Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 47: Công – công suất

1. Kiến thức:

- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công.

- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật.

2. Kỹ năng:

 - Vận dụng được các công thức : A = F.s.cos và P = .

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 47: Công – công suất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG – CÔNG SUẤT A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công. - Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được các công thức : A = F.s.cosa và P =. 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Hình vẽ thí nghiệm về sự sinh công cơ học. - Bảng giá trị một số công suất. 2. Học sinh: - Công và công suất đã học cấp phổ thông cơ sở. - Đọc trước bài này. C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi cuõ - Khái niệm và biểu thức của động lượng ? - Phát biểu và viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng? 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Tìm hiểu về công của lực. GV: Hướng dẫn cho HS tìm giá trị của công trong các trường hợp khác nhau HS: Tìm cách tính công các trường hợp lực và độ dời cùng phương và khác phương để đưa ra công thức. GV: Nêu câu hỏi C1, C2, C3. HS: Thảo luận và đưa ra nhận xét về công phát động và công cản. - Tìm hiểu về đơn vị của công. - Trả lời câu hỏi C1, C2, C3. GV: Nhận xét câu trả lời của HS. Hoạt động 2: Tìm hiểu về công suất GV: Yêu cầu HS tìm hiểu khái niệm công suất và ý nghĩa của nó. HS: Tìm hiểu khái niệm công suất. - Tìm hiểu định nghĩa công suất và đơn vị của công suất. - Tìm hiểu ứng dụng của hộp số. GV: Nêu câu hỏi C4, hướng dẫn HS trả lời. HS: Trả lời câu C4. - Phân biệt đơn vị của công và công suất. Hoạt động 3: Tìm hiểu về hiệu suất GV: Yêu cầu HS tìm hiểu hiệu suất máy. HS: Đọc SGK timg hiểu về hiệu suất GV: Chú ý cho HS hiệu suất không có đơn vị 1. Công a. Định nghĩa: Công thực hiện bởi một lực không đổi là đại lượng đo bằng tích độ lớn của lực và hình chiếu của độ dời điểm đặt trên phương của lực. b. Công phát động, công cản - Nếu thì A>0 và đựơc gọi là công phát động. -Nếu thì A<0 và đựơc gọi là công cản. - nếu thì A=0, dù có lực tác dụng nhưng không có công thực hiện. c. Đơn vị của công - Trong hệ SI, công được tính bằng Joule (J) 2. Công suất a. Định nghĩa: Công suất là đại lượng cho tốc độ thực hiện công của một động cơ, có gái trị bằng thương số giữa công A và thời gian t cần để thực hiện công ấy. b. Đơn vị: Trong hệ Si, công suất được đo bằng Oát, kí hiệu W. c. Biểu thức khác của công suất 3. Hiệu suất 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: - Yêu cầu HS đọc bài và làm bài tập SGK.. - Nhận xét đáp án. - Nếu câu hỏi vận dụng. - Nhận xét câu trả lời của hs. HS: - Đọc và làm bài tập phần 4 SGK. - Trình bày đáp án. -Trả lời câu hõi của GV. - làm việc cá nhân giải bài tập 4 SGK. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài mới “Động năng” HS: - Ghi câu hỏi, bài tập về nhà.

File đính kèm:

  • docTiet 47.doc