Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 6: Where's your school (Lesson 3) - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Thanh Am

1/- Listen and repeat.

school

skipping

street

sch

school

school bag

school thing

sk

skipping

sky

skate

str

street

stream

strong

strawberry

straight

This is our school.

Mai likes skipping.

My school is in Nguyen Du street.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 6: Where's your school (Lesson 3) - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THANH AM PRIMARY SCHOOL Teacher: Le Thi ThuEnglishClass 4A2 Unit 6Let’s sing: Hello. How do you do?Hello. Hello. Hello.Hello. How do you do?I’m glad to be with you. And you. And you. And you.La, la, la..253461Lucky NumbersWhat class is she in?She's in Class 4A.What class is she in?She's in Class 5B.LUCKY NUMBERWhat class is he in?He's in Class 3C.What class is he in?He's in Class 2D.LUCKY NUMBERUnit 6:My schoolLesson 31/- Listen and repeat. schschoolskskippingstrstreetschschoolschool bagschool thingskstrskippingskyskatestreetstreamstrongstrawberrystraight1/- Listen and repeat. schskstrschoolskippingstreetThis is our school.Mai likes skipping.My school is in Nguyen Du street.2. Listen and circle. Then write and say aloud. 1. This is a .2. The is beautiful.3. The .. is long.4. I love my .5. Linda likes .a. schoolb. streeta. schoolb. streetb. streama. streetb. streeta. schoola. skatingb. skippingstreetstreetstreamskatingschoolThursday, November 5th 2015Unit six: Where’s your school?Lesson 3: 1 - 4 (period:31)3. Let’s chant. School, school, school!We go to school.It’s so much fun!Street, street, street!We walk on the street.It’s so much fun!This is the wayThis is the waySchool, school, school!What are they doing?

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_6_wheres_your_school_lesson_3.ppt
Giáo án liên quan