Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 47: Công và công suất

1. Kiến thức

- Nắm vững công cơ học gắn với hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời cuả điểm đặt lực.

- Hiểu rõ công là một đại lượng vô hướng, giá trị của nó có thể dương hoặc âm ứng với công phát động hặoc công cản.

- Nắm được khái niệm công suất, ‎ nghĩa của công suất trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật.

- Nắm được đơn vị công, đơn vị năng lượng, đơn vị công suất.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 47: Công và công suất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 8/02/08 TiÕt : 47 GV/ §ç Quang S¬n Bµi:c«ng vµ c«ng suÊt A/ Môc tiªu: Kiến thức Nắm vững công cơ học gắn với hai yếu tố: lực tác dụng và độ dời cuả điểm đặt lực. Hiểu rõ công là một đại lượng vô hướng, giá trị của nó có thể dương hoặc âm ứng với công phát động hặoc công cản. Nắm được khái niệm công suất, ‎ nghĩa của công suất trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật. Nắm được đơn vị công, đơn vị năng lượng, đơn vị công suất. Kỹ năng Phân biệt khái niệm công trong ngôn ngữ thông thường và công trong vật lí. Biết vận dụng công thức tính côngtrong các trường hợp cụ thể: lực átc dụng khác phương độ dời, vật chịu tác dụng của nhiều lực. Giải thích ứng dụng của hộp số trên xe. Phân biệt được các đơn vị công và công suất. B/ChuÈn bÞ: 1 )Giáo viên - Hình vẽ thí nghiệm về sự sinh công cơ học. - Bảng giá trị một số công suất. 2) Học sinh - Công và công suất đã học cấp phổ thông cơ sở. - Đọc trước bài này. C/TiÕn tr×nh D¹y- Häc: Ho¹t ®éng 1: .KiÓm tra bµi cò ....... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß -.®Æt c©u hái yªu cÇu h/s tr¶ lêi +. Nªu néi dung ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng ? +. Nªu nguyªn t¾c cÊu t¹o cña ®éng c¬ ph¶n lùc vµ cña tªn löa ? - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h/s - Nhí l¹i kiÕn thøc , tr¶ lêi c©u hái cña g/v - Cñng cè kiÕn thøc Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c«ng c¬ häc ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß a) §Þnh nghÜa c«ng -. Hướng dẫn cho HS tìm giá trị của công trong các trường hợp khác nhau - Yªu cÇu h/s : nªu ®Þnh nghÜa c«ng ? - Sö dông ( H33.2, 31.1 /sgk )®Ó giíi thiÖu gîi ý vµ x/ dùng c«ng thøc tÝnh c«ng - Nêu câu hỏi C1,C2, C3.yªu cÇu h/s tr¶ lêi - Nhận xét câu trả lời của HS Ph©n tÝch c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc b) C«ng ph¸t ®éng vµ c«ng c¶n - Tõ c«ng thøc tÝnh c«ng vµ gi¸ trÞ cña Co s yªu cÇu h/s nªu giíi h¹n gi¸ trÞ cña c«ng A Tõ ®ã nªu nªn kn c«ng c¶n vµ c«ng ph¸t ®éng -. NhËn xÐt tr¶ lêi cña h/s c) §¬n vÞ c«ng Giíi thiÖu ®¬n vÞ c«ng lµ : J Vµ yªu cÇu h/s ph¸t biÓu kh¸i niÖm 1J d) C«ng cña lùc biÕn ®æi Yªu cÇu h.s ®äc sgk - §äc sgk, nhí ®­îc kh¸i niÖm c«ng , c«ng thøc tÝnh c«ng : Công thực hiện bởi một lực không đổi là đại lượng đo bằng tích độ lớn của lực và hình chiếu của độ dời điểm đặt trên phương của lực. - Tr¶ lêi c©u hái C1,C2/C3 Ghi nhËn kiÕn thøc - HiÓu ®­îc giíi h¹n gi¸ trÞ cña c«ng Th¶o luËn tõ ®ã hiÓu ®­îc + Nếu thì A>0 và đựơc gọi là công phát động. + Nếu thì A<0 và đựơc gọi là công cản. + nếu thì A=0, dù có lực tác dụng nhưng không có công thực hiện. Ghi nhËn kiÕn thøc - HiÓu ®¬n vÞ cña c«ng Trong he SI, công được tính bằng Joule (J) - §äc sgk vµ hiÓu c¸ch tÝnh c«ng trong tr­êng hîp lùc biÕn ®æi Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 3: .T×m hiÓu c«ng suÊt ....... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß a) §Þnh nghÜa Yêu cầu HS tìm hiểu khái niệm công suất và y nghĩa của nó b ) §¬n vÞ - Yªu cÇu h/s nªu tªn ®¬n vÞ tÝnh c«ng suÊt Vµ c¸c bbéi , ­íc cña ®¬n vÞ c«ng suÊt -. Nªu ý nghÜa cña ®¬n vÞ c«ng suÊt c ) BiÓu thøc kh¸c cña c«ng suÊt H­íng dÉn h/s x©y dùng biÓu thøc kh¸c cña c«ng suÊt , vµ nªu ý nghÜa cña c«ng thøc ®ã trong c¬ chÕ hép sè §äc sgk vËn dông thùc tÕ ®Ó hiÓu ®­îc ®Þnh nghÜa vµ c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt Công suất là đại lượng có gái trị bằng thương số giữa công A và thời gian t cần để thực hiện công ấy. - HiÓu , nhí ®­îc ®«n vÞ c«ng suÊt Trong hệ Si, công suất được đo bằng Oát, kí hiệu W. - KÕt hîp biÓu thøc tÝnh c«ng , tÝnh vËn tèc ®Ó x©y dùng Biểu thức khác của công suất vµ hiÓu ®­îc ý nghÜa cña c«ng thøc ®ã trong viÖc chÕ t¹o hép sè xe Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 4: HiÖu suÊt ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yªu cÇu h/s : ®äc sgk , nh¾c l¹i c«ng thøc tÝnh hiÖu suÊt cña m¸y vµ hiÓu giíi h¹n gi¸ trÞ cña hiÖu suÊt -. NhÉnÐt c©u tr¶ lêi cña h.s - §äc sgk hiÓu d­îc : Hiệu suất .100 % 0 H Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 5: .Cñng cè vµ vËn dông ....... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß H­íng dÉn h/s lµm bµi tËp vËn dông- phÇn 4/sgk - ®äc kÜ ®Ò bµi , vËn dông c«ng thøc ,kÕt hîp víi h­íng dÉn cña sgk vµ cña g/v th¶o luËn ®Ó gi¶i bµi - Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 6: H­íng dÉn bµi vÒ nhµ ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Yªu cÇu h/s lµm bµi tËp tr159/sgk vµ sbt ghi nhí bµi vÒ nhµ

File đính kèm:

  • docGAT-47VL10NC.doc