Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 50: Thế năng. Thế năng trọng trường (Tiếp)

1. Kiến thức:

- Phát biểu được định nghĩa thế năng của một vật trong trọng trường và viết được công thức tính thế năng này.

- Nêu được đơn vị đo thế năng.

2. Kỹ năng:

 - Vận dụng được các công thức của thế năng trọng trường

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 516 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 50: Thế năng. Thế năng trọng trường (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THẾ NĂNG. THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa thế năng của một vật trong trọng trường và viết được công thức tính thế năng này. - Nêu được đơn vị đo thế năng. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được các công thức của thế năng trọng trường 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Biên sọan các câu hỏi 1-4 SGK thành các câu trắc nghiệm. - Dụng cụ thí nghiệm động năng của các vật phụ thuộc vào hai yếu tố m và v. - Bảng một số giá trị động năng của các vật. 2. Học sinh: - Khái niệm động năng và công đã học cấp phổ thông cơ sở. - Đọc trước bài này. 3. Gợi ý ứng dụng công nghệ thông tin. - Giáo viên có thể sọan các câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị hình ảnh mô tả động năng phụ thuộc vào m và v. C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi cuõ - Khái niệm và biểu thức của động lượng ? - Phát biểu và viết biểu thức định luật bảo toàn động lượng? 3. Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thế năng. GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu khái niệm thế năng - Yêu cầu Hs lấy ví dụ. HS: Đọc phần 1 SGK, tìm hiểu các ví dụ để dẫn đến khái niệm thế năng. - Lấy ví dụ thực tiễn về thế năng. GV: Nhận xét câu trả lời của HS. Hoạt động 2: Tìm hiểu công cuả trọng trường. GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu công của trọng trường. - Yêu cầu hs nêu nhận xét. HS: Đọc phần 2 SGK, tìm hiểu công của trọng lực và rút ra nhận xét. Hoạt động 3: Tìm hiểu thế năng trọng trường. GV: Hướng dẫn hs tìm hiểu thế năng trọng trường và độ giảm thế năng. HS: Đọc phần 3 SGK, tìm công thức (35.3) và độ giảm thế năng. GV: Nêu câu hỏi C1, C2, hướng dẫn trả lời. HS: Trả lời câu C1, C2. - Nhận xét câu trả lời của bạn. Hoạt động 4: Tìm hiểu liên hệ lực thế và thế năng. GV: Gợi ý cho hs nhận xét quan hệ giữa lực thế và thế năng. HS: Đọc phần 4 SGK, tìm hiểu rõ hơn khái niệm lực thế và thế năng. - Lấy ví dụ. GV: Nhận xét câu trả lời của Hs 1. Khái niệm thế năng Thế năng là dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí tương đối của vật so với mặt đất, hoặc phụ thuộc độ biến dạng của vật so với trạng thái khi chưa biến dạng. 2. Công của trọng lực Công của trọng lực không phụ thuộc vào hình dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc vào các vị trí đấu và cuối. Lực có tính chất như thế gọi là lực thế. 3. Thế năng trọng trường Công của trọng lực bằng hiệu thế năng của vật tại vị trí đầu và vị trí cuối, tức bằng độ giảm thế năng của vật. Trong đó là tếh năng của vật tại vị trí đang xét. 4. Lực thế và thế năng Thế năng là năng lượng của một hệ có được do tương tác giữa các phần của hệ thông qua lực thế. 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: Yêu cầu HS đọc bài và làm bài tập - Nhận xét câu trả lời của hs. - yêu cầu hs trình bày đáp án và nậhn xét câu trả lời HS: - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo nd câu 1 – 4 SGK. - Làm việc cá nhân giải bài 3 SGK. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu HS chuẩn bị bài mới “Thế năng đàn hồi” HS: - Ghi câu hỏi, bài tập về nhà. - Đọc trước bài mới

File đính kèm:

  • docTiet 50.doc
Giáo án liên quan