Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Năm học 2020-2021

*Bài toán 1:

Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

Nếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, số lớn được biểu thị bằng 5 phần như thế thì ta c sơ đồ sau:

Bài toán 2:

Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

 25 : 5 x 2 = 10 ( quyển)

Số vở của Khôi là:

 25 – 10 = 15 ( quyển)

 Đáp số: Minh: 10 quyển vở

 Khôi: 15 quyển vở

Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó ta làm nhu sau:

u?c 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

 Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

 Bước 3: Tìm số bé

 Bước 4: Tìm số lớn (

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kieåm tra baøi cuõSoá thöù nhaát laø 5, soá thöù hai laø 6. Vaäy tæ soá cuûa soá thöù nhaát vaø soá thöù hai laø:Câu 1:C.D.B.A. Coù 3 quaû quýt vaø 5 quaû cam. Vaäy tæ soá cuûa soá quaû cam vaø soá quaû quýt laø:Câu 2:A. C.D.B.Toång cuûa hai soá laø 96. Tæ soá cuûa hai soá ñoù laø . Tìm hai soá ñoù.Neáu soá beù ñöôïc bieåu thò baèng 3 phaàn baèng nhau, soá lôùn ñöôïc bieåu thò baèng 5 phaàn nhö theá thì ta cã sô ñoà sau:*Soá beù :*Soá lôùn :??96*Baøi toaùn 1: Toaùn:Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoùSoá beù :Soá lôùn :??96Theo s¬ ®å, tæng soá phaàn baèng nhau lµ :3 + 5 = 8 (phaàn)Ta coù sô ñoà:*Baøi toaùn 1: Baøi giaûi:Ñaùp soá:* Soá beù: 36 * Soá lôùn: 60Số beù laø:96 : 8 x 3 = 36Số lôùn laø:96 - 36 = 60Bµi to¸n 2:Minh vµ Kh«i cã 25 quyÓn vë. Sè vë cña Minh b»ng sè vë cña Kh«i. Hái mçi b¹n cã bao nhiªu quyÓn vë?Ta cã s¬ ®å: Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b»ng nhau lµ:2 + 3 = 5 (phÇn)Sè vë cña Minh lµ: 25 : 5 x 2 = 10 ( quyÓn)Sè vë cña Kh«i lµ: 25 – 10 = 15 ( quyÓn) §¸p sè: Minh: 10 quyÓn vë Kh«i: 15 quyÓn vëBµi gi¶i:?Minh: Kh«i:25 quyÓn?Muèn t×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ cña hai sè ®ã ta lµm như sau: B­ước 1: VÏ s¬ ®å ®o¹n th¼ng B­ước 2: T×m tæng sè phÇn b»ng nhau B­ước 3: T×m sè bÐ B­ước 4: T×m sè lín ( lấy tổng – số bé ) Bµi to¸n 2: Minh vµ Kh«i cã 25 quyÓn vë. Sè vë cña Minh b»ng sè vë cña Kh«i . Hái mçi b¹n cã bao nhiªu quyÓn vë?Böôùc 1Bµi gi¶i:?Minh: Kh«i:25 quyÓn?Böôùc 2Böôùc 3Böôùc 4Toång soá phaàn baèng nhau2 + 3 = 5 ( phaàn ) Soá quyeån vôû cuûa Minh laø :25 : 5 x 2 = 10 ( quyeån )Soá quyeån vôû cuûa Khoâi laø :25 – 10 = 15 ( quyeån )Ñaùp soá : Minh : 10 quyeån Khoâi : 15 quyeånToång cuûa hai soá laø 333. Tæ soá cuûa hai soá ñoù laø . Tìm hai soá ñoù?Baøi giaûi:Baøi 1: Soá beù :Soá lôùn :? 333 ? 2 + 7 = 9 (phaàn)Toång soá phaàn baèng nhau:333 : 9 x 2 = 74Soá beù laø:333 - 74 = 259Soá lôùn laø:Ñaùp soá:- Soá beù: 74 - Soá lôùn: 259333 : 9 x 7 = 259CUÛNG COÁLôùp 4A:Lôùp 4B:?80Ta coù sô ñoà:?

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_28_tim_hai_so_khi_biet_tong_va_ti.ppt
Giáo án liên quan