Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 11: Mở bài trong bài văn kể chuyện - Trường Tiểu học Thanh Am

Rùa và thỏ

Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy.

Một con thỏ thấy thế liền mỉa mai:

 - Đã gọi là chậm như rùa mà cũng đòi tập chạy.

 Rùa đáp:

 - Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn!

 Thỏ ngạc nhiên:

 - Rùa mà dám chạy thi với thỏ sao? Ta chấp chú em một nửa đường đó!

 Rùa không nói gì. Biết mình chậm chạp, nó dốc sức chạy thật nhanh.

 Thỏ nhìn theo, mỉm cười. Nó nghĩ: “Chả việc gì mà vội, rùa gần tới đích, mình phóng cũng thừa sức thắng cuộc.” Vì vậy, nó cứ nhởn nhơ nhìn trời, mây, cây cỏ.

 Lúc sực nhớ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên, nó thấy rùa đã gần tới đích, bèn vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng muộn mất rồi. Rùa đã tới đích trước nó.

2/ Tìm đoạn mở bài trong truyện trên

3. Cách mở bài sau đây có gì khác với cách mở bài nói trên?

Trong muôn loài, rùa vốn nổi tiếng là chậm chạp, còn thỏ thì chạy nhanh như bay. Thế mà có một con rùa dám chạy thi với thỏ và thắng cả thỏ. Vì sao có chuyện ngược đời như vậy? Sau đây, em xin kể đầu đuôi câu chuyện ấy.

 Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy.

Trong muôn loài, rùa vốn nổi tiếng là chậm chạp, còn thỏ thì chạy nhanh như bay. Thế mà một con rùa dám chạy thi với thỏ và thắng cả thỏ. Vì sao có chuyện ngược đời như vậy? Sau đây, em xin kể đầu đuôi câu chuyện ấy.

ppt18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 11: Mở bài trong bài văn kể chuyện - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xin trân trọng kính chào thầy cô giáo.MÔN: TẬP LÀM VĂNLớp: 4A3Luyện tập trao đổi ý kiến với người thânĐề bài Em và người thân trong gia đình cùng đọc một truyệnnói về một người có nghị lực, có ý chí vươn lên. Em trao đổi với người thân về tính cách đáng khâm phụccủa nhân vật đó. Hãy cùng bạn đóng vai người thân để thực hiện cuộc trao đổi trên. MÔÛ BAØI TRONG BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN I/ Nhận xét1.Đọc truyện sau Moät con thoû thaáy theá lieàn mæa mai: - Ñaõ goïi laø chaäm nhö ruøa maø cuõng ñoøi taäp chaïy. Ruøa ñaùp: - Anh ñöøng gieãu toâi! Anh vôùi toâi thöû chaïy thi coi ai hôn! Thoû ngaïc nhieân: - Ruøa maø daùm chaïy thi vôùi thoû sao? Ta chaáp chuù em moät nöûa ñöôøng ñoù! Ruøa khoâng noùi gì. Bieát mình chaäm chaïp, noù doác söùc chaïy thaät nhanh. Thoû nhìn theo, mæm cöôøi. Noù nghó: “Chaû vieäc gì maø voäi, ruøa gaàn tôùi ñích, mình phoùng cuõng thöøa söùc thaéng cuoäc.” Vì vaäy, noù cöù nhôûn nhô nhìn trôøi, maây, caây coû. Luùc söïc nhôù ñeán cuoäc thi, ngaång ñaàu leân, noù thaáy ruøa ñaõ gaàn tôùi ñích, beøn vaét chaân leân coå maø chaïy. Nhöng muoän maát roài. Ruøa ñaõ tôùi ñích tröôùc noù. Trôøi muøa thu maùt meû. Treân bôø soâng, moät con ruøa ñang coá söùc taäp chaïy. Ruøa vaø thoû2/ Tìm đoạn mở bài trong truyện trên3. Cách mở bài sau đây có gì khác với cách mở bài nói trên? Trong muôn loài, rùa vốn nổi tiếng là chậm chạp, còn thỏ thì chạy nhanh như bay. Thế mà có một con rùa dám chạy thi với thỏ và thắng cả thỏ. Vì sao có chuyện ngược đời như vậy? Sau đây, em xin kể đầu đuôi câu chuyện ấy. Trong muôn loài, rùa vốn nổi tiếng là chậm chạp, còn thỏ thì chạy nhanh như bay. Thế mà một con rùa dám chạy thi với thỏ và thắng cả thỏ. Vì sao có chuyện ngược đời như vậy? Sau đây, em xin kể đầu đuôi câu chuyện ấy.Mở bài trực tiếpKể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyệnMở bài gián tiếpNói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy. Hai cách mở bài trên có gì khác nhau? II/ Ghi nhớCó hai cách mở bài1. Mở bài trực tiếp: 2. Mở bài gián tiếp:kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện. nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể.III/ Luyện tập Đọc các mở bài sauMở bài a Có một con rùa sống bên sông. Biết mình chậm chạp nên hôm nào cũng vậy, vừa sáng sớm tinh mơ, nó đã ra bờ sông tập chạy.Mở bài b Xưa nay, người cậy tài cậy giỏi mà chủ quan, biếng nhác thì chẳng làm nên việc gì. Ngược lại, sức có kém nhưng quyết tâm, nhẫn nại ắt thành công. Câu chuyện Rùa và thỏ chứng minh điều đó.Mở bài c Đầu năm học vừa qua, lớp em có mấy bạn vì chủ quan, lười biếng nên kết quả học tập sút kém hẳn so với hồi lớp ba. Cô giáo bèn kể chuyện Rùa và thỏ để khuyên các bạn phải cố gắng, chăm chỉ. Câu chuyện này như sau:Mở bài d Trong các loài thú, mấy ai chạy nhanh bằng bọn thỏ chúng tôi? Thấy bóng chúng tôi trên đường đua thì hươu, nai còn phải kiêng dè, chưa nói gì tới bác trâu hay chị lợn. Thế mà có lần thỏ tôi phải ngậm đắng nuốt cay chịu thua anh chàng rùa nổi tiếng lù đù, chậm chạp. Câu chuyện ấy dạy cho tôi một bài học nhớ đời. Đầu đuôi thế này: Trong bốn mở bài trên, mở bài nào là mở bài trực tiếp? Mở bài nào là mở bài gián tiếp? Nhóm 1,2: mở bài a và mở bài bNhóm 3,4: mở bài c và mở bài d4 ĐOẠN MỞ BÀIMở bài a: Có một con rùa sống bên sông. Biết mình chậm chạp nên hôm nào cũng vậy, vừa sáng sớm tinh mơ, nó đã ra bờ sông tập chạy.Mở bài b: Xưa nay, người cậy tài cậy giỏi mà chủ quan, biếng nhác thì chẳng làm nên việc gì. Ngược lại, sức có kém nhưng quyết tâm, nhẫn nại ắt thành công. Câu chuyện Rùa và thỏ chứng minh điều đó.Mở bài c: Đầu năm học vừa qua, lớp em có mấy bạn vì chủ quan, lười biếng nên kết quả học tập sút kém hẳn so với hồi lớp ba. Cô giáo bèn kể chuyện Rùa và thỏ để khuyên các bạn phải cố gắng, chăm chỉ. Câu chuyện này như sau:Mở bài d: Trong các loài thú, mấy ai chạy nhanh bằng bọn thỏ chúng tôi? Thấy bóng chúng tôi trên đường đua thì hươu, nai còn phải kiêng dè, chưa nói gì tới bác trâu hay chị lợn. Thế mà có lần thỏ tôi phải ngậm đắng nuốt cay chịu thua anh chàng rùa nổi tiếng lù đù, chậm chạp. Câu chuyện ấy dạy cho tôi một bài học nhớ đời. Đầu đuôi thế này:Trực tiếpGián tiếpGián tiếpGián tiếp Hồi ấy, ở Sài Gòn, Bác Hồ có một người bạn tên là Lê. Một hôm, Bác Hồ hỏi bác Lê: - Anh có yêu nước không? Bác Lê trả lời: - Có chứ. - Anh có thể giữ bí mật không? - Có. - Tôi muốn đi ra nước ngoài xem Pháp và các nước khác họ làm như thế nào, sau đó, trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình cũng mạo hiểm. Anh có muốn đi với tôi không? Bác Lê sửng sốt: - Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi? - Đây, tiền đây! Vừa nói, Bác Hồ vừa giơ hai bàn tay ra và tiếp: - Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Anh đi với tôi chứ? Theo TRẦN DÂN TIÊN Hai bàn tayHồi ấy, ở Sài Gòn, Bác Hồ có một người bạn tên là Lê. Tìm đoạn mở bài trong câu chuyện và cho biết đó là cách mở bài nào?Mở bài trực tiếp13Trò chơiGiaûi oâ soá - ñoaùn hình neàn24DẶN DÒXem lại bài và học thuộc ghi nhớ.Tìm hiểu xem có mấy cách kết bài trong bài văn kể chuyện.Tiết học kết thúc.Cảm ơn thầy cô giáo và các em học sinh !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_4_tuan_11_mo_bai_trong_bai_van_ke.ppt
Giáo án liên quan