Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 14: Chia cho số có một chữ số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Ví dụ 1 :

128472 : 6 = ?

128472 : 6 = 21412

Ví dụ 2:

230859 : 5 = ?

Vậy 230859 : 5 = 46171 ( dư 4 )

So sánh phép chia 128472 : 6 và phép chia 230859 : 5 có điểm gì giống và khác nhau?

Giống: Cả hai phép chia đều là phép chia cho số có một chữ số

Khác: Phép chia 128472 : 6 là phép chia hết có số dư bằng 0 còn phép chia 230859 : 5 là phép chia có dư, số dư bằng 4.

 * Lưu ý:Trong các phép chia trong mỗi lần chia, số dư luôn nhỏ hơn số chia

1 : Đặt tính rồi tính

a) 278157: 3

304968 : 4

408090 : 5

Tóm tắt :

6 bể : 128610 lít xăng

1 bể : .lít xăng ?

Số lít xăng ở mỗi bể có là :

128 610 : 6 = 21435 ( l )

Đáp số : 21435 l xăng

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 14: Chia cho số có một chữ số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN LỚP 4CHIA CHO SỐCÓ MỘT CHỮ SỐ.Tính bằng hai cácha) (32 + 16): 4ÔN BÀI CŨ.b) (63 - 21): 7Ví dụ 1 :128472 : 6 = ?1284726Chia theo thứ tự từ trái sang phải :- 12 chia 6 được 2, viết 2.22 nhân 6 bằng 12;12 trừ 12 bằng 0, viết 0.0- Hạ 8; 8 chia 6 được 1, viết 1.181 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2.2- Hạ 4, được 24;424 chia 6 được 4, viết 4.44 nhân 6 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0, viết 0.0-Hạ 7;77 chia 6 được 1, viết 1.11 nhân 6 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.1- Hạ 2, được 12;212 chia 6 được 2, viết 2.2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0.20128472 : 6 = 21412Chia cho số có một chữ sốToán 230859 : 5 = ?230859 530304230859 : 5=446171( dư 4) Chia theo thứ tự từ trái sang phải- 23 chia 5 được 4, viết 4;4 nhân 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3.- Hạ 0; 30 chia 5 được 6, viết 6;6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0.- Hạ 8; 8 chia 5 được 1, viết 1;1 nhân 5 bằng 5; 8 trừ 5 bằng 3, viết 3.- Hạ 5,được 35; 35 chia 5 được 7, viết 7;7 nhân 5 bằng 35; 35 trừ 35 bằng 0, viết 0.- Hạ 9; 9 chia 5 được1, viết 1;1 nhân 5 bằng 5; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4.08596171Ví dụ 2:Vậy 230859 : 5 = 46171 ( dư 4 )128472 6 08 21412 24 07 12 0230859 5 30 46171 08 35 09 4 So sánh phép chia 128472 : 6 và phép chia 230859 : 5 có điểm gì giống và khác nhau?Giống: Cả hai phép chia đều là phép chia cho số có một chữ sốKhác: Phép chia 128472 : 6 là phép chia hết có số dư bằng 0 còn phép chia 230859 : 5 là phép chia có dư, số dư bằng 4. * Lưu ý:Trong các phép chia trong mỗi lần chia, số dư luôn nhỏ hơn số chia1 : Đặt tính rồi tính a) 278157: 3304968 : 4408090 : 5278157 3 08 92719 21 05 27 0304968 4 24 76242 09 16 08 0408090 5 08 81618 30 09 40 0158735 3 08 52911 27 03 05 2475908 5 25 95181 09 40 08 3b) 158735 : 3 475908 : 5301849 : 7301849 7 21 43121 08 14 09 2 2.Tóm tắt :6 bể : 128610 lít xăng1 bể : .lít xăng ?Bài giảiSố lít xăng ở mỗi bể có là :128 610 : 6 = 21435 ( l )Đáp số : 21435 l xăng3.Tóm tắt :8 cái áo : 1 hộp 187250 cái áo : hộp và còn thừa áo . ?Bài giảiThực hiện phép chia ta có :187250 : 8 = 23406 (dư 2)Đáp số : 23406 hộp Còn thừa 2 cái áo Vậy có thể xếp được vào nhiều nhất 23406 hộp và còn thừa 2 cái áo.426127 2A . 213063 (dư 1)B. 213062 (dư 3)C. 213061 (dư 5)A*Chọn ý đúng : *Chọn câu đúng:4567 9 067 507 4 4567 9 067 57 44567 9 067 506 13ABCBCHÀO CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_14_chia_cho_so_co_mot_chu_so_nam_h.ppt