Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 22: So sánh hai phân số cùng mẫu số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào?

Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Trong hai phân số cùng mẫu số:

Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1

Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

 

ppt8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 457 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 22: So sánh hai phân số cùng mẫu số - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán Quy đồng mẫu số các phân số SO SÁNH HAI PHÂN SỐCÙNG MẪU SỐPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BVí dụ:So sánh hai phân số25và35Nhìn hình vẽ ta thấy:ABC253525353525Thảo luận nhóm đôiTrong hai phân số cùng mẫu số: Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.17373717;2525=vàvàvàvàvàMuốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào?Ví dụ:So sánh hai phân số25và35ABCD25352535;Trong hai phân số cùng mẫu số: Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.3525Thực hành:Bài 1:So sánh hai phân số:a)37và5743và2378và58 2 11và 911b)d)c)>;Trong hai phân số cùng mẫu số: Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.3525Thực hành:Bài 1:Bài 2:a) Nhận xét:2555=55=8555>25;Trong hai phân số cùng mẫu số: Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.3525Thực hành:Bài 1:Bài 2: b) So sánh các phân số sau với 1:124573;;111So sánh hai phân số.Baøi taäp 3.Vieát caùc phaân soá beù hôn 1, coù maãu soá laø 5 vaø töû soá khaùc 0 15 25 35 45;;; 65So saùnh caùc phaân soá sau: 55 79 89 1 83 33 1 > < = < a) b) c) d)CHÀO CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_22_so_sanh_hai_phan_so_cung_mau_so.ppt
Giáo án liên quan