Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số và phép chia số tự nhiên - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Ví dụ 1: Có 8 quả cam, chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu quả cam ?

Mỗi bạn được: 8 : 4 = 2 (quả cam)

Ví dụ 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần của cái bánh ?

Ta thực hiện phép chia 3 : 4

* Nhận xét : Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên ( khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Bài 1 :

Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:

7 : 9 =

5 : 8 =

6 : 19 =

1 : 3 =

b) Nhận xét:

Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1.

 

pptx16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 20: Phân số và phép chia số tự nhiên - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* Đọc các phân số sau : 3 9817791001655;;;KIỂM TRA BÀI CŨ.ToánPhân số và phép chia số tự nhiênVí dụ 1: Có 8 quả cam, chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu quả cam ?Mỗi bạn được: 8 : 4 = 2 (quả cam)B¹n 1B¹n 2B¹n 3B¹n 4Ví dụ 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần của cái bánh ? Ta thực hiện phép chia 3 : 4B¹n 1B¹n 2B¹n 3B¹n 4* Ví dụ 2 : Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần của cái bánh ? Mỗi bạn được cái bánh. 3 4Ví dụ 2: Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần của cái bánh ?* Nhận xét : Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên ( khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:7 : 9 =5 : 8 =1 : 3 = 7 9 5 8 1 3 3 7Bài 1 :6 : 19 = 6 19 3 : 7 4154 : 15= = Viết mỗi phân số sau dưới dạng thương :Mẫu:Viết theo mẫu:24 8 =36 : 9 =88 : 11 =0 : 5 =7 : 7 = 36 9= 4 88 11= 8 0 5= 0 7 7= 1 3Bài 2 :24 : 8 =Mẫu: 9 =a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu):910 = 1 = 6 = 3 = . 6 1 1 1 0 1 3 1b) Nhận xét:Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1. Bài 3 :27 = 27 1oâ cöûa bí maät 4 100 : 25 =271527 : 15 = 9 9= 15 : 9 =59134Trß ch¬i:RUNG CHU¤NG VµNGC©u 1: ĐÚNG hay SAI0123456789101112131415HÕt giê13 9?ĐÚNG13 : 9 =C©u 2: ĐÚNG hay SAI0123456789101112131415HÕt giê43 71?ÑUÙNG43 : 71 = C©u 4: ĐÚNG hay SAI0123456789101112131415HÕt giê?Ñuùng Moïi soá töï nhieân coù theå vieát thaønh moät phaân soá coùTöû soá laø soá töï nhieân ñoù vaø maãu soá baèng 10123456789101112131415HÕt giê?ĐÚNGC©u 3: ĐÚNG hay SAI Thöông cuûa pheùp chia soá töï nhieân cho soá töï nhieân( khaùc 0) coù theå vieát thaønh moät phaân soá, töû soá laø soá bò chia vaø maãu soá laø soá chiaC©u hái phô: SAI VÌ SAO?012345678910HÕt giê909 : 0 =SAI VÌ SAO?Khoâng coù pheùp chia soá töï nhieân cho 0, neân khoâng theå vieát ñöôïc phaân soá.CHÀO TẠM BiỆTCÁC EM !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tuan_20_phan_so_va_phep_chia_so_tu_nhie.pptx