Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 68: Bài tập (tiếp)

. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Viết được phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép.

2. Kỹ năng:

 - Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng và phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép để giải được các bài tập đơn giản.

3. Thái độ

- Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 528 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 68: Bài tập (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Viết được phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép. 2. Kỹ năng: - Vận dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng và phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép để giải được các bài tập đơn giản. 3. Thái độ - Tích cực tự giác và hợp tác trong học tập B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Phiếu học tập - Bài tập vận dụng. 2. Học sinh - Ôn lại kiên thức về các định luật chất khí và phương trình trạng thái 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - Sơ đồ tư duy. - Hình ảnh minh họa. C. PHÖÔNG PHAÙP - Giaûi quyeát vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm - Thực nghiệm D. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. 1. OÅn ñònh toå chöùc - OÅn ñònh lôùp, ñieåm danh 2. Kieåm tra baøi củ - Phương trình trạng thái của khí lí tưởng ? - Phương trình Cla pê rôn – Men đê lê ép ? 3. Baøi môùi Đặt vấn đề: Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc Hoạt động 1: Vận dụng kiến thức làm bài tập GV: Cho HS thảo luận nhóm làm bài tập 1 HS: Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập 1 GV: Gợi ý cho HS xác định theo phương trình trạng thái của chất khí GV: Gọi HS lên bảng trình bày GV: Cho HS viết biểu thức của phương trình Cla pê rôn cho từng trạng thái HS: Viết biểu thức => Từ đó rút ra công thức xác định lượng khí thoát ra: GV: Gọi HS lên bảng trình bày Bài tập 1: Tính khối lượng riêng của không khí ở 800C và áp suất 2,5.105Pa. Biết khối lượng riêng của không khí ở 00C là 1,29kg/m3, và áp suất 1,01.105Pa. Hướng dẫn giải: Bài tập 2: Một bình có dung tích V=10 lít chứa một lượng khí hidro bị nén ở áp suất p=50at, 70oC. Khi nung nóng bình, do bình hở nên có một phần khí thoát ra; phần khí còn lại có nhiệt độ 170oC và vẫn dưới áp suất như cũ. Tính khối lượng khí đã thoát ra. Hướng dẫn: 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: - Chú ý cho HS nắm lại phương trình Men đe lê ép - Cla pê rôn và các định luật chất khí - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy. HS: - Hệ thống lại các kiến thức đã học 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø GV: - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Yêu cầu HS ôn tập chuẩn bị bài mới “Kiểm tra” HS: - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Chuẩn bị cho bài mới: Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết

File đính kèm:

  • docTiet 68.doc