Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Luyện tập trang 48 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

 Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Số lớn là 8

Số bé là 0

 Nếu tổng hai số bằng hiệu hai số đó thì :

A. Số lớn bằng tổng của hai số.

B. Số lớn bằng hiệu của hai số.

C. Số bé bằng 0.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Tổng của hai số là 100.

Hiệu của hai số đó là 0.

Tìm hai số đó.

Hai số đó là 50 và 50

a/ Viết công thức tổng quát : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2

Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2

Bài 1 : Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là : a/24 và 6 ;

 

ppt19 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Luyện tập trang 48 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mìnhoåN ÑÒNH LÔÙPMôøi caùc em cuøng haùt baøiLôùp chuùng mìnhKIEÅM TRA BAØI CUÕTrß ch¬i12??3? Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.Số lớn là 8Số bé là 0 0 1 2 3 4 5 Nếu tổng hai số bằng hiệu hai số đó thì : A. Số lớn bằng tổng của hai số.B. Số lớn bằng hiệu của hai số.C. Số bé bằng 0.D. Cả A, B, C đều đúng. 0 1 2 3 4 5Tổng của hai số là 100. Hiệu của hai số đó là 0. Tìm hai số đó. Hai số đó là 50 và 50 0 1 2 3 4 5Kính chúc các thầy cô giáo luôn mạnh khoẻ !BÀI MỚILUYỆN TẬPHOAÏT ÑOÄNG 1 : NEÂU COÂNG THÖÙC TOÅNG QUAÙTHOAÏT ÑOÄNG 2 : LUYEÄN TAÄP- THÖÏC HAØNHHOAÏT ÑOÄNG 1 : NEÂU COÂNG THÖÙC TOÅNG QUAÙTa/ Viết công thức tổng quát : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2 HOAÏT ÑOÄNG 2 : LUYEÄN TAÄP- THÖÏC HAØNHToán : Luyện tập SGK TR.48Bài 1 : Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là : a/24 và 6 ; b/ 60 và 12Bảng con b/ 60 và 12Bài làm : a/ Số lớn = (24 + 6 ) : 2 = 15 Số bé = 24 – 15 = 9Hoặc : Số bé = 15 - 6 =9 b/ Số bé = ( 60 – 12 ) : 2 = 24 số lớn = 60 -24 = 36 Hoặc : Số lớn = 24 + 12 = 36 Toán: Luyện tập Bài 2 : Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi . Em kém chị 8 tuổi . Hỏi chị bao nhiêu tuổi , em bao nhiêu tuổi ? Tóm tắt đề: Tuổi em:Tuổi chị : 36tuổi8t?t?tGiải : Số tuổi của chị là : (36+ 8 ) : 2 = 22 (tuổi ) Số tuổi của em là : 22 – 8 = 14 ( tuổi ) Đáp số : 14 tuổi ; 22 tuổi Bài 4: Hai phân xưởng làm được1200 sản phẩm .Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm . Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm Tóm tắt đề: Phân xưởng 1Phân xưởng 21200 sp120?SP?SPGiải :Số sản phẩm phân xưởng thứ nhất làm được là : ( 1200 – 120 ) : 2 = 540 ( sản phẩm ) Số sản phẩm phân xưởng thứ hai làm được là : 540 + 120 = 660 ( sản phẩm ) Đáp số : 660 sản phẩm 540 sản phẩm TRÒ CHƠI :TIẾP SỨC Cuûng coáLÖÏA CHOÏN ÑAÙP AÙN ÑUÙNG NHAÁT BAÈNG CAÙCH GIÔ THEÛ A,B,C,Da/ 12 tuoåi vaø 18 tuoåib/ 14 tuoåi vaø 18 tuoåid/ 12 tuoåi vaø 15 tuoåic/ 14 tuoåi vaø 15 tuoåiTuoåi chò vaø em chò coäng laïi laø 30. Chò hôn em 6 tuoåi . Tính tuoåi moãi ngöôøi?a/ 15 vaø 17b/ 12 vaø 20 d/ 18 vaø 14c/ 16 vaø 16Tìm hai soá khi toång vaø hieäu cuûa chuùng laø 32 vaø 8Daën doø- Hoïc thuoäc coâng thöùc toång quaùt.- Chuaån bò baøi Luyeän taäp chung.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_8_luyen_tap_trang_48_nam_hoc_2020.ppt
Giáo án liên quan