Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số bằng nhau - Năm học 2017-2018

Tính chất cơ bản của phân số :

* Nếu ta nhân c? tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đó cho.

* Nếu cả tử và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Bài tập 2: Tính rồi so sánh kết quả:

a, 18:3 và (18x4):(3x4)

18:3=6

(18x4):(3x4)=72:12=6

Vậy: 18:3= (18x4):(3x4)=6

b, 81:9 và (81:3):(9:3)

81:9=9

(81:3):(9:3)=27:3=9

Vậy: 81:9=(81:3):(9:3)=9

Nhận xét: Nếu nhân( hoặc chia) số bị chia và số chia với ( cho) cùng một số tự nhiên khác không thì giá trị của thương không thay đổi.

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 400 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số bằng nhau - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN 4 Bµi: Ph©n sè bẰng nhauBài : PHÂN SỐ BẰNG NHAUA. Bµi míi:3468Bài : PHÂN SỐ BẰNG NHAUA. Bµi míi:Bài : PHÂN SỐ BẰNG NHAUA. Bµi míi:346834=68Như vậy:NhËn xÐtVà * NÕu ta nh©n cả tö sè vµ mÉu sè cña mét ph©n sè víi cïng mét sè tù nhiªn kh¸c 0 th× ta ®­îc mét ph©n sè b»ng ph©n sè ®ã cho.Tính chất cơ bản của phân số : * Nếu cả tử và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.B.Thực hành:Bài tập 1:Viết số thích hợp vào ô trống:a,6158144123233557628Bài tập 1:Viết số thích hợp vào ô trống:b,410712Bài tập 2: Tính rồi so sánh kết quả:a, 18:3 và (18x4):(3x4)b, 81:9 và (81:3):(9:3)18:3=6(18x4):(3x4)=72:12=6Vậy: 18:3= (18x4):(3x4)=681:9=9(81:3):(9:3)=27:3=9Vậy: 81:9=(81:3):(9:3)=9*Nhận xét: Nếu nhân( hoặc chia) số bị chia và số chia với ( cho) cùng một số tự nhiên khác không thì giá trị của thương không thay đổi.Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống:a,b,15261512Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_20_phan_so_bang_nhau_nam_hoc_2017.ppt