Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 6: Luyện tập Xây dựng đoạn văn kể chuyện - Nguyễn Thị Thu Lan

1/ Đọc đề bài (s/64)

Truyện có những nhân vật nào?

Có 2 nhân vật:Chàng tiều phu và cụ già.

Câu chuyện kể lại chuyện gì?

Kể lại việc chàng trai nghèo đi đốn củi và được ông tiên thử thách tính thật thà, trung thực qua việc mất rìu.

Truyện có ý nghĩa gì?

Khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thàtrong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc.

Câu chuyện kể lại việc chàng trai được tiên ông thử thách tính thật thà, trung thực qua những lưỡi rìu.

Dựa vào tranh minh họa, ke lại cốt truyện Ba lưỡi rìu.

Ý nghĩa: Truyện khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thà trong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc.

Bài 2: Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện.

Chú ý:

a. Hình dung đầy đủ diễn biến trong mỗi đoạn:

- Các nhân vật đang làm gì?

- Các nhân vật nói gì?

b. Miêu tả:

- Ngoại hình của các nhân vật.

 

pptx22 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 6: Luyện tập Xây dựng đoạn văn kể chuyện - Nguyễn Thị Thu Lan, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỊNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ATÊN PHÂN MƠN: Tập làm vănBÀI, TIẾT, TUẦN: 6TÊN BÀI: LT xây dựng đoạn văn kể chuyệnGV Thực hiện: Nguyễn Thị Thu LanMột chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sơng.Tập làm vănLuyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện. 1. Nĩi đến Đoạn văn trong bài văn kể chuyện chúng ta phải ghi nhớ điều gì?2. Hãy kể lại phần thân đoạn của cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên?3. Hãy kể lại tồn truyện Hai mẹ con và bà tiên? ƠN BÀI CŨLuyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện1/ Đọc đề bài (s/64) Truyện có những nhân vật nào?Có 2 nhân vật:Chàng tiều phu và cụ già. Câu chuyện kể lại chuyện gì?Kể lại việc chàng trai nghèo đi đốn củi và được ông tiên thử thách tính thật thà, trung thực qua việc mất rìu.øTruyện có ý nghĩa gì?Khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thàtrong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc. Câu chuyện kể lại việc chàng trai được tiên ông thử thách tính thật thà, trung thực qua những lưỡi rìu. Dựa vào tranh minh họa, ke ålại cốt truyện Ba lưỡi rìu.Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sơng.Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp.Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng.Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc.Lần thứ ba, cụ vớt lênmột lưỡi rìu bằng sắt.Cụ già khen chàng trai thật thàvà tặng chàng cả ba lưỡi rìu.Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu.Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sơng.Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp.LÇn thø nhÊt, cơ vít lªn mét l­ìi r×u b»ng vµng.Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc.LÇn thø ba, cơ vít lªn mét l­ìi r×u b»ng s¾t.Cơ giµ khen chµng trai thËt thµ vµ tỈng chµng c¶ ba lƯìi r×u.Ý nghĩa: Truyện khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thà trong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc.Bµi 2: Ph¸t triĨn ý nªu d­íi mçi tranh thµnh mét ®o¹n v¨n kĨ chuyƯn.Chĩ ý:a. H×nh dung ®Çy ®đ diƠn biÕn trong mçi ®o¹n:- C¸c nh©n vËt ®ang lµm g×?- C¸c nh©n vËt nãi g×?b. Miªu t¶:- Ngo¹i h×nh cđa c¸c nh©n vËt.- L­ỡi r×u vµng, r×u b¹c, r×u s¾t.ĐoạnNhân vật làm gì?Nhân vật nĩi gì?Ngoại hình nhân vậtLưỡi rìu vàng, bạc, sắtChàng tiều phu đang đốn củ thì lưỡi rìu bị văng xuống sơng.“Cả gia tài nhà ta chỉ cĩ lưỡi rìu này. Nay mất rìu khơng biết làm gì để sống đây?”Chàng ở trần, đĩng khố, người nhễ nhại mồ hơi.Lưỡi rìu sắt bĩng lống.Cơ giµ hiƯn lªn.Cơ høa vít r×u giĩp chµng trai. Chµng ch¾p tay c¶m ¬n.Cơ giµ r©u tãc b¹c ph¬, vỴ mỈt hiỊn tõ.Cụ già vớt dưới sơng lên một lưỡi rìu, đưa cho chàng trai. Chàng xua tay.Cụ bảo: “ Lưỡi rìu của con đây.” Chàng nĩi:” Đây khơng phải rìu của con.”Chµng trai vỴ mỈt thËt thµLưỡi rìu vàng sáng lố.ĐoạnNhân vật làm gì?Nhân vật nĩi gì?Ngoại hình nhân vậtLưỡi rìu vàng, bạc, sắtCơ giµ vít lªn mét lưìi r×u thø hai. Chµng vÉn xua tay.Cơ hái:” L­ìi r×u nµy cđa con chø?” Chµng ®¸p:” Lư­ìi r×u nµy cịng kh«ng ph¶i cđa con”.L­ìi r×u b¹c s¸ng lÊp l¸nh.Cơ giµ vít lªn l­ưìi r×u thø ba, chØ tay vµo l­ìi r×u. Chµng trai gi¬ hai tay lªn trêi.Cơ hái : “ L­ìi r×u nµy cã ph¶i cđa con kh«ng?” Chµng trai mõng rì : “ §©y míi ®ĩng lµ r×u cđa con.”Chµng trai vỴ mỈt hín hë. L­ìi r×u s¾t.Cơ giµ tỈng chµng trai c¶ ba l­ìi r×u. Chµng ch¾p tay t¹ ¬n.Cơ khen : “ Con lµ ng­êi trung thùc, thËt thµ. Ta tỈng con c¶ ba l­ìi r×u”. Chµng trai mõng rì nãi” Ch¸u c¶m ¬n cơ”.Cơ giµ vỴ hµi lßng. Chµng trai vỴ mỈt vui s­ưíng.ĐoạnNhân vật làm gì?Nhân vật nĩi gì?Ngoại hình nhân vậtLưỡi rìu vàng, bạc, sắtChµng tiỊu phu ®ang ®èn cđ th× l­ưỡi r×u bÞ v¨ng xuèng s«ng.“C¶ gia tµi nhµ ta chØ cã l­ưìi r×u nµy. Nay mÊt r×u kh«ng biÕt lµm g× ®Ĩ sèng ®©y?”Chµng ë trÇn, ®ãng khè, ngư­êi nhƠ nh¹i må h«i.Lưìi r×u s¾t bãng lo¸ng.Cơ giµ hiƯn lªn.Cơ høa vít r×u giĩp chµng trai. Chµng ch¾p tay c¶m ¬n.Cơ giµ r©u tãc b¹c ph¬, vỴ mỈt hiỊn tõ.Cơ giµ vít dư­íi s«ng lªn mét lư­ìi r×u, ®­a cho chµng trai. Chµng xua tay.Cơ b¶o: “ Lư­ìi r×u cđa con ®©y.” Chµng nãi:” §©y kh«ng ph¶i r×u cđa con.”Chµng trai vỴ mỈt thËt thµLư­ìi r×u vµng s¸ng lo¸.Cơ giµ vít lªn mét lưìi r×u thø hai. Chµng vÉn xua tay.Cơ hái:” Lư­ìi r×u nµy cđa con chø?” Chµng ®¸p:” Lư­ìi r×u nµy cịng kh«ng ph¶i cđa con”.L­ưìi r×u b¹c s¸ng lÊp l¸nh.Cơ giµ vít lªn l­ưìi r×u thø ba, chØ tay vµo lư­ìi r×u. Chµng trai gi¬ hai tay lªn trêi.Cơ hái : “ Lư­ìi r×u nµy cã ph¶i cđa con kh«ng?” Chµng trai mõng rì : “ §©y míi ®ĩng lµ r×u cđa con.”Chµng trai vỴ mỈt hín hë. Lư­ìi r×u s¾t.Cơ giµ tỈng chµng trai c¶ ba lư­ìi r×u. Chµng ch¾p tay t¹ ¬n.Cơ khen : “ Con lµ ng­ưêi trung thùc, thËt thµ. Ta tỈng con c¶ ba lư­ìi r×u”. Chµng trai mõng rì nãi” Ch¸u c¶m ¬n cơ”.Cơ giµ vỴ hµi lßng. Chµng trai vỴ mỈt vui sư­íng. Ngày xưa có một chàng tiều phu sống bằng nghề chặt củi. Cả gia tài của anh chỉ là một chiếc rìu sắt. Một hôm chàng đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. Chàng đang không biết làm cách nào vớt lên thì một ông cụ hiện lên hứa giúp chàng. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, nhưng chàng bảo không phải của mình. Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc, nhưng chàng không nhận là của mình. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt, anh sung sướng nhận ra lưỡi rìu của mình và cảm ơn cụ. Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu. Củng cố Nêu cách phát triển câu chuyện trong bài học.DẶN DÒ

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_lop_4_tuan_6_luyen_tap_xay_dung_doan_v.pptx