Bài giảng môn Tiếng Việt - Tuần 8 - Tập đọc: Người mẹ hiền

MỤC TIÊU:

- Biết ng¾t , nghỉ hơi sau dấu chấm , dấu phẩy và giữa các cụm từ; đọc phân biệt

 lời kể chuỵên với lời các nhân vật .

- Hiểu nghĩa các từ : gánh xiếc , tò mò , lấm lem.

- Hiểu nội dung: cô giáo vừa yêu thương học sinh , vừa nghiêm khắc dạy bảo

 học sinh nên người . Cô như người mẹ hiền của các em

 

doc23 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1115 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Tiếng Việt - Tuần 8 - Tập đọc: Người mẹ hiền, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 8 Thứ 2 ngày 7 tháng 10 năm 2013 Tập đọc NGƯỜI MẸ HIỀN I. MỤC TIÊU: - Biết ng¾t , nghỉ hơi sau dấu chấm , dấu phẩy và giữa các cụm từ; đọc phân biệt lời kể chuỵên với lời các nhân vật . - Hiểu nghĩa các từ : gánh xiếc , tò mò , lấm lem. - Hiểu nội dung: cô giáo vừa yêu thương học sinh , vừa nghiêm khắc dạy bảo học sinh nên người . Cô như người mẹ hiền của các em + C¸c n¨ng sèng c¬ b¶n: - ThÓ hiÖn sù th«ng c¶m- kiÓm so¸t c¶m xóc – t­ duy c¬ b¶n. II. C¸c ph­¬ng ph¸p / kÜ thuËt: - Tr¶i nghiÖm, th¶o luËn nhãm, tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n, ph¶n håi tÝch cùc. III. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: - Tranh minh hoạ bài SGK . IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Bài cũ: Kiểm tra bài “ ”Thời khóa biểu” - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài: Dùng tranh b. Luyện đọc : Tiết1 - GV đọc mẫu , nêu cách đọc toàn bài - Tổ chức cho học sinh luyện đọc câu , kết hợp luyện đọc từ khó : * Cho nhiều HS đọc - Cho học sinh đọc đoạn trước lớp , ‘kết hợp hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ đúng - HS ®äc ®o¹n kÕt hîp ®äc chó gi¶i -Tổ chức cho học sinh đọc đoạn trong nhóm §äc trong nhãm theo nhãm bµi . Cø mét sè nhãm ®äc . Tiết 2 c. Tìm hiểu bài : - Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn trong bài , suy nghĩ trả lời câu hỏi trong SGK . - Giê ra ch¬i Minh rñ Nam ®i ®©u ? - C¸c b¹n Êy ®Þnh ra phè b»ng c¸ch nµo? - Ai ®· ph¸t hiÖn ra Nam vµ Minh ®ang chui qua chç t­êng thñng? -Việc làm của cô giáo thể hiện thế nào ? - Lần trước bị bác bảo vệ giữ lại Nam khóc vì sợ. Lần này, vì sao Nam bật khóc? - Ng­êi mÑ hiÒn trong bµi lµ ai? d. Luyện đọc lại : - Cho học sinh đọc theo vai trong nhóm * Hướng dẫn HS yếu đọc lời nhân vật - Nhận xét , ghi điểm 3. Củng cố dặn dò: - Vì sao cô giáo trong bài được gọi là người mẹ hiền ? - Chốt lại cách đọc toàn bé bµi Dặn HS vÒ nhà đọc bài, chuẩn bị bài sau - 2 em đọc và trả lời câu hỏi về nội bài đọc trong SGK - Theo dõi - Đọc nối tiếp câu( HS yếu đọc) g¸nh xiÕc, thËp thß, vïng vÉy , cæ ch©n nghiªm giäng - Đọc nối tiếp đoạn - gánh xiếc , tò mò , lầm lem - Luyện đọc nhóm 4 - Thi đọc trước lớp - Học sinh ®äc ®o¹n 1 - Rñ Nam trèn häc, ra phè xem xiÕc - Hai b¹n chui qua mét chç t­êng thñng. - Học sinh ®äc ®o¹n 2,3. - b¸c b¶o vÖ. - Cô rất dịu dàng yêu thương học trò - Vì đau và xấu hổ - Lµ c« gi¸o. HS tr¶ lêi - nh©n xÐt - Mỗi nhóm 5 em phân vai luyện đọc - Thi đọc trước lớp - Cô vừa yêu thương HS vừa nghiêm khắc dạy bảo HS giống như một người mẹ đối với các con trong gia đình. Toán 36 + 15 I. MỤC TIÊU: - Học sinh biết thực hiện phép cộng cã nhí trong ph¹m vi 100 dạng 36 + 15 - BiÕt gi¶i bµi to¸n theo h×nh vÏ b»ng 1 phÐp tÝnh céng cã nhí trong ph¹m vi 100 II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: - Que tính , bảng gài III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: Kiểm tra bài “26 + 5” - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới: a. Giới thiệu phép cộng 36 + 15: - Yêu cầu học sinh lấy cho cô 3 thẻ và 6 que tình - Quan sát xem cô cũng có mấy que tính ? - Lấy thêm cho cô 1 thẻ và 5 que tính rời nữa. - Quan sát xem cô cũng có mấy que tính ? - Có 36 que tính , thêm 15 que tính . Muốn biết tất cả có bao nhiêu que tính ta làm thế nào ? - Để biết 36 + 15 bằng bao nhiêu . Các em lấy que tính để tính - Em làm thế nào có 51 que tính . - GV chốt lại cách làm hay thực hành lại trên bảng - Vậy36 + 15 = ? + Cho HS đặt tính theo cột dọc: - Gọi 1 em lên bảng , lớp làm vào bảng con c. Luyện tập: Bài1: Tính - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm bảng con * Theo dõi HD HS làm bài - Nhận xét Bài 2: Đặt tính rồi tính - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS làm vào vở * Theo dõi HD HS yếu làm bài - Nhận xét Bài 3: Gọi HS nhìn vào tóm tắt nêu đề bài toán - Nêu dự kiện của bài - Cho HS tự làm vào vở * Theo dõi kèm HS - Nhận xét 3. Củng cố , dặn dò: - Gọi một số em đọc thuộc bảng cộng 6 cộng với một số - Chốt lại bài - Nhận xét giờ học , dặn các em về chuẩn bị bài sau. - 2 em lên bảng làm bài3.Lớp đọc bảng cộng 6 - Lấy để trên mặt bàn - 36 que tính - Lấy 1 thẻ và 5 que tính rời để trên mặt bàn - 15 que tính - Lấy 36 + 15 - Dùng que tính tính kết quả và nêu + Có 51 que tính - Lấy 6 que tính cộng 4 bằng 10 que tính , 10 que tính thay bằng 1 thẻ 1 chục que tính , 3 thẻ 1 chục với 1 thẻ 1 chục bằng 4 thẻ 1chục , 4 thẻ 1 chục với 1 thẻ 1 chục que tính bằng 5 thẻ 1chục que tính với 1 que tính rời bằng 51 que tính . - Quan sát - 36 + 15 = 51 - Lên bảng làm và nêu cách làm 36 +15 51 + Bước1: Đặt tính + Bước 2: Tính - Nêu yêu cầu - 2 em lên bảng, lớp làm bảng con 16 26 + 29 + 38 45 64 - Nêu yêu cầu - 2 em lên bảng , lớp làm vào vở a. 36 24 + 18 + 19 54 43 - Đọc đề , 2 em lên bảng , lớp làm vào vở Tóm tắt Gạo: 46 kg Ngô: 27 kg Tất cả:.......kg? Bµi gi¶i Sè kil«gam g¹o vµ ng« lµ: 46 +27 = 73(kg) Đáp số: 73 kg - Đọc nối tiếp mỗi em 2 phép tính Thứ 3 ngày 8 tháng 10 năm 2013 Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Thuéc b¶ng 6,7,8,9,céng víi mét sè - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong phạm vi 100. - BiÕt gi¶I bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n cho d­íi d¹ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng - BiÕt nhËn d¹ng h×nh tam gi¸c II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: kiểm tra bài : 36 + 15 - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : trực tiếp b. Hướng dẫn làm bài : Bài 1: Tính nhẩm - Gọi HS đọc đề - Cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn” * Giúp HS làm bài - Theo dõi , tuyên dương Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống - Gọi HS đọc đề - Cho HS suy nghĩ làm bài * Theo dõi kèm HS yếu - Nhận xét Bài 4: Gọi HS nhìn tóm tắt nêu đề bài toán - Cho HS nêu dự kiện của bài - Suy nghĩ làm bài vào vở * Theo dõi kèm HS - Nhận xét Bài 5: Gọi HS nêu tên các hình tam giác , hình tứ giác có trong hình vẽ. 3.Củng cố, dặn dò: - Chốt lại bài - Về học bài , chuẩn bị bài sau. - 2 em lên bảng làm bài 2,3 - Nêu yêu cầu - Chơi thi đua nhau 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 5 + 6 = 11 6 + 10 = 16 - Nêu yêu cầu - 2 em lên bảng , lớp làm vào vở Số hạng 26 17 38 26 15 Số hạng 5 36 16 9 36 Tổng 31 53 54 35 51 - 3 em nêu - 1 em lên bảng làm , lớp làm vào vở Tãm t¾t Đội 1: 46 cây Đội 2 nhiều hơn đội: 1 5 cây §ội 2 ........................ cây? Bµi gi¶i Sè c©y ®éi hai lµ 46 + 5 = 51(c©y) Đáp số : 51 cây - Nêu đúng : 3 hình tam giác ; 2 hình tứ giác Chính tả (Tập chép) NGƯỜI MẸ HIỀN I. MỤC TIÊU: - ChÐp l¹i chính xác bµi CT ,tr×ng bµy ®óng lêi nãi nh©n vËt trong bµi - Lµm ®­îc BT2,BT3 a/b hoÆc BT ph­¬ng ng÷ do GV so¹n II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: - Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: Gọi HS lên bảng viết , lớp viết bảng con - Nhận xét , ghi điểm 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : trực tiếp b. Hướng dẫn chép: - Đọc đoạn chép -Vì sao Nam khóc ? - Cô giáo nghiêm giọng hỏi hai bạn thế nào ? - Cho HS viết từ khó - Nhận xét ,sửa sai c. Chép bài : - Theo dõi chỉnh sửa HS - Thu vở 7 em chấm , nhận xét d. Hướng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2, 3 : Điền vào ô trống ao hay au ; uôn hay uông ? - Gọi HS đọc đề - Cho HS làm VBT * Theo dõi kèm HS yếu 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học , khen em học tốt . Về chuẩn bị bài sau - Viết : bụi phấn , huy hiệu , vui vẻ , con trăn , biến mất. - 2 em đọc lại - Vì đau và xấu hổ - Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ? - Viết bảng con :xấu hổ , bật khóc , xoa đầu Trốn học, xin lỗi.(HS yếu viết bảng lớp) - Nhìn bảng , chép bài - 2 em lên bảng , lớp làm VBT - đau, cao, đau - dao, rao, giao, dặt, giặt, rặt - Muốn, muốn, uống, ruộng Luyện to¸n LUYỆN VỀ CỘNG NHỚ I.MỤC TIÊU: - Cñng cè vÒ phÐp céng 7 + 5, 8 + 5, 6 + 5. - Cñng cè vÒ c¸ch®Æt tÝnh. - Gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n, Ýt h¬n. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1.Bµi míi: GV giíi thiÖu bµi Bµi 1: TÝnh nhÈm 7 + 10 = 7 + 5 = 6 + 8 = 8 + 7 = 4 + 6 = 8 + 5 = 9 + 8 = 5 + 9 = 3 + 9 = Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh cña hai sè h¹ng sau: 27 vµ 45 47 vµ 35 67 vµ 18 Bµi 3: §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo chç chÊm 37 3 . 15 +2 . +. 7 +. 6 .1 6 1 9. Bµi 4: Tr­êng cã 45 häc sinh giái v¨n vµ cã sè häc giái to¸n nhiÒu h¬n häc sinh giái v¨n lµ 17 HS . TÝnh sè häc sinh giái to¸n cña tr­êng. Bµi 5: Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau §o¹n th¼ng AB . 9 cm §o¹n th¼ng CD ng¾n h¬n AB .. 2cm §o¹n th¼ng CDcm? Củng cố: NhËn xÐt tiÕt häc HS nªu yªu cÇu bµi tËp HS th¶o luËn N2 HS nªu nèi tiÕp 7 + 10 = 17 7 + 5 =12 6 + 8 = 14 8 + 7 = 15 4 + 6 =10 8 + 5 =13 9 + 8 = 17 5 + 9 =14 3 + 9 =12 HS nªu yªu cÇu bµi tËp HS lµm b¶ng con 27 47 67 +45 +35 +18 72 83 85 HS nªu yªu cÇu bµi tËp HS lµm vµo vë Ch÷a bµi 37 34 15 +24 +27 +7 6 6 1 6 1 9 1 Tãm t¾t Giái v¨n 45 häc sinh Giái to¸n nhiÒu h¬n giái v¨n17 häc sinh Giái to¸n..häc sinh? Bµi gi¶i Sè häc sinh giái to¸n lµ: 45 + 17 = 62 ( häc sinh) §¸p sè 62 häc sinh Bµi gi¶i §o¹n th¼ng CD dµi sè cm lµ 9 – 2 = 7 ( cm ) §¸p sè 7 cm Đạo đức CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (T2) I. MỤC TIÊU: - Nh­ tiÕt 1. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: kiểm tra bài : Chăm làm việc nhà ( T1 ) - Nhận xét đánh giá 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: trực iếp b. Tìm hiểu bài: * HĐ1: Tự liên hệ + Mục tiêu : Giúp học sinh tự nhìn nhận , đánh giá tham gia làm việc nhà của bản thân. - Ở nhà em tham gia làm những việc gì ? kết quả ra sao ? - Những việc đó do bố mẹ phân công hay do em tự làm ? -Sắp tới em mong muốn làm những việc gì + Chốt ý : Hãy tìm những việc nhà phù hợp với khả năng của mình để làm * HĐ2: Đóng vai + Mục tiêu : Học sinh biết cách ứng xử đúng trong các tình huống cụ thể. - Phát phiếu cho HS xử lý tình huống theo nhóm - Hòa đang quét nhà thì bạn đến rủ đi chơi Hòa sẽ - Anh của Hòa nhờ Hòa cuốc đất , Hòa sẽ - Nhận xét , bổ sung * HĐ3: Chơi trò chơi ( nếu ..thì .. ) + Mục tiêu : - HS biết cần phải làm gì trong các tình huống để thể hiện trách nhiệm của mình với công việc gia đình - Chia lớp làm 2 nhóm ( nhóm chăm , nhóm ngoan ) - 1 nhóm nêu : nếu - 1 nhóm nêu : thì - Tổ chức cho HS chơi thi đua nhau - Theo dõi tuyên dương 3. Củng cố, dặn dò: - Chốt lại bài - Liên hệ giáo dục- Về thực hành tốt bài - 2 em lên bảng trả lời tình huống GV nêu - Nắm mục tiêu - Nhiều em nêu - Nắm mục tiêu - Xử lý tình huống theo nhóm 2 - Một số nhóm trình bày kết quả - Nắm mục tiêu - 2 nhóm mỗi nhóm 4 em VD : Nếu em bé muốn uống nước Thì em lấy nước cho em bé Thứ 4 ngày 8 tháng 10 năm 2013 SINH HOẠT TẬP THỂ Tập đọc BÀI TAY DỊU DÀNG I. MỤC TIÊU: - Biết ng¾t nghỉ hơi sau dấu chấm , dấu phẩy và giữa các cụm từ b­íc ®Çu biÕt ®äc lêi nh©n vËt phï hîp víi néi dung. HiÓu ND: Th¸i ®é ©n cÇn cña thÇy gi¸o ®· gióp An v­ît qua nçi buån mÊt bµ vµ ®éng viªn b¹n häc tËp tèt h¬n, kh«ng phô lßng tin yªu cña mäi ng­êi. (tr¶ lêi ®­îc c¸c CH trong SGK) II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: - Tranh minh hoạ bài SGK . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: Kiểm tra bài “Người mẹ hiền” - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Dùng tranh b. Luyện đọc : GV đọc mẫu , nêu cách đọc toàn bài - Tổ chức cho học sinh luyện đọc câu , kết hợp luyện đọc từ khó * Theo dõi HS - Cho học sinh đọc đoạn trước lớp , kết hợp hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ đúng * Theo dõi HS - Giải nghĩa từ: âu yếm , thì thào , trìu mến. -Tổ chức cho học sinh đọc đoạn trong nhóm * Theo dõi nhóm yếu - Nhận xét tuyên dương c. Tìm hiểu bài : - T×m nh÷ng tõ ng÷ cho thÊy An rÊt buån khi bµ mÊt ? - Vì sao An buồn như vậy ? - Khi biÕt An ch­a lµm bµi tËp th¸i ®é cña thÇy gi¸o nh­ thÕ nµo ? -V× sao thÇy gi¸o kh«ng tr¸ch An khi An ch­a lµm bµi tËp ? - Vì sao An lại nói tiếp với thầy sáng mai em sẽ làm bài tập ? - T×m nh÷ng tõ ng÷ nãi vÒ t×nh c¶m cña thÇy gi¸o ®èi víi An? * GV kÕt luËn d. Luyện đọc lại : - Tổ chức cho học sinh thi đọc lại bài phân vai * Theo dõi HD HS yếu đọc phân vai - Nhận xét , ghi điểm - Liên hệ giáo dục 3. Củng cố dặn dò: - Chốt lại cách đọc toàn bài .Dặn HS về nhà đọc bài, chuẩn bị bài sau - 4 em đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc trong SGK - Theo dõi - Đọc nối tiếp câu : lÆng lÏ, khÏ nãi, nÆng trÜu, vuèt ve, buån b· - Đọc nối tiếp đoạn - Luyện đọc nhóm 3 - Thi đọc trước lớp Gäi 1HS ®äc ®o¹n 1 - Lßng An nÆng trÜu nâi buån. Nhí bµ, An ngåi lÆng lÏ -Vì An yêu bà , tiếc nhớ bà . Bà mất , An không còn được nghe bà kể chuyện cổ tích , không còn được bà âu yếm vuốt ve. - Học sinh khá , giỏi trả lời mẫu -Vì sự cảm thông của thầy đã làm An cảm động - Thảo luận , trình bày -Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An..thương yêu . thầy biết em nhất định sẽ làm bài. - Luyện đọc phân vai theo nhóm 3 - Thi đọc trước lớp ( HS khá , giỏi đọc phân vai; HS trung bình, yếu đọc đoạn trôi chảy ) Toán BẢNG CỘNG I. MỤC TIÊU: - Thuéc b¶ng céng ®· häc. - BiÕt thùc hiÖn phÐp céng cã nhí trong ph¹m vi 100 - BiÕt gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: kiểm tra bài : Luyện tập - Nhận xét ghi điểm. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : trực tiếp b.Hướng dẫn làm bài : Bài 1: Tính nhẩm - Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi nhanh kết quả các phép tính trong phần bài học vào phiếu - Nhận xét , bổ sung - Cho HS đọc đồng thanh bảng cộng - Gọi HS nêu kết quả một số phép tính bất kỳ * Gọi nhiều HS nêu - Cho HS tự làm phần b - Chốt lại bài 1 Bài 2: Tính - Gọi HS đọc đề , nêu yêu cầu - Cho HS làm bảng con * Theo dõi HD HS làm - Nhận xét , sửa sai Bài 3: Gọi HS đọc đề , nêu dự kiện của bài - Cho HS suy nghĩ làm bài * Theo dõi kèm HS 3. Củng cố , dặn dò: - Chốt lại bài - Về học thuộc các bảng cộng - Chuẩn bị bài học : Luyện tập - 2 em lên bảng làm bài 4 - Đọc yêu cầu - Thảo luận nhóm 3 - Nối tiếp nhau nêu kết quả - Đồng thanh đọc 2 lần - Nhiều em nêu - Làm vào vở 2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 - Nêu yêu cầu , 2 em lên bảng , lớp làm bảng con 15 26 + 9 + 17 24 43 - Nêu dự kiện của bài - 2 em lên bảng , lớp làm vào vở Tóm tắt Hoa nặng: 28 kg Mai nặng hơn Hoa: 3 kg Hỏi Mai nặng.....kg? Bµi gi¶i: Mai c©n nÆng lµ: 28 + 3 =31 (kg) Đáp số : 31kg Luyện Tiếng việt : ÔN LUYỆN VIẾT CHỮ HOA I. MỤC TIÊU: - Kieán thöùc : OÂn taäp cuûng coá chữ vieát chöõ. - Kó naêng : Reøn vieát ñuùng, vieát ñeïp. - Thaùi ñoä : YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: - Giaùo vieân : Heä thoáng caâu hoûi. - Hoïc sinh : Baûng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Giaùo vieân neâu yeâu caàu nhắc h/s đưa vở thực hành chữ viết ra đọc. - Gv viết mẫu lên bảng lớp theo dõi ?Đoạn trích trên gồm mấy câu? ?Chữ nào viết hoa ? ?Đoạn tích trên nói nội dung gì ? ?Vì sao thầy giáo ngạc nhiên? - Gv yêu cầu h/s viết vào bảng con các từ khó viết.G/vlấy bảng hs viết sai lớp sửa,lấy bảng hs viết đúng đẹp lớp xem - Gv theo dõi hs viết ,uốn nắn tư thế ngồi cách cầm bút -Gv nhắc độ cao các con chữ ,khoảng cách giữa các chữ - G/v thu chấm khen ngợi hs viết viết chữ đẹp - Nhắc nhở hs viết chữ xấu chưa đẹp Hoaït ñoäng noái tieáp. Daën doø- Reøn chöõ vieát - Một vài h/s đọc lại đọc trên bảng - 4 câu - Đầu câu, tên riêng, sau dấu chấm. -Hai anh em Tùng và Long -Vì bài 2 anh em giống hệt nhau. - H/s viết bảng con - H/s viết vào vở Thứ 5 ngày 9 tháng 10 năm 2013 Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Ghi nhí vµ t¸i hiÖn nhanh b¶ng céng trong ph¹m vi 20 ®Ó tÝnh nhÈm : c«ng cã nhí trong ph¹m vi 100. - BiÕt gi¶i bµi to¸n b»ng mét phÐp céng. II. . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: kiểm tra bài : Bảng cộng - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : trực tiếp b.Hướng dẫn làm bài : Bài 1: Tính nhẩm - Gọi HS đọc đề , nêu yêu cầu - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Đố bạn” - Theo dõi , tuyên dương Bµi 3: HS tù lµm råi ch÷a Bài 4: Gọi HS đọc đề , nêu dự kiện của bài - Cho HS suy nghĩ làm vào vở * Theo dõi kèm HS - Nhận xét sửa sai 3. Củng cố, dặn dò: - Chốt lại bài học - Về ôn lại dạng toán trên, chuẩn bị bài : Phép cộng có tổng bằng 10 - 4 em lên bảng đọc bảng cộng 9,8,7,6 - Nêu yêu cầu , tổ chức chơi thi nhau giữa các tổ 9 + 6 = 15 7 + 8 = 15 6 + 9 =15 8 +7 =15 - Nêu yêu cầu , 3 em lên bảng , lớp làm vào vở 8 + 4 + 1 = 13 8 + 5 = 13 - Một số em nêu cách làm - Đọc , nêu dự kiện của bài - 2 em lên bảng , lớp làm vào vở Tóm Tắt Mẹ hái: 38 quả Chị hái: 16 quả Mẹ và chị hái...........quả? Bµi gi¶i MÑ vµ chÞ h¸i sè qu¶ b­ëi lµ 38 + 16 = 54 (qu¶ b­ëi) Đáp số : 54 quả bưởi Luyện từ và câu: TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁY, DẤU PHẨY I. MỤC TIÊU: - Nhận biết vµ b­íc ®Çu biÕt dïng mét sè từ chỉ hoạt động , trạng thái của loài vật và sự vật trong câu (BT1, BT2).. - Biết ®Æt dấu phẩy vµo chç thÝch hîp trong c©u. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: Kiểm tra bài : MRVT : từ ngữ về các môn học . Từ chỉ hoạt động - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : trực tiếp b. Hướng dẫn làm bài : Bài 1: Tìm các từ chỉ hoạt động , trạng thái của loài vật và sự vật. - Gọi HS đọc đề - Cho HS xác định con vật , sự vật có trong mỗi câu - Cho HS suy nghĩ tự tìm từ chỉ hoạt động của các con vật , sự vật * Theo dõi kèm HS Bài 2: Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp điền vào chỗ trống. - Gọi HS đọc đề - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 3 * Theo dõi HD nhóm yếu - Theo dõi , nhận xét Bài 3: Đặt dấu phẩy - Gọi HS đọc đề - Hướng dẫn câu a ; trong câu có mấy từ chỉ hoạt động ? các từ ấy trả lời cho câu hỏi gì? - Để tách rõ hai từ cùng trả lời câu hỏi “ làm gì” trong câu , ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào ? - Tương tự câu a , cho HS suy nghĩ làm câu b,c * Theo dõi kèm HS yếu 3. Củng cố, dặn dò: - Chốt bài học - Về ôn lại bài , chuẩn bị bài sau - 1 HS làm bài 3 , 1 HS tìm 5 từ chỉ hoạt động - Đọc đề - Nhiều em nêu nèi tiÕp - ăn ; uống ; tỏa - Đọc đề , nêu yêu cầu - Thảo luận nhóm viết vào phiếu - Các nhóm trình bày - Đuổi ; giơ ; nhe ; chạy ; luồn . - Đọc đề , nêu yêu cầu - Có 2 từ : học tập , lao động ; Trả lời câu hỏi làm gì ? - Giữa học tập tốt và lao động tốt - Làm bài , đọc bài làm + Cô giáo yêu thương , quý mến học sinh + Chúng em luôn kính trọng , biết ơn., cô giáo Luyện tiếng việt: ÔN LUYỆN I. MỤC TIÊU: Cñng cè vÒ viÕt chÝnh t¶. Cñng cè vÒ tõ chØ ho¹t ®éng C¸ch ®Æt dÊu phÈy II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh Bµi 1: GV ®äc bµi bµn tay dÞu dµng HS viÕt tõ ®Çu Bµ cña An.......vuèt ve. Bµi 2 : §iÒn vÇn ao hay au? §«ng s...th× n¾ng, v¾ng s...th× m­a C¬m kh«ng r...nh­ ®... kh«ng thuèc Bµi3: G¹ch d­íi c¸c tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cña loµ vËt vµ sù vËt trong nh÷ c©u sau: - §µn tr©u ®ang gÆm cá bªn bê suèi. - Chó dª ch¹y nh¶y trªn ®åi. -Nh÷ng b«ng hoa hång to¶ h­¬ng th¬m ng¸t. Bµi 4: §Æt dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong mçi c©u sau: -Em cã ba b¹n th©n lµ b¹n Kh¸nh b¹n H­¬ng vµ b¹n Linh. - C« gi¸o khen chóng em ngoan ngo·n ch¨m chØ. - C« gi¸o em rÊt xinh ®Ñp dÞu dµng. - V× sao em ®Æt dÊu phÈy ? Củng cố dặn dò: - Chốt lại toàn bài .Dặn HS về nhà lµm bài, chuẩn bị bài sau Gv ®äc HS chÐp bµi vµo vë HS nªu yªu cÇu bµi tËp HS lµm vµo vë §«ng sao th× n¾ng, v¾ng sao th× m­a C¬m kh«ng rau nh­ ®au kh«ng thuèc HS nªu yªu cÇu bµi tËp HS lµm vµo vë - §µn tr©u ®ang gÆm cá bªn bê suèi. - Chó dª ch¹y nh¶y trªn ®åi. -Nh÷ng b«ng hoa hång to¶ h­¬ng th¬mng¸t HS nªu yªu cÇu bµi tËp HS lµm vµo vë Ch÷a bµi – nhËn xÐt CHÍNH TẢ: BÀN TAY DỊU DÀNG I. MỤC TIÊU -ChÐp chÝnh x¸c bµi CT , trình bày đúng ®o¹n v¨n xu«i : biÕt ghi ®óng c¸c dÊu c©u trong bµi - Lµm ®­îc c¸c BT2,BT3 a/b hoÆc bµi tËp ph­¬ng ng÷ do Gv so¹n. II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: - Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng viết từ khó - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : trực tiếp b. Hướng dẫn viết : - Đọc đoạn viết - An buồn bã nói với thầy điều gì? - Thái độ của thầy giáo thế nào ? - Cho HS viết từ khó - Nhận xét sửa sai c. Viết bài : - Đọc từng câu cho HS viết - Thu vở chấm , nhận xét d. Luyện tập : Bài 2: Tìm 3 từ có tiếng mang vần ao, 3 từ có tiếng mang vần au - Cho HS suy nghĩ làm VBT * Theo dõi HD HS yếu làm - Nhận xét sửa sai Bài 3b: tìm tiếng có vần uông hay uôn thích hợp điền vào chỗ trống. - Gọi HS đọc đề - Cho HS suy nghĩ làm VBT * Theo dõi HD HS yếu làm - Nhận xét sửa sai 3. Củng cố , dặn dò : - Chốt lại bài - Về viết lại bài cho đẹp. - 2 em lên bảng viết , lớp viết bảng con Dè dặt , giặt giũ , rặt một loài - 2 em đọc lại - Thưa thầy , hôm nay em chưa làm bài tập - Thầy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu An mà không trách gì em - Viết bảng con : vào lớp , làm bài,.. - Nghe viết bài vào vở - Nêu yêu cầu - 2 em lên bảng , lớp làm VBT + bao nhiêu , báo tin , bạo loạn + quý báu , chau mày , nhàu nát - Nêu yêu cầu - 2 em lên bảng , lớp làm VBT + Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt. + Nước từ trên nguồn đổ xuống , chảy cuồn cuộn. Thứ 6 ngày 19 tháng 10 năm 2012 Toán: PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100 I. MỤC TIÊU - Biết cách thực hiện phép tính có tổng bằng 100 - BiÕt céng nhÈm c¸c sè trßng chôc - BiÕt gi¶i to¸n v íi mét phÐp céng cã tæng b»ng 100 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: kiểm tra bài : Luyện tập - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : trực tiếp b.Tìm hiểu bài : - Nêu ví dụ : 83 + 17 - Yêu cầu HS tự đặt tính và tính - Theo dõi , sửa sai - Gọi một số em nêu cách đặt tính và cách tính - Nêu tên gọi từng thành phần trong phép cộng trên - GV lấy thêm ví dụ cho HS làm c. Thực hành: Bài 1: Tính - Gọi HS đọc đề , nêu yêu cầu - Cho HS làm bảng con *Theo dõi HD HS làm - Theo dõi sửa sai Bài 2: Tính nhẩm - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ xì điện” - Theo dõi hỏi thêm HS bước nhẩm *Theo dõi HD HS làm - Nhận xét Bài 4: Bài toán Gọi HS đọc đề , nêu dự kiện của bài - Cho HS suy nghĩ làm vào vở *HD HS yếu nêu lời giải và phép tính. - Nhận xét 3. Củng cố, dặn dò: - Chốt lại bài - Về ôn lại bài , chuẩn bị bài học sau. - 2 em làm bài 4 , 1 em làm bài 3 - 3 em đọc - 1 em lên bảng làm , lớp làm bảng con 83 +17 100 - Nhiều em nêu - 83 gọi là số hạng , 17 là số hạng , 100 gọi là tổng - nêu yêu cầu - 2 em lên bảng , lớp làm bảng con 99 75 + 1 + 25 100 100 - Nêu yêu cầu - Tổ chức chơi thi giữa các tổ 60 + 40 = 100 80 + 20 = 100 - Đọc đề , nêu dự kiện của bài - 2 em lên bảng , lớp làm vào vở Tóm tắt Buổi sáng bán: 85 kg Buổi chiều bán nhiều hơn: 15 kg Hỏi buổi chiều bán:....kg? Bµi gi¶i Buæi chiÒu cöa hµng b¸n ®­îc lµ : 85 + 15 = 100 (kg ®­êng) + Đáp số : 100kg đường TẬP LÀM VĂN MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI I. MỤC TIÊU: - Biết nói lời mời , nhờ , yêu cầu , đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp ®¬n gi¶n(BT1) - Biết trả lời câu hỏi về thầy giáo , cô giáo lớp 1cña em (BT2) - Viªt được một đoạn văn 4 đến 5 câu về thầy giáo , cô giáo (BT3) + C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n: - Giao tiÕp cëi më, tù tin trong giao tiÕp, biÕt l¾ng nghe ý kiÕnng­êi kh¸c. Hîp t¸c ra quyÕt ®Þnh – tù nhËn thøc vÒ b¶n th©n- l¾ng nghe ph¶n håi tÝch cùc. II. C¸c ph­¬ng ph¸p / c¬ b¶n: - Tr¶i nghiÖm, th¶o luËn nhãm, tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n. Iii. ĐỒ dùng dạy học : - Bảng phụ iV. Các hoạt động dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Bài cũ: kiểm tra bài : Kể ngắn theo tranh . Luyện tập về thời khóa biểu - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài : trực tiếp b. Hướng dẫn làm bài : Bài 1: Nói lời mời , nhờ , yêu cầu , đề nghị - Gọi HS đọc đề , nêu yêu cầu - Cho HS thảo luận nhóm - Theo dõi nhắc nhở các em nói phải thể hiện qua cử chỉ nét mặt để người nghe hiểu rõ nội dung mình cần nói * Theo dõi giúp nhóm yếu - Chốt ý bài 1 Bài 2: Trả lời câu hỏi - Gọi HS đọc câu hỏi - Nêu câu hỏi cho HS làm miệng - Nhận xét , sửa từ , ý và câu cho HS Bài 3: Viết - Cho HS dựa vào bài 2 viết từ 4 đến 5 c

File đính kèm:

  • doctuan 8 lop 2 2buoi.doc
Giáo án liên quan