Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 80: Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am

II/ Luyện tập

 1. Đặt tính rồi tính :

a) 62321 : 307 ;

b) 81350 : 187

2. Tìm x

 89658 : x = 293

x = 89658 : 293

x = 306

 Có ba bạn A, B, C thực hiện phép chia 34097 : 321 với ba kết quả khác nhau như sau. Em hãy tìm xem bạn nào đúng ? Bạn nào sai ? Vì sao ?

a) 41535 : 195 = ? b) 80120 : 245 = ?

41535 : 195 = 213

80120 : 245 = 327 ( dư 5)

Chia theo thứ tự từ trái sang phải

 

ppt7 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 80: Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo) - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)a) 41535 : 195 = ?● 415 : 195 được 2, viết 2.22 nhân 5 bằng 10 ; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1;5 35 .2 nhân 9 bằng 18, thêm 1 bằng 19 ; 21 trừ 19 bằng 2, viết 2 nhớ 2 ;2. .2 nhân 1 bằng 2, thêm 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.0● Hạ 3, được 253 ; 311 nhân 5 bằng 5 ; 13 trừ 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1 ;8.1 nhân 9 bằng 9, thêm 1 bằng 10; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1; 5. Chia theo thứ tự từ trái sang phải :253 chia 195 được 1, viết 1 ;1 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 2; 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.0● Hạ 5, được 585 ;5585 chia 195 được 3, viết 333 nhân 5 bằng 15 ; 15 trừ 15 bằng 0, viết 0 nhớ 1;03 nhân 9 bằng 27, thêm 1 bằng 28 ; 28 trừ 28 bằng 0, viết 0 nhớ 2;.10..3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5 ; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0041535 : 195 = 213 415195CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)b) 80120 : 245 = ?Chia theo thứ tự từ trái sang phải : 20801245● 801 chia 245 được 3. viết 3 ; 33 nhân 5 bằng 15 ; 21 trừ 15 bằng 6, viết 6 nhớ 2;6..3 nhân 4 bằng 12, thêm 2 bằng 14 ; 20 trừ 14 bằng 6, viết 6 nhớ 2 ;6..3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8 ; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.02● Hạ 2, được 662 ;662 chia 245 được 2, viết 2 ;22 nhân 5 bằng 10 ; 12 trừ 10 bằng 2, viết 2 nhớ 12.2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9 ; 16 trừ 9 bằng 7, viết 7 nhớ 1 ;7.2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5; 6 trừ 5 bằng 1, viết1.1● Hạ 0, được 1720 ;701720 chia cho 245 được 7, viết 7;7 nhân 5 bằng 35 ; 40 trừ 35 bằng 5, viết 5 nhớ 4 ;5.7nhân 4 bằng 28, thêm 4 bằng 32 ; 32 trừ 32 bằng 0, viết 0 nhớ 3.07 nhân 2 bằng 14, thêm 3 bằng 17 ; 17 trừ 17 bằng 0, viết 0.080120:245=327(dư 5)CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)a) 41535 : 195 = ? b) 80120 : 245 = ?41535 195 0253 213058500080120 245 0662 327172000541535 : 195 = 21380120 : 245 = 327 ( dư 5)Ví dụ: 45956 : 453 = ?45956 453 00656 101203CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)II/ Luyện tập 1. Đặt tính rồi tính : b) 81350 : 187a) 62321 : 307 ;62321 307 00921 20300081350 187 0655 4350940005II/ Luyện tập 2. Tìm x 89658 : x = 293CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)x = 89658 : 293x = 306CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)A 34097 321071B C 34097 321 01997 106071 34097 321 01997 10392 Có ba bạn A, B, C thực hiện phép chia 34097 : 321 với ba kết quả khác nhau như sau. Em hãy tìm xem bạn nào đúng ? Bạn nào sai ? Vì sao ?S01997019970161 6392SĐ5CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo)a) 41535 : 195 = ? b) 80120 : 245 = ?41535 195 0253 213058500080120 245 0662 327172000541535 : 195 = 21380120 : 245 = 327 ( dư 5)Chia theo thứ tự từ trái sang phải

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tiet_80_chia_cho_so_co_ba_chu_so_tiep_t.ppt