Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 48: Quá trình đẳng nhiệt định luật Bôi-Lơ - ma-ri-ốt

 

 Thể tích V (m3, l)

 Áp suất p (Pa, N/m2, at)

 Nhiệt độ tuyệt đối T (K): T(K) = 273 +t(0C)

2. Thông số trạng thái của một lượng khí: p, V, T

3. Quá trình biến đổi trạng thái (Quá trình): là quá trình để lượng khí chuyển từ trạng thái này sang trạng khái khác

4. Đẳng quá trình: Là quá trình trong đó chỉ có 2 thông số biến đổi, còn 1 thông số không biến đổi

 

ppt15 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 505 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 48: Quá trình đẳng nhiệt định luật Bôi-Lơ - ma-ri-ốt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Hãy phát biểu nội dung của thuyết động học phân tử chất khí?2. Hãy định nghĩa Khí lí tưởng?KIỂM TRA BÀI CŨTIẾT 48QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTGV: HOÀNG HẢI HÀTỔ: LÝ – TIN TRƯỜNG THPT LÊ THẾ HIẾUI. TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI1. Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng: Thể tích V (m3, l) Áp suất p (Pa, N/m2, at) Nhiệt độ tuyệt đối T (K): T(K) = 273 +t(0C)2. Thông số trạng thái của một lượng khí: p, V, T3. Quá trình biến đổi trạng thái (Quá trình): là quá trình để lượng khí chuyển từ trạng thái này sang trạng khái khác4. Đẳng quá trình: Là quá trình trong đó chỉ có 2 thông số biến đổi, còn 1 thông số không biến đổi Trạng thái 1 Trạng thái 2 (p1, V1, T1) (p2, V2, T2)II. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTLà quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi Trạng thái 1 Trạng thái 2 (p1, V1, T) (p2, V2, T)III. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ – MA-RI-ỐT1. Đặt vấn đề2. Thí nghiệm3. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốta. Nội dung: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.p  hay pV = hµng sèb. Biểu thứcHoặcH×nh 2H×nh 11023410234Pa0.670.51.02.0 thÝ nhiÖm ®Þnh luËt b«Il¬ - marièta. Dông cô (3)(2)(1)b.thÝ nghiÖmc. KÕt qu¶(1) Xilanh(2) Pit t«ng(3) ¸p kÕtn®lThÓ tÝchV(cm3)¸p suÊt p( Pa)pV400.5300.67201.0102.0510B¶ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖmtn®l20202020,1 Ñöôøng bieãu dieãn söï bieán thieân cuaû aùp suaát theo theå tích khi nhieät ñoä khoâng ñoåi goïi laø ñöôøng ñaúng nhieätIV. ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT102030400,50,6712VPOP2P1v1v2t2t112VP(t2 > t1)OCaâu 1: Khi nhieät ñoä khoâng ñoåi :A. Aùp suaát cuûa chaát khí tæ leä thuaän theå tíchB. Aùp suaát cuûa chaát khí giaûm gaáp 5 laàn thì theå tích taêng 5 laàn.C. Aùp suaát cuûa chaát khí taêng gaáp 5 laàn thì theå tích taêng 5 laàn.D. Aùp suaát cuûa chaát khí khoâng ñoåiBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCaâu 3: Khi neùn khí ñaúng nhieät thì :A. Soá phaân töû trong ñôn vò theå tích taêng tæ leä thuaän vôùi aùp suaát. B. Soá phaân töû trong ñôn vò theå tích khoâng ñoåi. C. Soá phaân töû trong ñôn vò theå tích giaûm tæ leä nghòch vôùi aùp suaát.D. Caû 3 khaû naêng treân ñeàu khoâng xaûy raBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMBÌNH C KÍN. VÌ SAO KHI RÓT NƯỚC VÀO PHỂU A THÌ NƯỚC LẠI CHẢY RA ỐNG B?ABCBÀI TẬP VỀ NHÀLàm các bài tập ở sách giáo khoa và bài 29.7, 29.8 sách bài tập.Chuẩn bị bài mới: a. Thế nào là quá trình đẳng tích? b. Xử lý bảng số liệu 30.1 (160 sgk). Trả lời câu hỏi C1 và C2.XIN CẢM ƠN SỰ THEO DÕI

File đính kèm:

  • pptDinh luat Boilo mariot.ppt