nghiÖm minh ho¹ tr65/sgk §äc sgk ®Ó hiÓu râ them vÒ ®Þnh luËt 1 N­ut¬n Ho¹t ®éng 7: H­íng d·n bµi vÒ nhµ G/V : Yªu cÇu h/s tr¶ lêi c©u hái vµ lµm c¸c bµi tËp tr66/sgk H/s ghi nhí bµi vÒ nhµ

File đính kèm:

  • docGAT20-VL10.doc