Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 26: Luyện tập chung trang 137 - Năm học 2018-2019

1/ Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?

- Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

2/ Muốn chia hai phân số ta làm thế nào?

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

 4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào 3/7 bể, lần thứ hai chảy vào thêm 2/5 bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ?

 

ppt7 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 26: Luyện tập chung trang 137 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán Luyện tập chung1/ Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.- Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.2/ Muốn chia hai phân số ta làm thế nào?Kiểm tra bài cũ3. Thực hiện phép tính sau:1. Trong các phép tính sau, phép tính nào làm đúng?a.=+==b.=-=c.==d.=:==3. Tính :=a.+=+:c.=-==+=-=- 4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy vào bể, lần thứ hai chảy vào thêm bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước ?Soá phaàn beå ñaõ coù nöôùc laø:Soá phaàn beå coøn laïi chöa coù nöôùc laø:Ñaùp soá: ( beå ) ( beå ) beå Baøi giaûi ? Chúc các em sức khỏe và học tập tốt !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_26_luyen_tap_chung_trang_137_nam_h.ppt