Bài giảng Sinh học Khối 7 - Bài 41: Chim bồ câu - Năm học 2020-2021

Theo em quá trình sinh sản của chim tiến hóa hơn bò sát ở điểm nào ?

Trứng có vỏ đá vôi => phôi được bảo vệ tốt và phát triển an toàn hơn

 Ấp trứng => phôi phát triển ít lệ thuộc vào môi trường

 Nuôi con => giúp tăng tỉ lệ tồn tại ở chim non

 -Sống trên cây,bay giỏi

 -Có tập tính làm tổ.

- Là động vật hằng nhiệt.

 + Sinh sản :

- Thụ tinh trong.

- Mỗi lứa đẻ 2 trứng.

- Trứng giàu noãn hoàng, có vỏ đá vôi .

- Có tập tính ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều.

EM CÓ BIẾT

Chim bay xa : Nhạn biển Bắc Cực đoạt giải vô địch về bay đường dài.Chúng bay di trú tránh rét mỗi năm hai lần (bay đi và bay về) với khoảng cách ít nhất là 30400 đến 40000km.

Chim bay cao: Với số liệu thu thập được bằng cách dùng rađa để theo dõi dường bay của chim ở nhiều nơi vào giữa mùa chim di trú, người ta nhận thấy phần lớn các loài chim bay ở độ cao 450 đến 750m , chỉ khoảng 10% ở độ cao 3000m.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 7 - Bài 41: Chim bồ câu - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KiĨm tra bµi cị :Em h·y nªu nh÷ng ®Ỉc ®iĨm chung cđa líp Bß s¸t?§¸p ¸n : Bß s¸t lµ ®éng vËt cã xu­¬ng sèng thÝch nghi víi ®êi sèng hoµn toµn ë c¹n. Da kh«, cã v¶y sõng. Chi yÕu cã vuèt s¾c.Thơ tinh trong, trøng cã vá dai bao bäc, giµu no·n hoµng. Bß s¸t lµ ®éng vËt biÕn nhiƯt.LỚP CHIM H×nh 44.1. §µ ®iĨu ĩc(nhãm chim ch¹y)LỚP CHIM Bài 41: CHIM BỒ CÂU§éng vËt h»ng nhiƯt cã ­u thÕ g× h¬n ®éng vËt biÕn nhiƯt ?Chim bå c©u cã ®Ỉc ®iĨm sinh s¶n nh­ thÕ nµo ?Qua t×m hiĨu th«ng tin em h·y cho biÕt : Chim bå c©u nhµ cã nguån gèc tõ ®©u ?I. §êi sèng.T×m hiĨu th«ng tin SGK mơc I.H·y nªu nh÷ng ®Ỉc ®iĨm ®êi sèng cđa Chim bå c©u mµ em biÕt ?+Tổ tiên của bồ câu nhà là bồ câu núi,màu lam.+ Đời sống:Sèng trªn c©y, bay giái Cã tËp tÝnh lµm tỉ. Lµ ®éng vËt h»ng nhiƯt.+Sinh s¶n :- Thơ tinh trong. Mçi løa ®Ỵ 2 trøng, trøng giµu no·n hoµng, cã vá ®¸ v«i. Cã tËp tÝnh Êp trøng vµ nu«i con b»ng s÷a diỊu.LỚP CHIM Bµi 41 : CHIM BỒ CÂUĐời sống baySống thành đơiĐẻ 2 trứng / lứaNuơi con Ấp trứngEm h·y so s¸nh sù sinh s¶n cđa Th»n l»n bãng ®u«i dµi vµ Chim bå c©u?LỚP CHIM Bµi 41 : CHIM BỒ CÂUI. §êi sèng.B¶ng so s¸nh sù sinh s¶n cđa Th»n l»n vµ Chim bå c©uTh»n l»n bãng ®u«i dµiChim bå c©u Thơ tinh trong Mçi løa ®Ỵ tõ 5 - 10 trøng Trøng cã vá dai bao bäc §Ỵ trøng xuèng c¸c hèc ®Êt Con non tù ®i kiÕm måi Thơ tinh trong Mçi løa ®Ỵ 2 trøng Trøng cã vá ®¸ v«i bao bäc Chim bè, mĐ thay nhau Êp trøng Con non ®­ỵc chim bè, mĐ nu«i b»ng s÷a diỊu Qua b¶ng so s¸nh trªn em h·y nhËn xÐt xem sù sinh s¶n cđa loµi nµo tiÕn ho¸ h¬n ?Chim bå c©u tiÕn hãa h¬n Trứng có vỏ đá vôi => phôi được bảo vệ tốt và phát triển an toàn hơn Ấp trứng => phôi phát triển ít lệ thuộc vào môi trường Nuôi con => giúp tăng tỉ lệ tồn tại ở chim nonTheo em quá trình sinh sản của chim tiến hóa hơn bò sát ở điểm nào ?LỚP CHIM Bµi 41 : CHIM BỒ CÂUI. §êi sèng. -Sèng trªn c©y,bay giái -Cã tËp tÝnh lµm tỉ.- Lµ ®éng vËt h»ng nhiƯt. + Sinh s¶n :- Thơ tinh trong.- Mçi løa ®Ỵ 2 trøng.- Trøng giµu no·n hoµng, cã vá ®¸ v«i .- Cã tËp tÝnh Êp trøng vµ nu«i con b»ng s÷a diỊu.II. CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyĨn.1. CÊu t¹o ngoµi. Quan s¸t H.41.1 ; 41.2 cÊu t¹o ngoµi cđa chim bå c©u - H·y th¶o luËn nhãm (5’) điỊn vµo chç trèng hoµn thµnh b¶ng 1 SGK/135B¶ng 1. §Ỉc ®iĨm cÊu t¹o ngoµi Chim bå c©u.§Ỉc ®iĨm cÊu t¹o ngoµiý nghÜa thÝch nghi- Th©n : H×nh thoi.- Chi tr­íc : C¸nh chim.- Chi sau : 3 ngãn tr­íc, 1 ngãn sau, cã vuèt.- L«ng èng : Cã c¸c sỵi l«ng lµm thµnh phiÕn máng.- L«ng t¬ : Cã c¸c sỵi l«ng m¶nh lµm thµnh chïm l«ng xèp.- Má : Má sõng bao lÊy hµm kh«ng cã r¨ng.- Cỉ : Dµi, khíp ®Çu víi th©n.- Gi¶m søc c¶n kh«ng khÝ khi bay. Qu¹t giã - ®éng lùc cđa sù bay. C¶n kh«ng khÝ khi h¹ c¸nh Giĩp chim b¸m chỈt vµo cµnh c©y khi h¹ c¸nh. Lµm cho c¸nh chim khi giang ra t¹o nªn mét diƯn tÝch réng.- Gi÷ nhiƯt, lµm nhĐ c¬ thĨ.- Lµm ®Çu chim nhĐ. Ph¸t huy t¸c dơng cđa c¸c gi¸c quan, b¾t måi, rØa l«ng. Líp chimBµi 41. Chim bå c©uI. §êi sèng.Sèng trªn c©y,bay giái Cã tËp tÝnh lµm tỉ. Lµ ®éng vËt h»ng nhiƯt.+ Sinh s¶n :- Thơ tinh trong.- Mçi løa ®Ỵ 2 trøng.- Trøng giµu no·n hoµng, cã vá ®¸ v«i .- Cã tËp tÝnh Êp trøng vµ nu«i con b»ng s÷a diỊu.II. CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyĨn.1. CÊu t¹o ngoµi.- Néi dung kiÕn thøc : B¶ng 12. Di chuyĨn.T×m hiĨu th«ng tin SGK mơc II-2. Em h·y cho biÕt : Chim cã mÊy kiĨu bay ? Chim bå c©u bay theo kiĨu nµo ?Chim cã 2 kiĨu bay : + Bay vç c¸nh+ Bay l­ỵn- Chim bå c©u cã kiĨu bay vç c¸nh.Quan s¸t H 41.3 vµ H 41.4 ®Ĩ t×m hiĨu kiĨu bay vç c¸nh vµ kiĨu bay l­ỵn .Em h·y so s¸nh hai kiĨu bay : bay vç c¸nh vµ bay l­ỵn b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo b¶ng 2 cho thÝch hỵp ?B¶ng 2. So s¸nh kiĨu bay vç c¸nh vµ bay l­ỵn.C¸c ®éng t¸c bayKiĨu bay vç c¸nh( Chim bå c©u )KiĨu bay l­ỵn( Chim h¶i ©u )- §Ëp c¸nh liªn tơc C¸nh ®Ëp chËm r·i vµ kh«ng liªn tơc C¸nh dang réng mµ kh«ng ®Ëp- Bay chđ yÕu dùa vµo sù n©ng ®ì cđa kh«ng khÝ vµ h­íng thay ®ỉi cđa c¸c luång giã Bay chđ yÕu dùa vµo ®éng t¸c vç c¸nhEM CĨ BIẾT Chim bay xa : Nhạn biển Bắc Cực đoạt giải vơ địch về bay đường dài.Chúng bay di trú tránh rét mỗi năm hai lần (bay đi và bay về) với khoảng cách ít nhất là 30400 đến 40000km.Chim bay cao: Với số liệu thu thập được bằng cách dùng rađa để theo dõi dường bay của chim ở nhiều nơi vào giữa mùa chim di trú, người ta nhận thấy phần lớn các lồi chim bay ở độ cao 450 đến 750m , chỉ khoảng 10% ở độ cao 3000m. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:* Đặc điểm cấu tạo ngồi của chim bồ câu là : Thân hình thoi Chi trước biến thành cánh Chi sau : 3 ngĩn trước, 1 ngĩn sau, cĩ vuốt Lơng ống : cĩ các sợi lơng làm thành phiến lơng Lơng tơ : cĩ các sợi lơng làm thành chùm lơng- Mỏ sừng bao lấy hàm khơng cĩ răng - Cổ dài , khớp đầu với thân ......1..........2...........3...........4..........5.......6..Cđng cè . . . . . . . . . là động vật hằng nhiệt, cã cấu tạo ngồi thÝch nghi với đời sống bay, thể hiện ở những điểm sau: . . . . . . . h×nh thoi được phđ bằng . . . . . . . . nhẹ xốp, hàm kh«ng cã răng, cã mỏ sừng bao bọc, . . . . . . . . . biến đổi thành c¸nh, . . . . . . . . cã bàn ch©n dài, c¸c ngãn ch©n cã vuốt, ba ngãn trước, một ngãn sau. Tuyến phao c©u tiết dịch nhờn. Chim bồ c©u cã kiểu bay . . . . . . . . . . . Chim bå c©uTh©nl«ng vịChi tr­ícChi sauvç c¸nhBµi tËp : H·y hoµn thµnh bµi tËp sau b»ng c¸ch ®iỊn tõ hoỈc cơm tõ thÝch hỵp vµo chç trèng.Bài tập: Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:1. Nhiệt độ cơ thể của chim và bò sát là: A. Ở chim là hằng nhiệt, ở bò sát là biến nhiệt B. Ở chim là biến nhiệt, ở bò sát là hằng nhiệt C. Ở chim và bò sát là biến nhiệt D. Ở chim và bò sát là hằng nhiệt2. Loại lông nào có chức năng chủ yếu giúp chim bay? A. Lông ống và lông bông B. Lông ống lớn ở cánh và đuôi C. Lông bông D. Lông ốngDẶN DÒ :Học bàiLàm bài tập1, 2, 3 SGK /137Chuẩn bị :Xem trước bài thực hành : Quan sát bộ xương mẫu mổ chim bồ câuXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CƠ.CHÀO TẠM BIỆT HẸN GẶP LAI !GV : NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾTNăm học : 2009 - 2010 TRƯỜNG THCS CHÁNH NGHĨA Chúc năm mới sức khỏe , may mắn và thành cơng !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_7_bai_41_chim_bo_cau_nam_hoc_2020_20.ppt