Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Trường Tiểu học Thanh Am

*Bài toán 1:

Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5 . Tìm hai số đó.

Nếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, số lớn được biểu thị bằng 5 phần như thế thì ta có sơ đồ sau:

- 96 là tổng của mấy phần bằng nhau ?

8 phần ( 3 + 5 = 8 )

Muốn tính giá trị một phần, ta làm sao ?

96 chia 8

Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 3 phần như thế
(số bé) ta làm sao ?

Lấy giá trị một phần nhân với 3

Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 5 phần như thế
(số lớn) ta làm sao ?

Lấy giá trị một phần nhân với 5

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị một phần là:

96 : 8 = 12

Số bé là:

12 x 3 = 36

Số lớn là:

12 x 5 = 60

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AMTOÁN : TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓLỚP : 4A TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓTổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.Bài giảiNếu số bé được biểu thị bằng 3 phần bằng nhau, số lớn được biểu thị bằng 5 phần như thế thì ta có sơ đồ sau:*Số bé :*Số lớn :??96*Bài toán 1: Bài giải*Số bé :*Số lớn :??96*Gợi ý: - 96 là tổng của mấy phần bằng nhau ?8 phần ( 3 + 5 = 8 )-Muốn tính giá trị một phần, ta làm sao ?96 chia 8-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 3 phần như thế (số bé) ta làm sao ?Lấy giá trị một phần nhân với 3-Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 5 phần như thế (số lớn) ta làm sao ?Lấy giá trị một phần nhân với 5Ta có sơ đồ:*Bài toán 1: Bài giải*Số bé :*Số lớn :??96Tổng số phần bằng nhau:3 + 5 = 8 (phần)Giá trị một phần là:96 : 8 = 12Số bé là:12 x 3 = 36Ta có sơ đồ:Số lớn là:12 x 5 = 60Đáp số:*Số bé: 36 - * Số lớn: 60( hoặc 96 - 36 = 60 )*Bài toán 1: Bài giải*Minh :*Khôi :? quyển25 quyểnTa có sơ đồ:? quyển2 + 3 = 5 (phần)Tổng số phần bằng nhau: 5 x 2 = 10 (quyển)Số vở của Minh là:25 - 10 = 15 (quyển)Số vở của Khôi là:Đáp số:*Minh: 10 quyển - * Khôi: 15 quyển Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ?B1: Vẽ sơ đồB2: Tìm tổng số phần bằng nhauB3: Tìm giá trị của một phần.B4: Tìm số lớn và số bé.Giá trị của một phần là:25 : 5 = 5 ( quyển) ____ __ ____ ____Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó?Bài giải*Bài 1: *Số bé :*Số lớn :? 333 Ta có sơ đồ:? 2 + 7 = 9 (phần)Tổng số phần bằng nhau:333 : 9 x 2 = 74Số bé là:333 - 74 = 259Số lớn là:Đáp số:*Số bé: 74 - * Số lớn: 259Bài giải*Bài 2: *Kho thứ nhất:*Kho thứ hai :? tấn125 tấnTa có sơ đồ:? tấn3 + 2 = 5 (phần)Tổng số phần bằng nhau:125 : 5 x 3 = 75 (tấn)Số thóc ở kho thứ nhất là:125 - 75 =50 (tấn)Số thóc ở kho thứ hai là:Đáp số:*Kho 1: 75 tấn - * Kho 2: 50 tấn Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ?Thử trí thông minh*Số bé:*Số lớn:?20Ta có sơ đồ:?Số bé là Số lớn là 812Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.Ta có sơ đồ:*Làm bài  SGK trang 148. Gợi ý:*Số bé :*Số lớn :??99Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số . Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.Có công mài sắt có ngày nên kim.Tục ngữ Việt Nam

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_28_tim_hai_so_khi_biet_tong_va_ti.ppt
Giáo án liên quan