Bài giảng Sinh học Lớp 7 - Lớp thú (Lớp có vú) - Bài 46: Thỏ

1. Đời sống:

Câu 1: Thỏ hoang thường sống ở đâu?

Sống ven rừng,trong bụi rậm

Câu 2: Thỏ có tập tính gì ?

Đào hang, lẩn trốn kẻ thù bằng cách chạy

Câu 3:Thời gian kiếm ăn của Thỏ vào lúc nào?

Kiếm ăn về chiều hay ban đêm.

Thỏ ăn gì và ăn bằng cách nào?

Thức ăn: Thực vật, cỏ, lá bằng cách gặm nhấm

 

ppt28 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 08/06/2022 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 7 - Lớp thú (Lớp có vú) - Bài 46: Thỏ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sinh Học 7 CHUYÊN ĐỀ SINH Kể tên các lớp trong ngành động vật có xương sống mà các em đã được học ? Ngành động vật có xương sống LỚP CÁ LỚP LƯỠNG CƯ LỚP BÒ SÁT LỚP CHIM LÔÙP THUÙ (LÔÙP COÙ VUÙ) Baøi 46: THOÛ I ® êi sèng : 1. Đời sống : Baøi 46: THOÛ Câu 1: Thỏ hoang thường sống ở đâu ? - Sống ven rừng,trong bụi rậm I ® êi sèng : 1. Đời sống : Baøi 46: THOÛ Câu 2: Thỏ có tập tính gì ? - Đào hang, lẩn trốn kẻ thù bằng cách chạy I ® êi sèng : 1. Đời sống : Baøi 46: THOÛ Câu 3:Thời gian kiếm ăn của Thỏ vào lúc nào ? - Thức ăn : Thực vật , cỏ , lá bằng cách gặm nhấm - Kiếm ăn về chiều hay ban đêm . Thỏ ăn gì và ăn bằng cách nào ? Thỏ là động vật hằng nhiệt Câu 4:Thân nhiệt của thỏ có thay đổi theo nhiệt độ của môi trường không ? Tại sao trong chăn nuôi người ta không làm chuồng thỏ bằng tre hay gỗ ? ? Hình thức thụ tinh của thỏ là gì ?  Thụ tinh trong ?Thai phôi được phát triển ở đâu ?  Thai phát triển trong tử cung của thỏ mẹ ? Bộ phận nào giúp thai trao đổi chất với cơ thể mẹ ?  Nhau thai giúp thai trao đổi chất với cơ thể mẹ qua dây rốn 2. Sinh sản : Baøi 46: THOÛ Caáu taïo nhau thai cuûa Thoû 1 2 3 4 5 Thaønh töû cung Maøng töû cung Nhau thai Daây roán Phoâi ? Thế nào là hiện tượng thai sinh ?  Đẻ con có nhau thai ? Con non có đặc điểm gì , thức ăn của con non là gì ?  Con non yếu , được nuôi bằng sữa mẹ 2. Sinh sản : Baøi 46: THOÛ 2. Sinh sản : Baøi 46: THOÛ - Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với đẻ trứng và noãn thai sinh ? Ưu điểm của sự thai sinh Sù ph¸t triÓn ph«i kh«ng phô thuéc vµo l­îng no·n hoµng trong trøng . Ph«i ph¸t triÓn trong bông mÑ nªn an toµn vµ cã ®ñ ® iÒu kiÖn cÇn cho sù ph¸t triÓn . Con non ®­ îc nu«i b»ng s÷a mÑ nªn kh«ng phô thuéc vµo nguån thøc ¨n ngoµi thiªn nhiªn . Đời sống và sinh sản của thỏ hoang So sánh đời sống và sinh sản của thỏ hoang với thằn lằn bóng đuôi dài : Đặc điểm Thằn lằn bóng đuôi dài Thỏ hoang Nơi sống Tập tính Hoạt động Thức ăn và cách ăn Sinh sản Ưa nơi khô ráo Sống ven rừng,trong bụi rậm Thích phơi nắng Đào hang Bắt mồi về ban ngày Kiếm ăn về chiều hay ban đêm - Ăn chủ yếu là sâu bọ - bằng cách nuốt chửng - Ăn thực vật cỏ , lá , - Bằng cách gặm nhấm - Thụ tinh trong - Đẻ trứng - Thụ tinh trong - Đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ 3 4 5 7 6 2 1 V ành tai Lông mao Đuôi Chi sau Lông xúc giác Chi trước Mắt II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN : 1. Cấu tạo ngoài : Baøi 46: THOÛ 3 4 5 7 6 2 1 V ành tai Lông mao Đuôi Chi sau Mắt Lông xúc giác Chi trước Dựa vào thông tin sgk , quan sát hình 46.2, 46. 3 học sinh thảo luận nhóm và làm hoàn thành phiếu học tập . (3 phút ) Bảng : Đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù : Bộ phận cơ thể Đặc điểm cấu tạo ngoài Sự thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù Bộ lông Bộ lông Chi ( có vuốt ) Chi trước Chi sau Giác quan Mũi ....... và lông xúc giác Tai.. vành tai Mắt có mi mao dày,xốp Giữ nhiệt,bảo vệ cơ thể ngắn Đào hang dài , khoẻ Bật nhảy xa  Chạy trốn nhanh thính nhạy bén Thăm dò thức ăn và môi trường thính dài,lớn,cử động được Định hướng âm thanh phát hiện sớm kẻ thù cử động được Giữ ẩm,bảo vệ mắt Cấu tạo ngoài của thỏ hoang So sánh cấu tạo ngoài của thỏ hoang với chim bồ câu : Đặc điểm Chim bồ câu Thỏ hoang Cơ thể Miệng Tai Mắt Chi trước Chi sau Lông vũ che phủ Lông mao che phủ Có mỏ sừng không có môi không có răng không có mỏ sừng có môi có răng Không có vành tai Có vành tai phát triển Mí mắt thứ 3 phát triển mắt tinh Mí mắt thứ 3 không phát triển mắt không tinh Hai chi trước phát triển thành cánh Hai chi trước kém phát triển hơn hai chi sau Có lớp vảy sừng bao bọc Chi không có vảy sừng II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN : 1. Cấu tạo ngoài : Baøi 46: THOÛ 2. Di chuyển : 2. Di chuyển : Thỏ di chuyển bằng cách nào ?  Bằng cách nhảy đồng thời hai chân sau . Baøi 46: THOÛ Hình 46.5 II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN: 2. Di chuyển Baøi 46: THOÛ Quan sát Hình 46.5 Giải thích tại sao con thỏ chạy không dai sức bằng thú ăn thịt nhưng trong một số trường hợp vẫn thoát được kẻ thù ? Hình 46.5 II. CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN: 2. Di chuyển - Thỏ hoang di chuyển với vận tốc đối đa là 74Km/h. - Cáo xám di chuyển với vận tốc : 64Km/h. - Chó săn di chuyển với vận tốc : 68Km/h. Chó sói di chuyển với vận tốc : 69,23Km/h ? Thế mà nhiều trường hợp thỏ rừng vẫn không thoát khỏi thú ăn thịt kể trên ? Baøi 46: THOÛ Haõy choïn töø thích hôïp trong caùc töø vaø cuïm töø ñeå ñieàn vaøo choå troáng Thoû laø ñoäng vaät , aên coû , laù caây baèng caùch , hoaït ñoäng veà ñeâm . Ñeû con ( thai sinh ), nuoâi con baèng ....................... Cô theå phuû Caáu taïo ngoaøi , caùc giaùc quan , chi vaø caùch thöùc di chuyeån cuûa thoû thích nghi vôùi ñôøi soáng vaø taäp tính hằng nhiệt gặm nhấm sữa mẹ lông mao lẩn trốn kẻ thù Lông vũ (1) (2) (3) (4) (5) Bài tập TRÒ CHƠI Ô CHỮ l « n g v ò s ÷ a m Ñ x ó c g i ¸ c v ¸ c h h ô t n h a u t h a i i a s t n h i ¤ Ch÷ 1 2 3 4 5 1. C¬ thÓ chim ®­ îc bao phñ bëi mét líp ............ 2.Thá non míi sinh ®­ îc nu«i d­ìng b»ng g×? 3. Thá cã mòi thÝnh l«ng ...............nh¹y bÐn 4.Tim cña th»n l»n kh¸c tim Õch lµ cã thªm bé phËn nµo ? 5. Bé phËn g¾n víi tö cung cña thá mÑ ? 1 2 3 4 5 CHïM CH×a Kho ¸ h Gồm 8 chữ cái * Học baøi,trả lời caâu hỏi 1,2,3 sgk trang 151 * Xem trước baøi 47 :“ Cấu trong của thỏ ” Xem lại cấu tạo bộ xương của thằn lằn Hướng dẫn về nhà * Đọc phần : “ Em có biết ” Chân thành cám ơn Quý Thầy Cô giáo đã đến dự tiết học hôm nay

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_7_lop_thu_lop_co_vu_bai_46_tho.ppt