Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Đặng Thị Sáu

*Bài toán 1:
Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là

Bài toán 2:

Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

 25 : 5 x 2 = 10 ( quyển)

Số vở của Khôi là:

 25 – 10 = 15 ( quyển)

 Đáp số: Minh: 10 quyển vở

 Khôi: 15 quyển vở

Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó ta làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

 Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

 Bước 3: Tìm số bé

 Bước 4: Tìm số lớn

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 464 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Đặng Thị Sáu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD&ĐT QUẬN LONG BIấNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ATấN PHÂN MễN: TOÁNTấN BÀI: Tỡm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đú TUẦN: 28 Tiết: 138GV Thực hiện: Đặng Thị SỏuKieồm tra baứi cuừSoỏ thửự nhaỏt laứ 5, soỏ thửự hai laứ 6. Vaọy tổ soỏ cuỷa soỏ thửự nhaỏt vaứ soỏ thửự hai laứ:Cõu 1:C.D.B.A. Coự 3 quaỷ quýt vaứ 5 quaỷ cam. Vaọy tổ soỏ cuỷa soỏ quaỷ cam vaứ soỏ quaỷ quýt laứ:Cõu 2:A. C.D.B.Toồng cuỷa hai soỏ laứ 96. Tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự laứ . Tỡm hai soỏ ủoự.Neỏu soỏ beự ủửụùc bieồu thũ baống 3 phaàn baống nhau, soỏ lụựn ủửụùc bieồu thũ baống 5 phaàn nhử theỏ thỡ ta có sụ ủoà sau:*Soỏ beự :*Soỏ lụựn :??96*Baứi toaựn 1: Toaựn:Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoựSoỏ beự :Soỏ lụựn :??96Theo sơ đồ, tổng soỏ phaàn baống nhau là :3 + 5 = 8 (phaàn)Giaự trũ moọt phaàn laứ:96 : 8 = 12 Soỏ beự laứ:12 x 3 = 36Ta coự sụ ủoà:Soỏ lụựn laứ:12 x 5 = 60ẹaựp soỏ:*Soỏ beự: 36 * Soỏ lụựn: 60( hoaởc 96 - 36 = 60 )*Baứi toaựn 1: Baứi giaỷi:Toaựn: Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoựSoỏ lụựn laứ: Soỏ beự laứ:98 : 8 x 3 = 36ẹaựp soỏ:* Soỏ beự: 36 * Soỏ lụựn: 6096 - 36 = 60 Bài toán 2:Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?Ta có sơ đồ:Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:2 + 3 = 5 (phần)Số vở của Minh là: 25 : 5 x 2 = 10 ( quyển)Số vở của Khôi là: 25 – 10 = 15 ( quyển) Đáp số: Minh: 10 quyển vở Khôi: 15 quyển vởBài giải:?Minh: Khôi:25 quyển?Toaựn: Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoựToaựn: Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoựMuốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó ta làm như sau: Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau Bước 3: Tìm số bé Bước 4: Tìm số lớn Toồng cuỷa hai soỏ laứ 333. Tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự laứ . Tỡm hai soỏ ủoự?Baứi giaỷi:Baứi 1: Soỏ beự :Soỏ lụựn :? 333 Ta coự sụ ủoà:? 2 + 7 = 9 (phaàn)Toồng soỏ phaàn baống nhau:333 : 9 x 2 = 74Soỏ beự laứ:333 - 74 = 259Soỏ lụựn laứ:ẹaựp soỏ:- Soỏ beự: 74 - Soỏ lụựn: 259vThứ ngày thỏng năm 2014Toaựn: Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoựBaứi giaỷi:Baứi 2: Kho thửự nhaỏt:Kho thửự hai :? taỏn125 taỏnTa coự sụ ủoà:? taỏn3 + 2 = 5 (phaàn)Toồng soỏ phaàn baống nhau:125 : 5 x 3 = 75 (taỏn)Soỏ thoực ụỷ kho thửự nhaỏt laứ:125 - 75 = 50 (taỏn)Soỏ thoực ụỷ kho thửự hai laứ:ẹaựp soỏ:- Kho 1: 75taỏn - Kho 2: 50 taỏn Hai kho chửựa 125 taỏn thoực, trong ủoự soỏ thoực ụỷ kho thửự nhaỏt baống soỏ thoực ụỷ kho thửự hai. Hoỷi moói kho chửựa bao nhieõu taỏn thoực ?Thứ ngày thỏng năm 2014Toaựn: Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoựThứ ngày thỏng năm 2014Toaựn: Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự Bài 3: Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là .Tìm hai số đó?CHOẽN ẹAÙP AÙN ẹUÙNGC. Soỏ beự laứ: 45 Soỏ lụựn laứ: 50D. Soỏ beự laứ: 15 Soỏ lụựn laứ: 84B. Soỏ beự laứ: 44 Soỏ lụựn laứ: 55A. Soỏ beự laứ: 11 Soỏ lụựn laứ: 88 Bài 3: Tổng hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là .Tìm hai số đó?Bài giải:Số lớn nhất có hai chữ số là: 99Ta có sơ đồ: Số bé: Số lớn:Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44Số lớn là: 99 – 44 = 55 Đáp số: Số bé: 44 Số lớn: 55??99Toaựn: Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoựCUÛNG COÁLụựp 4A:Lụựp 4B:?80Ta coự sụ ủoà:?Toaựn: Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_138_tim_hai_so_khi_biet_tong_va_ti.ppt
Giáo án liên quan